L-takster fra 1. juli 2022

Honorartakster for legeerklæring m.m. (L-takster) er regulert per 1. juli 2022. Takstene nedenfor kan benyttes av fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi.


Takstene er hevet med 3,4 prosent, avrundet til nærmeste hele krone. Vedlegg 1 til kap. 21-4 i folketrygdloven vil også bli revidert per 1. juli 2022.

For fysioterapeuter med videreutdanning innen manuellterapi:

Takst

Taksten gjelder

Per 1. juli 2022

L1

«sykmelding»

kr 22,-

L4

«utdypende spørsmål ved 7, 8, 17 og 39 uker»

kr 87,-

L8

Unntak fra arbeidsgiveransvar. «Kronisk sykt barn» Besvarelse på spørsmål om tilleggsopplysningen

kr 174,-

L20

Dialogmøte – manuellterapeut og kiropraktor for hver påbegynt halvtime

kr 403,-

L20a

Godtgjørelse for dialogmøte avlyst senere enn 24 timer før møtet skulle vært avholdt – manuellterapeut, kiropraktor (for 1 time)

kr 808,-

L34

Skyssgodtgjørelse/dialogmøter

 

 

kr 4,03 (per km)

L40

Stønad til bil. Legeerklæring ved arbeidsuførhet

kr 877,-

Takst L 40  kan benyttes av fysioterapeuter uten videreutdanning i manuellterapi  dersom kravene er oppfylt.  For mer informasjon om L takster se her:  https://lovdata.no/nav/rundskriv/v1-21-04?q=vedlegg%20til%20%C2%A7%2021-4

Se tillegg og utfyllende opplysninger:

Om takster > L-takster for sykmeldende behandler

Norsk Fysioterapeutforbund vil sende ut et informasjonsskriv til alle selvstendig næringsdrivende før endringer trer i kraft 1. juli.