Kan du få rett til stønad for tapt inntekt?

Det har vært forvirring om hvem som kan få stønad til inntektssikring hos Nav. NFF har gått gjennom reglene og gir svar i denne artikkelen.


Koronapandemien og nedstenging av samfunnet har ført til at de fleste næringsdrivende har stått helt eller delvis uten inntekt. Regjering og storting handlet raskt, og lovte stønadsordninger til næringsdrivende. Da regjeringen på pressekonferansen lanserte at de ville lage en stønadsordning til inntektssikring, oppfattet mange det som at tapt inntekt skulle dekkes, men bare opp til 80 % av 6 G. Detaljene var få, og mye gjenstod å avklare.

Nå har det vært mulig å søke stønad en stund, og NFF har gått nærmere inn og sett på ordningen, for å se om vi kan bistå medlemmer som skulle få avslag på sine søknader.

De som ble verst rammet skal hjelpes
Innledningsvis gjør vi oppmerksom på at stønadsordningen er ment å favne bredt og hjelpe næringsdrivende som ble stående helt uten noen som helst form for inntekter i perioden mars, april og mai 2020. Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd har stått i en særstilling (på lik linje med leger og psykologer) for de tilfeller der kommunen har utbetalt driftstilskuddet mens virksomheten har måttet stenge. Dersom man har mottatt driftstilskudd og annen inntekt/stønad, kan det hende man ikke kvalifiserer til stønad, eller bare til en mindre stønad, fordi man har hatt så mye i inntekt at man har tjent tilnærmet eller mer enn gruppen regjering og storting har ønsket å hjelpe med ordningen.

Stønadsordningen ble vedtatt i kongelig resolusjon 8. april og senere vedtatt i forskrift:

Hvem kan få stønad til inntektssikring?
Det kan næringsdrivende som ikke har hatt noen inntekt, eller lav inntekt.

Vilkårene er:

  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere med personinntekt fra næring eller oppdrag over 0,75 G
  • Virksomheten var startet opp og aktiv per 1. mars 2020
  • Søker må være mellom 18 og 67 år
  • Man må ha tapt inntekten på grunn av koronapandemien
  • Man må ha hatt inntekt som var lavere enn 6 G

Hvem kan ikke få stønad til inntektssikring?

  • Næringsdrivende som har hatt inntekt som utgjør 6 G eller mer (omregnet til årsbeløp). 6 G utgjør kr 599 148.
  • Næringsdrivende som har fylt 67 år.
  • Næringsdrivende som startet opp etter 1. mars 2020, eller som har hatt lavere inntekt enn 0,75 G.

Eldre fysioterapeuter rammes
NFF vil ta opp med myndighetene at også fysioterapeuter som er selvstendig næringsdrivende, og som har fylt 67 år, må omfattes av ordningen. NFF mener det er vanskelig å se noen god begrunnelse for hvorfor fysioterapeuter som har fylt 67 år, er utelatt. Mange fysioterapeuter over 67 år er en del av den kommunale helsetjenesten, og gjør en god jobb til 70 år, ja noen jobber endog til de fyller 80 år.

Dersom du har spørsmål til dette, er det i første omgang NAV som administrerer ordningen. Spørsmål om søknader må rettes til NAV. Dersom du mener NAV har fattet feil vedtak, kan du kontakte NFF via kontaktskjemaet på NFFs nettsider.