Hva gjelder fra NAV nå?

Vi blir lovet stønad, men det skjer ikke noe. Jeg vet ikke hvilken stønad jeg skal søke på. Jeg får ulike råd. Så når får jeg pengene? Hva skal jeg søke på? Og hvor? Her gir NFF deg en oversikt.


Situasjonen er for tiden uoversiktlig og uklar for både selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten kommunalt driftstilskudd og dem med, samt for mange arbeidstakere.

Regjeringen har satt i verk de strengeste begrensningene siden andre verdenskrig. I media kan vi høre om tiltak som skal hjelpe næringsdrivende som er pålagt å stenge, og som nå står helt eller delvis uten inntekt, samt fysioterapeuter som permitteres.

Så når får dere pengene? Hva skal dere søke på? Og hvor? 

Inntil videre gjelder de gamle reglene, og få av de nye krisetiltakene er innført enda. Det som er innført er blant annet sykepenger fra dag 3 og omsorgspenger fra dag 4 for selvstendig næringsdrivende. 

For å kunne utbetale de krisetiltakene vi alle har hørt om i media, må det lages nye lover og forskrifter, rutiner og IT-systemer i Arbeids- og sosialdepartementet, direktorat og NAV. 

Det betyr at NAV per i dag, mandag 23. mars 2020, ikke har fått på plass alt de trenger for å kunne utbetale alle de nye stønadene det prates om, som for eksempel 80 % dekning av inntektstap for selvstendig næringsdrivende. NAV skriver på sine nettsider at de jobber med å få plass nye retningslinjer, rutiner og IT-systemer, men dette er ikke klart enda. For mer informasjon fra NAV, se: https://www.nav.no/person/koronaveiviser/

NFF har siden krisen startet arbeidet med lange dager for å få på plass bedre støtteordninger. Blant annet har NFF tatt initiativ til nye takster. Det tar dessverre tid å få svar og forhandle, men NFF står på. Det er også mange flere medlemmer som nå tar kontakt med NFF, og nye som melder seg inn i NFF. Med det store antallet henvendelser vil det dessverre ta tid å svare alle, men de fleste får svar i løpet av noen dager. NFF bruker alle spørsmål til å gjøre mer generelle avklaringer mot myndigheter og lage informasjon til medlemmene, som denne artikkelen.

Situasjonen for selvstendig næringsdrivende etter NAVs regler
Slik situasjonen er nå, er det fortsatt en del usikkerhet for dem som er selvstendig næringsdrivende (uten og med driftstilskudd) om:

  • hva de kan få av stønad fra NAV,
  • hvordan de kan melde krav om stønad, og
  • fra hvilket tidspunkt slik stønad blir utbetalt.

NFF har i dag sett nærmere på informasjon på NAV sine nettsider.

Se informasjon fra NAV: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-3

Stønadspakken for næringsdrivende og hva de skal leve av inntil den er på plass:

NAV skriver på sine nettsider at selvstendig næringsdrivende (per 23. mars 2020) må avvente å søke om den nye 80 %-stønadspakken inntil NAV har fått på plass forskrift som gir NAV rett til å utbetale stønaden, samt IT-systemer for å registrere slike krav.

Se mer her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-1

Henviser til sosialstønad
NAV skriver at inntil de har regler og IT-systemer på plass, så mener NAV at selvstendig næringsdrivende må søke sosialstønad.

NAV opplyser videre at sosialstønad – eller bruk av egen buffer – er det selvstendig næringsdrivende må leve av de første 16 dagene. 

Videre at selvstendig næringsdrivende etter dagens regler egentlig må bruke egne midler før de kan få sosialstønad, men at NAV anbefaler at kommunene letter på dette kravet. Det gis ikke sosialstønad til å dekke lånegjeld – du må be om avdragsfrihet fra din bank. Se mer her om hva NAV mener per i dag: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav/koronavirus-informasjon-til-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere

NFF stiller seg undrende til at NAV henviser alle selvstendig næringsdrivende til å søke sosialhjelp, og ikke skriver noe om for eksempel selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten eller med driftstilskudd som er pålagt å stenge (jf. Helsedirektoratets pålegg), kan ha rett på sykepenger etter smittevernbestemmelsen i folketrygdloven § 8-4 tredje ledd f). Men det gjøres også oppmerksom på at NFF ikke finner støtte på offentlige nettsider for denne tolkningen. Se mer om hva NFF mener under.

Sykepenger

Du er blitt syk eller satt i karantene:

Det er kommet en ny regel som gir rett til sykepenger for selvstendig næringsdrivende allerede fra tredje dag (før 17. dag), og som gjelder enten du er syk eller satt i karantene. Endringer gjelder fra og med 16. mars 2020.

Kan selvstendig næringsdrivende kreve sykepenger etter smittevernbestemmelsen i folketrygdloven § 8-4 tredje ledd f) på grunn av pålegget om å stenge?

Vi skal her se nærmere på en annen særregel som NFF ser som en mulighet for selvstendig næringsdrivende til å melde krav etter til NAV. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er sikkert at du vil ha krav på sykepenger etter denne regelen, og at du må være forberedt på avslag dersom du søker etter denne bestemmelsen.

Det er nemlig slik at dersom man selv er syk og utgjør en smittefare, kan man bli pålagt forbud mot å arbeide. I så fall får man rett til sykepenger. Spørsmålet er om det også kan gjelde andre?

Nå i mars i år endret NAV sitt rundskriv til folketrygdloven § 8-4 tredje ledd f) slik at man får rett til sykepenger også der man ikke selv er syk, men forbys å arbeide for å hindre smittefare. 

Rundskrivet omtaler hverken arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende spesielt, og NFF tolker rundskrivet slik at endringen også bør gjelde for selvstendig næringsdrivende. Men dette er uklart. 

NFF retter derfor en henvendelse til Arbeids- og sosialdepartementet for å avklare dette.

NFF anbefaler inntil videre selvstendig næringsdrivende som er pålagt av Helsedirektoratet å holde stengt, om å vurdere å søke NAV om sykepenger på dette grunnlag etter endringen av rundskrivet. Dette fordi rundskrivet etter endringen ser ut til å åpne for at selvstendig næringsdrivende kan være omfattet i tillegg til arbeidstakere. 

Men NFF gjør igjen oppmerksom på at det i skrivende stund er uklart om selvstendig næringsdrivende har et klart krav på sykepenger etter folketrygdloven § 8-4 3 ledd bokstav f), og at NFF arbeider med å skaffe en avklaring på spørsmålet fra myndighetenes side.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det ikke er klart hvordan eventuelt innvilgede sykepenger etter denne bestemmelsen vil slå ut i forhold til krisepakken som er varslet, som skal dekke tapt inntekt med 80 %.

En mulighet, men ingen garanti

NFF ser at dette åpner for en tolkning om at selvstendig næringsdrivende kan søke om sykepenger uten legeerklæring, ved å vise til pålegget fra Helsedirektoratet om å holde stengt, se lenke: 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger/Vedtak%20etter%20lov%20om%20vern%20mot%20smittsomme%20sykdommer%20%C2%A7%204-1%20andre%20ledd.pdf/_/attachment/inline/52123521-8754-42e8-8c35-1d4f7d252c3c:565274f1b146b75e41fe381f6fa6617064775e98/Vedtak%20etter%20lov%20om%20vern%20mot%20smittsomme%20sykdommer%20%C2%A7%204-1%20andre%20ledd.pdf

Dette gjelder for perioden fra og med tredje dag du er pålagt å stenge (jf. ny regel om sykepenger fra dag 3) og frem til og med dag 16. Dette da de to første dagene er egenandel som aldri har vært dekket, og regjeringens krisepakke for selvstendig næringsdrivende gjelder fra dag 17 du må holde stengt.

Fra og med dag 17 vil det uansett lønne seg å kreve støtte i henhold til regjeringens krisepakke, på grunn av at dekningsgraden for denne er 80 % av tapt inntekt, mens sykepenger bare tilsvarer ca. 60 % av tapt inntekt.

Det er uklart i skrivende stund om NAV vil godkjenne sykepenger i henhold til folketrygdloven § 8-4 tredje ledd f), men NFF anbefaler allikevel selvstendig nærnigsdrivende å vurdere å søke sykepenger i henhold til denne bestemmelsen for å dekke deres inntektstap for perioden dag 3 til med dag 16 – og kun for denne perioden i henhold til denne bestemmelsen. Men du må være forberedt på avslag, og det er uklart hvordan dette kan slå ut i forhold til krisepakken for næringsdrivende.

Alternativet er å søke sosialstønad inntil regjeringens krisepakke på 80 % av lønnen kommer i gang, se: https://www.nav.no/sosialhjelp/?lang=nb

Hva med permittering og dagpenger for selvstendig næringsdrivende?

Selvstendig næringsdrivende har ikke rett til dagpenger etter dagens regelverk, og det har så langt ikke vært tale om å innføre det heller, etter det vi kjenner til.

Selvstendig næringsdrivende som er organisert som enkeltpersonselskap (ENK) og lignende selskapstyper, kan heller ikke permittere seg og få krav på dagpenger. Det er bare arbeidstakere som kan permitteres og få rett på dagpenger.

Hjemme med barn på grunn av stengt skole/barnehage eller sykt barn?

Dersom du er hjemme med barn på slikt grunnlag har du krav på omsorgspenger fra 4 dag du er hjemme. Dette gjelder fra og med 16. mars i år. Du retter kravet ditt til NAV.

Bare en stønad om gangen, og ikke alltid behov for sykemelding fra lege m.v.

Det er videre i dag 23. mars 2020 gitt en ny forskrift som sier at man kun kan motta én stønad fra NAV (etter folketrygdloven og arbeidsmiljøloven) om gangen. Det er derfor viktig å se nøye på hvilken stønad man bør søke om, for å oppnå best rettighet. Videre sier forskriften at det åpnes for at man ikke trenger legeerklæring for alle tilfeller.

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-03-20-368

Situasjonen for arbeidstakere

Permittering

Dersom du blir permittert, har du rett på full lønn (opp til 6 G) fra første dag du går ut i permittering (ikke skal arbeide) i de første 20 dagene. Tidligere var det tre dager egenandel arbeidstaker ikke fikk stønad. Fra dag 21 går du over på dagpenger, som utgjør ca. 60 % av lønnen. For mer om permittering, se lenker nedenfor.

Den som blir permittert, må melde seg som arbeidssøkere snarest mulig og helst samme dag som du mottar permitteringsvarselet. Dette fordi du tidligst kan motta dagpenger fra den dag du registrerte deg som permittert og arbeidssøkende hos NAV.

For mer om permittering, se: 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Korona-spoersmaal-og-svar/Ofte-stilte-spoersmaal-fra-ansatte-fysioterapeuter/Permittering-av-ansatte-som-foelge-av-koronaviruset

https://www.nav.no/arbeid/dagpenger/permittert

Studenter
Heltidsstudenter som arbeider ved siden av, har etter dagens regelverk ikke rett på dagpenger ved permittering.

Deltidsstudenter som studerer ved siden av full jobb, er å regne som fulltidsarbeidende, og kan melde seg til NAV som arbeidssøkende og kreve dagpenger fra NAV dersom vilkårene er oppfylt.