Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

Handlingsplan for fysisk aktivitet som 4. juni 2020 endelig ble lagt fram er full av gode intensjoner, men vi er likevel ikke imponert over regjeringens tiltakspakke, sier forbundsleder Gerty Lund.


Tiltakspakka som inngår i planen ligger innenfor dagens politikk og budsjettrammer. Det følger altså ikke penger med.

– For å nå målet om at andelen av befolkningen som oppfyller helsemessige anbefalinger om fysisk aktivitet skal økes med 15 prosent innen 2030, burde handlingsplanen inneholdt noen kraftige strakstiltak, som for eksempel én time fysisk aktivitet i skolen hver dag fra høstens skolestart, sier Lund.  

Bakgrunn
Handlingsplanen kom som en følge av anmodningsvedtak nr. 1001 (2016-2017): "Stortinget ber regjeringen fremme en ny handlingsplan for fysisk aktivitet med konkrete tiltak på flere samfunnsområder og arenaer, som barnehage, skole, arbeidsplass, eldreomsorg, transport, nærmiljø og fritid. Partene i arbeidslivet må trekkes aktivt med i arbeidet. Det samme må Norges idrettsforbund og friluftslivets organisasjoner. Stortinget må på egnet måte holdes orientert om arbeidet." 

NFF har deltatt i arbeidet med handlingsplanen
NFF har deltatt i dette arbeidet, som har vært tverrdepartementalt drevet og der fagmiljøer og partene i arbeidslivet har vært involvert. NFF har gitt innspill til gruppene som ble nedsatt på områdene barnehage og skole, helsevesen og arbeidsliv. Vår erfaring fra dette arbeidet er at når representanter med såpass ulike interesser sammen skal komme til enighet om felles analyse, felles forståelse av kunnskapsgrunnlaget og felles forslag til tiltak, så blir det ikke de «radikale» forslagene som vinner fram. Og for mange er forslag som 1 time fysisk aktivitet i skolen hver dag, eller målrettet tilrettelegging av fysisk aktivitet på arbeidsplassen, å betrakte som for radikalt. Dessverre.

Fysioterapi er kun nevnt en gang i handlingsplanen, og det er i forbindelse med at fysisk aktivitet i mange tilfelle kan erstatte operasjoner (s. 60). 

Barnehage, skole og SFO
På området barnehage, skole og SFO foreslår regjeringen disse tiltakene:

 • Tilbud om videreutdanning for barnehage­lærere fra høsten 2020 i Fysisk og motorisk utvikling og aktivitet.  
 • Tilskudd til svømmeopplæring i barnehage.
 • Legge til rette for kompetanseheving av kroppsøvingslærere.
 • Tilskuddsordning til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopp­læringen og andre med behov.
 • Etablere satsingen Barn og unge i bevegelse med flere tiltak for å bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. Målet med satsingen er en times daglig fysisk aktivitet i skole og SFO, innenfor dagens timetall, og uten at det går på bekostning av lærernes metodefrihet. Satsingen vil blant annet samle og spre erfaringer og gode eksempler, samt utvikle støtte- og veiled­ningsmateriell om hvordan fysisk aktivitet kan inngå som metode i fag.
 • Oppdatere kostnads- og nyttevurderinger av daglig fysisk aktivitet i skolen.
 • Formidle ny forskrift om miljø og helse i barnehager og skoler og oppdatert rapport om skolens og barnehagens utearealer.

Arbeidsliv

 • Videreføre samarbeidet mellom Helsedirek­toratet og partene i arbeidslivet om økt kunnskap om fysisk aktivitet og arbeidsliv, herunder formidling.
 • Vurdere behovet for en kunnskapsgjennomgang av helseeffekter av stillesitting i arbeidslivet.
 • Vurdere behovet for en kunnskapsgjennomgang av helseeffekter av aktivitetstiltak i arbeidslivet.

Helse- og omsorgstjenesten

 • Utvikle faglige råd for fysisk aktivitet og levevaner for ulike tilstander og diagnosegrupper
 • Integrere fysisk aktivitet i relevante pakkeforløp og faglige retningslinjer
 • Stimulere til at flere kommuner gjennomfører forebyggende hjemmebesøk
 • Videreutvikle Trygghetsstandard i sykehjem som del av Leve hele livet
 • Inkludere kunnskap om fysisk aktivitet i helsefremmende og forebyggende tiltak i relevante helse- og sosialfaglige utdanninger, RETHOS

I tillegg til tiltak på disse tre områdene, inneholder også handlingsplanen tiltak på områdene gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer, fritid og kunnskapsutvikling og innovasjon.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

Sammen om aktive liv