Hurdalsplattformen – flere gjennomslag for NFF

– NFF har spilt inn til partiprogrammene og senest etter stortingsvalget kommet med konkrete innspill til regjeringsplattformen. Det er derfor med glede vi gjenkjenner flere av NFFs politiske synspunkter i plattformen, sier forbundsleder Gerty Lund.


Gerty Lund og forbundet har med spenning ventet på at den nye regjeringsplattformen skulle legges frem.

For det første tar den nye regjeringen til orde for å øke kommunenes budsjetter med minst 5 milliarder i realvekst i frie inntekter for 2022. Dette er nesten for godt til å være sant, men det er ikke tvil om at stram kommuneøkonomi, slik vi erfarer at den er nå, bidrar til kutt i viktige tjenester, som for eksempel forebyggende helsetjenester, habilitering og rehabilitering og fysioterapi generelt. Det er også viktig at den nye regjeringen tar til orde for mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.

– Jeg må si jeg er litt spent på å se hvordan den nye regjeringen får regnestykkene til å gå opp i tilleggsproposisjonen, som legges fram senest 10. november, sier Lund.

Barn og unge
Som vi ser av artikkelen som tidligere ble lagt ut, er det fra vårt synspunkt også mange andre positive forslag som er lagt frem i dag. Av saker som har vært viktige for NFF, kan vi blant annet nevne styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det mangler nær 500 fysioterapeuter i denne tjenesten, så vi håper at en opptrappingsplan vil gi merkbart flere fysioterapeuter til barna.

– Fysisk aktivitet er viktig for både barn og voksne, og dessverre ser vi at barn og unge beveger seg for lite. Dette går ut over helsa, både på kort og lang sikt. Derfor har daglig fysisk aktivitet i skolen i over ti år vært en kampsak for NFF og våre alliansepartnere fra Legeforeningen, Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen og Idrettsforbundet. Det er godt å se at Ap og Sp er enige med oss i at dette er et viktig tiltak, sier Gerty Lund.

– At regjeringen ønsker å sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i hele landet, er også positivt. Dette har også vært en sak NFF har fremmet, for det er viktig at mangel på utstyr ikke står i veien for fysisk aktivitet, deltagelse og inkludering, sier Lund. Videre trekker hun frem opptrappingsplanen for psykisk helse, som den nye regjeringen varsler.

Habilitering og rehabilitering
– Habilitering og rehabilitering er ett av NFFs helsepolitiske satsingsområder, og derfor er jeg svært fornøyd med at den nye regjeringen både ønsker å styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud, og vil utrede en tydelig organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer, sier Gerty Lund.

– Vi har jobbet intenst med å løfte habilitering og rehabilitering høyere på den politiske agendaen de siste årene, både alene og sammen med andre organisasjoner, så det oppleves som en liten seier at det nå er på plass i plattformen. Så skal vi i denne perioden fortsette å holde et høyt trykk, og på den måten bidra til at dette ikke bare blir ord på papir.

Forskning og høyere utdanning
En større del av samfunnets ressurser må gå til utdanning og forskning. NFF støtter derfor regjeringens målsetning om å oppnå at 3 prosent av bruttonasjonalproduktet skal gå til forskning innen 2030.

– Utdanning og forskning er viktig for en sterk velferdsstat, og for at vi skal ha en helsetjeneste i verdensklasse, slik regjeringen bebuder, sier Lund. Helsetjenestene må være kunnskapsbaserte, og jeg registrerer at regjeringen er enig med oss i dette. Samtidig håper vi at den nye regjeringen lytter til våre innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, der vi påpeker at det er nødvendig å satse på forskning og utdanning innen helsetjenesten.

– Jeg leser også med glede at regjeringen vil bedre arbeidsvilkårene, redusere midlertidighet og styrke rekruttering, likestilling og mangfold i høyere utdanning og forskning. Og det er på tide med en tillitsreform i universitets- og høyskolesektoren. Det er også gledelig å se at Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal styrkes.

Et trygt arbeidsliv
De siste åtte årene har fagforeningsfradraget vært på 3850 kroner. Nå foreslår Ap og Sp å doble fradraget.

– Høy organisasjonsgrad og sterke fagforeninger er viktig for å opprettholde en god velferdsstat, så dette var på tide, understreker Lund. Hun legger til at fokus på heltidsstillinger er en annen sak som NFF applauderer.

Avslutningsvis trekker forbundsleder Gerty Lund i NFF fram at regjeringen vil sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger, får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra Nav eller helsevesenet.

– For noen av våre pasienter vil dette bety mye, for det er ikke tvil om at enkelte har sykdommer eller har opplevd traumer som tilsier at de trenger lang tid før de kan komme tilbake til arbeid. Det å gi dem tid, ikke gi dem opp, det gir dem økte muligheter til sakte, men sikkert å kunne komme tilbake til arbeid. Til å kunne klare seg selv. Det er viktig for den enkelte og viktig for samfunnet.