Kompensasjonsordninger for svikt i inntekt og for dekning av uunngåelige kostnader

Det finnes to kompensasjonsmuligheter for fysioterapeuter som er næringsdrivende.


Det ene er tap av inntekt som håndteres av NAV. Det andre er kontantstøtte for delvis dekning av uunngåelige faste kostnader for AS, ENK, DA osv som håndteres av Skatteetaten er nå tilgjengelig via https://kompensasjonsordning.no/. Mens NAV-ordningen vil bli tilgjengelig via nav.no i begynnelsen av mai.

Organisasjonsform
Det er mange fysioterapeuter som er deleier i et A/S eller D/A og samtidig har sitt eget ENK. I disse tilfelle kan både ENK og AS, DA o.lign. ha faste uunngåelige kostnader som det kan søkes om dekning for.

Dette notatet omhandler kun kompensasjonsmuligheter via https://kompensasjonsordning.no/ om dekning av uunngåelige kostnader.

Bakgrunn
Forslagene om kompensasjonsordning ble endelig vedtatt i Stortinget tirsdag 7. april. Ordningen har som mål er å hjelpe bedrifter som normalt er sunne og levedyktige, men som nå er så økonomisk hardt rammet av virusutbruddet at de sliter med å få endene til å møtes.

Alle de store arbeidsgiverorganisasjonene har vært tett involvert i arbeidet med utformingen av ordningen. De har gjennom de to siste ukene jobbet tett opp mot andre faginstanser for å komme frem til en best mulig kompensasjonsordning, som gjør at flere kan få nytte av ordningen.

Forslaget til kompensasjonsordningen har kommet raskt opp og det vil derfor fortsatt kunne være uavklarte spørsmål som må besvares senere.

Hvordan kan ditt foretak få nytte av ordningen?
Ditt foretak kan gjøre nytte av ordningen og motta økonomisk kompensasjon direkte i form av utbetaling fra staten dersom foretaket oppfyller kriteriene for ordningen. Les mer på neste side om ditt foretak faller inn under kompensasjonsordningen og hvordan en skal gå videre derfra.

1. Finn ut hvor stor omsetningsnedgang du har

Ordningen kan gjøres gjeldende for ditt foretak dersom du har hatt et omsetningsfall tilsvarende tallene i tabellen:

Måned

Omsetningsnedgang

Mars 2020

 %-vis nedgang i omsetning (f.eks. 50 %)

April 2020

 %-vis nedgang i omsetning (f.eks. 70 %)

Mai 2020

 %-vis nedgang i omsetning (f.eks. 20 %)

Omsetningsfall skal beregnes ved å sammenligne omsetningen i 2020 mot omsetningen for tilsvarende periode i 2019 (mars 2020 mot mars 2019, april 2020 mot april 2019 osv.). Dersom foretaket ikke var i drift i mars 2019, skal januar og februar 2020 brukes som sammenlignbar periode.

NB: Omsetningstallene inneholder eventuelt driftstilskudd, egenandeler fra pasienter, betalinger fra Helfo og eventuelle andre. Det er omsetningen for foretaket som helhet som skal legges til grunn, ikke omsetningsfall per varekategori eller lignende.

Gå til punkt 2 dersom du har hatt en omsetningsnedgang som gjør ditt foretak kvalifisert til bruk av kompensasjonsordningen.

2. Hvordan beregne de unngåelige faste kostnadene

Du skal definere hvilke uunngåelig faste kostnader du har per måned. Enten så henter du dette fra regnskapet for januar-mars 2020, eller så benytter du gjennomsnittstall fra  næringsoppgaven 2019 for ditt foretak.

Faste, dvs. uunngåelige kostnader, vil variere fra foretak til foretak, og kanskje også mellom foretaksformer.

NB: personalkostnader, herunder avgifter, pensjonsforsikring eller andre forsikringer, ansees ikke som unngåelige faste kostnader, heller ikke avskrivninger uansett hva objektet omfatter..

Eksempelvis vil følgende poster i næringsoppgaven helt eller delvis kunne defineres som faste og uunngåelige kostnader. Tabellen er ikke uttømmende og vil ikke være lik for alle foretak:

Kontonr.

Kontoforklaring

6300

Leie lokale

6340

Lys, varme

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

6700

Fremmed tjeneste (regnskap,rev.hon., rådgivning o.l.)

6995

Mobiltelefon, internett, porto mv.

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

7490

Kontingenter

7500

Forsikringspremie

8050

Renteinntekt*

8150

Rentekostnad*

*Netto av post 8050 og post 8150 kan defineres som uunngåelig fast kostnad.

Du må foreta en vurdering av om det er hele, eller bare deler av, kostnadene knyttet til de aktuelle postene i regnskapet/næringsoppgaven som er uunngåelig faste. Her er det viktig å gjøre en konkret vurdering av hver kostnadspost.  De endelige forskriftene angir konkret hvilke kostnadsposter man kan søke om kompensasjon for.

Bruk beste estimat og vurder skjønnsmessig etter beste evne. Dokumenter gjerne de vurderinger du gjør.

Merk: Det er en viss fare for at det vil ta lenger tid å få kompensasjon utbetalt dersom du flytter mange kostnader fra andre poster i næringsoppgaven til de som er gjengitt i tabellen. Dette henger sammen med at det skal foretas en automatisk kontroll av opplysningene før utbetaling finner sted. Ved stort avvik i kostnadene per post i næringsoppgaven kan den automatiserte kontrollen medføre at det må foretas manuell kontroll av din søknad.

Søknadsskjema og prosedyrer er nå tilgjengelig via: https://kompensasjonsordning.no/

3. Beregn kompensasjonsbeløpet for ditt foretak

Følgende formel kan benyttes for å beregne kompensasjonsbeløpet

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent x (unngåelig faste kostnader – egenandel) x justeringsfaktor

Egenandel:

For bedrifter som er stengt av staten

0,00

For øvrige bedrifter*

10 000,00

*Beløp er per måned.

Justeringsfaktor:

For bedrifter som er stengt av staten

0,9

For øvrige bedrifter

0,8

Om din beregnede kompensasjon beregnes til 5 000,00 eller mindre, foretas det ikke utbetaling av kompensasjonsbeløpet.

Eksempel

Enkeltpersonforetaket «Petter Pan eller Petter Pan AS» har hatt et omsetningsfall på 50 prosent i mars. De uunngåelig faste kostnadene ser slik ut:

Kontonr.

Kontoforklaring

Kostnad for mars

6300

Leie lokale

25 000

6340

Lys, varme

3 000

6395

Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

1 000

6400

Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

3 500

6700

Fremmed tjeneste (regnskap,rev.hon., rådgivning o.l.)

2 000

6995

Mobiltelefon, internett, porto mv.

2 000

7040

Forsikring og avgifter på transportmidler

1 500

7490

Kontingenter

1 500

7500

Forsikringspremie

4 000

8050

Renteinntekt*

100

8150

Rentekostnad*

3 000

Sum uunngåelige faste kostnader

46 600

Beregningseksempel for mars med 50 % nedgang i omsetning:

1. Stengt ned ved statlig vedtak/forordning

Kompensasjon for mars: 50 % x 46 600 x 0,9 = 20 970

2. Øvrige

Kompensasjon for mars: 50 % x (46 600 – 10 000)  x 0,8 = 8 640

Ved beregning for ditt foretak, må du bruke de faktiske tall fra mars osv for foretaket ditt.

Øvrig informasjon om ordningen
Søkeportal for utfylling og innsending av søknad for mars 2020 er tilgjengelig via: https://kompensasjonsordning.no/

Kryssjekk og kontroll
Dette er hva finansdepartementet skriver om kryssjekk og kontroll:

Den digitale tjenesten vil ha et innebygd kontrollsystem for å verifisere søker og beløpet det søkes om, opp mot ulike registerdata og kryssjekker. Dersom alle kriteriene er oppfylt, vil det fattes et vedtak i systemet og utbetalingen vil skje automatisk. Det vil også være en ordning med manuell behandling for berettigede søknader som ikke kommer igjennom den automatiske rutinen.

I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det blir utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også kunne dokumentere tallene på et senere tidspunkt og ha bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at de oppgitte beløpene er riktig. Foreløpig uklart om slik bekreftelse kreves for selve søknaden.

Det er satt en øvre grense på 30 millioner kroner per foretak per måned.

Se veiledning er: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Veiledningsvideo-for-kontantstoette-soeknad

(Artikkelen endret 4. mai 2020)