Kompensasjons- og støtteordninger

Søker du støtte gjennom begge ordningene for selvstendig næringsdrivende som er knyttet til koronasituasjonen? Her er noen detaljer du bør kjenne til.


Offentlig vedtatte koronatiltak medførte store endringer og nye forutsetninger for ulike bransjer. For fysioterapivirksomhet innebar tiltakene full stans i all virksomhet fra og med 13. mars, med gradvis gjenåpning fra og med 20. april 2020. Samtidig ble det vedtatt ulike ordninger for økonomisk kompensasjon og støtte for bortfall og/eller reduksjon av inntekter i denne tiden. I forbindelse med gjenåpning av virksomheter ble det pålagt en rekke regler og tiltak om smittevern, uten at det ble gitt noen form for direkte kompensasjon for medfølgende kostnader.

For fysioterapivirksomhet omfatter ordningene i praksis:

1. kompensasjon for uunngåelige faste kostnader,
2. støtte for reduksjon/bortfall av inntekt for selvstendig næringsdrivende som skyldes korona, begrenset til 80 % av 6 G, og
3. begrensning i arbeidsgiverperioden ved permittering og sykdom.

De ulike ordningene utelukker ikke hverandre, og retter seg mot forskjellige målgrupper. Du kan/må søke begge ordningene.

1. Kompensasjon for uunngåelige faste kostnader

Ordningen omfatter alle foretak med nedgang i omsetning fra 2019 til 2020, og gir en viss dekning av definerte/bestemte såkalt uunngåelige faste kostnader. Ordningen gir ingen kompensasjon eller støtte for tapt inntekt. Nedgang i omsetning inngår som forutsetning og element i beregningen for hvor stor kompensasjon foretaket vil få. Alle inntekter, det være seg egenandeler fra pasienter, Helfo-andeler, fakturaer til forsikringsselskap og lignende, og driftstilskudd, skal være med i tallene for omsetning. Det er foretaket med organisasjonsnummer som er søker, og som mottar kompensasjon.
Kompensasjonen er inntekt for foretaket i den måneden som kompensasjonen gjelder, det vil si at kompensasjon for mars er inntekt i mars, selv om kompensasjonen mottas i april eller senere.

Uunngåelige faste kostnader er i forskriftene strengt definert, og omfatter ikke alle kostnader som du kanskje oppfatter som uunngåelige. Det gjelder for eksempel avskrivninger for anskaffelser av inventar, utstyr, goodwill og lignende. Disse kostnadene skal du derimot ta med i utregningen av nedgangen i din inntekt som er en del av informasjonen du må sende inn i søknaden om støtte under ordning nr. 2.

Ordningen administreres av Skatteetaten, og søknader må sendes via https://kompensasjonsordning.no/. En veiledning er tilgjengelig via denne artikkelen: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Veiledningsvideo-for-kontantstoette-soeknad.

2. Støtte for reduksjon/bortfall av inntekt

Denne ordningen gjelder for deg personlig som selvstendig næringsdrivende, og innebærer støtte for nedgang/bortfall av nærings-/personinntekt. Næringsinntekt er tilnærmet likt regnskapsresultatet i enkeltpersonforetaket, det vil si alle inntekter (omsetning), inkludert hva foretaket har fått i kompensasjon under ordning nr. 1, minus alle kostnader, også hva du har ført opp i kompensasjonssøknaden (nr. 1), og andre kostnader som ikke er med i nr. 1, for eksempel avskrivninger på inventar, utstyr, goodwill, vedlikehold av inventar/utstyr/lokaler, osv.

Denne ordningen er ikke aktuell for lønnsmottakere, det vil si ikke den som driver virksomheten i AS-form. Ordningen administreres av NAV, se https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon.

Man kan ikke kombinere støtte under denne ordningen (altså nr. 2) med annen støtte fra NAV som mottas samtidig, som for eksempel omsorgspenger og sykepenger.

3. Begrensning i arbeidsgiverperioden ved permittering for virksomheter med ansatte.

Ordningen innebærer ingen økonomisk støtte eller tilskudd til arbeidsgiver.