Klare for årets takstoppgjør

I dag – mandag 9. mai – leverte Norsk Fysioterapeutforbund sitt krav til årets takstforhandlinger med Helse- og omsorgsdepartementet. Allmennfysioterapeuter skal prioriteres i år. 


– Allmennpraktiserende fysioterapeuter (generalistene) bør få et reelt økonomisk løft. Samtidig ønsker NFF naturlig nok også å øke takstene for alle fysioterapeuter med spesialiteter; herunder psykomotoriske fysioterapeuter og fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi for å nevne noen. Alle skal få, men vi mener noen bør få mer enn andre. Vi forventer at Helse- og omsorgsdepartementet og KS i år gjør grep for å sikre en bred og god fysioterapitjeneste i kommunene, sier forhandlingsleder Gerty Lund. 

Gerty Lund og leder i Næringspolitisk råd, Per Olav Moberg Peersen, har forventninger om at Helse- og omsorgsdepartementet i år åpner for mer reelle forhandlinger enn det de opplevde i fjor. 

– Ja, vi forventer at våre argumenter blir lyttet til. Allmennfysioterapeuter har en sentral og viktig rolle i den offentlige helsetjenesten. Det betyr at det er til pasientens beste at vi sørger for at allmennfysioterapeutene får den inntekten  og kompensasjonen de ikke har fått tidligere, sier Peersen. 

 Nytt i år er at Norsk Fysioterapeutforbund også ønsker å løfte fysioterapi for barn og unge. Det gjøres ved å utvide bruk av takst D40 til å gjelde for alle fysioterapeuter uavhengig av kompetanse. Det gjelder også i forhold til behandling.

– Fysioterapeuter jobber for at barn og unge skal fungere best mulig i hverdagen, med tilrettelegging på ulike nivå. Tidlig intervensjon er et viktig prinsipp ved fysioterapi for barn og ungdom, og ifølge prioriteringsnøklene i kommunene skal barn og unge prioriteres raskt inn. Dette for å bidra til rett utvikling av motorikk, støtte opp under funksjon og bidra til å hindre utenforskap, sier Peersen.

Han fortsetter: 

– Barn og unge er kanskje vår viktigste pasientgruppe. Vi opplever at behovet for å styrke pasienttilbudet for denne gruppen er stort.

Dette er kravene 
  • Øke tidstakstene A3
  • Utvidet bruk av D40 ved behandling av barn og unge
  • Kompetansetillegg for de med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på samhandlingstakst
  • Kompetansetillegg for de med takstkompetanse A2k, A8 og A9 på gruppetakst
  • Videreføre EPJ-løftet
  • Påslag på kompetansetakstene kompetansetakstene
  • Prosentvis likt påslag på driftstilskudd og takster, samt overføring til Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter 

Forklaringer til kravene 

Oppgjøret for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter består både av et inntekts- og kostnadselement. Fordelingen mellom de to elementene baserer seg på inntekts- og kostnadsundersøkelser. Det er vedtatt at det skal være en 70/30 prosent fordeling hvor inntektselementet står sterkest. 

Øke tidstakstene A3  

De fleste kommuner har størst behov for bred allmennkompetanse blant fysioterapeutene. Over tid har det utviklet seg en for stor inntektsforskjell mellom grupper av fysioterapeuter med ulike videreutdanninger/spesialiteter og allmennfysioterapeutene. Allmenfysioterapeutene har – over år – kommet dårligst ut kronemessig. NFF vil i år igjen prioritere takstene for allmennfysioterapeutene med minst 80 prosent av rammen. Allmennysioterapeutene utgjør 73% av fysioterapeuter med driftsavtaler. 

Utvidet bruk av D40 ved behandling av barn og unge gjelder også for Manuellterapeuter og psykomotoriske fysioterapeuter, A2K-takst.

 I dag utløses takst D40 ved undersøkelse/behandling for pasient over 80 år og rullestolbruker. Dette da det ofte er nødvendig med ekstra tilrettelegging i forbindelse med undersøkelse og behandling av disse pasientgruppene. NFF mener at barn og unge under 16 år også bør inkluderes i taksten  

Kompetansetillegg på samhandlingstakstene  

Direkte tilgang til avtalefysioterapeut fører til større behov for samhandling med andre profesjoner og myndigheter.  

Myndighetene har anerkjent at fysioterapeuter som utløser takstene A8, A9 eller A2k har merkompetanse som kommer pasienten til gode. Det er viktig at denne merkompetansen blir belønnet også i samhandling med andre helseaktører. 

Kompetansetillegg for behandling i gruppe   

Myndighetene har anerkjent at fysioterapeuter som utløser takstene A8, A9 eller A2k har merkompetanse som kommer pasienten til gode. Merkompetansen må bli belønnet også når fysioterapeuter tilbyr gruppe-behandling. 

Videreføre EPJ-løftet   

Det er behov for en mer systematisk kartlegging av hvilken effekt ny EPJ-funksjonalitet for fysioterapeuter kan ha. Det er kun satt av tre millioner kroner til arbeidet for fysioterapeuter. For å sikre et bedre journalsystem trenger fysioterapeuter at EPJ-løftet videreføres. 

Direktoratet for e-helse har følgende forklaring på EPJ-løftet: 

EPJ-løftet skal bidra til kvalitetsheving av fastlegars, avtalespesialistars, fysio- og manuellterapeuters EPJ system gjennom at nyttig funksjonalitet og felleskomponentar blir utvikla og tatt i bruk. 

Påslag på kompetansetakstene 

Prioriteringene for disse takstene  kommer NFF tilbake til under forhandlingene.

NFFs krav i sin helhet er vedlagt som relatert dokument.

Billedtekst: Forhandlingsdelegasjonen til Norsk Fysioterapeutforbund. Fra venstre: Lars Håvard Høgvoll, Per Olav Moberg Peersen, Bente Øfjord, Gerty Lund, Arnhild Skjølberg og Morten Bjerkhaug. Henriëtta U. Richter var ikke til stede da bildet ble tatt.

(Artikkelen oppdatert med relatert dokument 10. mai 2022.)

Fakta om takstforhandlingene

  • Krav fra Norsk Fysioterapeutforbund overleveres til Helse- og omsorgsdepartementet mandag 9. mai.
  • Fra Norsk Fysioterapeutforbund stiller Gerty Lund (leder), Per Olav Moberg Peersen (nestleder), Lars Håvard Høgvoll, Lene Cammermeyer Ziener og Arnhild Skjølberg. I tillegg bistår følgende fra sekretariatet: Morten Bjerkhaug, Henriëtta  Richter Uitdenbogaardt og Bente Øfjord.
  • Takstforhandlingene skal være ferdige innen 1. juli, som er datoen for ikrafttredelse av ny stønadsforskrift.