Handlingsplan for forebygging av selvmord

Denne uka la regjeringen fram Handlingsplan for forebygging av selvmord 2020–2025 – Ingen å miste. Statsminister Erna Solberg presenterte der regjeringens nullvisjon for selvmord.


Åtte departementer har vært med på å utarbeide den nye nasjonale handlingsplanen, som inneholder seks mål, hvert mål med tilhørende tiltak. Det etableres blant annet en systematisk arbeidsmetode der hvert selvmord skal gjennomgås. Dette i håp om at dette kan bidra til ny kunnskap om hvordan selvmord bedre kan forebygges. Det tas også til orde for folkeopplysningskampanjer om selvmord og depresjon.

De siste årene har mellom 500 og 600 mennesker tatt sitt eget liv hvert år. I 2018 var det 674 selvmord. Selvmord er et folkehelseproblem og et stort samfunnsproblem som rammer veldig mange. Som andre folkehelseproblem hører arbeidet for å forebygge selvmord hjemme i alle sektorer, ikke bare i helsesektoren. Og som helseminister Høie sa da han var med å legge fram handlingsplanen:

– Inkluderende lokalsamfunn, trygge arbeidsplasser og barnehager og skoler der alle barn blir sett og hørt, er viktig for at vi skal trives og ha det bra. Nullvisjonen understreker vårt felles ansvar i arbeidet med å forebygge selvmord.

Norsk Fysioterapeutforbund spilte tidligere i år inn til handlingsplanen. Vi la der vekt på at det var behov for bedre kompetanse i helsetjenestens førstelinjetjeneste for å identifisere personer som har risiko for å begå selvmord. I handlingsplanen står det derfor blant annet: Fysioterapeuter og andre yrkesgrupper har behov for å vite hvem de skal ta kontakt med når de oppdager faresignaler hos personer de møter. Vi trakk også fram behovet for strukturert oppfølging av disse pasientene.

Videre la vi vekt på at forebyggende helsetjenester kan bidra til bedre psykisk helse i befolkningen, og det derfor er viktig å prioritere disse. Fokus på barn og unge er viktig, og da trakk vi fram både helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for unge. Vi mener også at andre lavterskeltilbud, som frisklivssentralene, også har en rolle i dette arbeidet. Noen av de konkrete forslagene vi kom med var:

  • Ungdom under 19 år må fritas for egenandeler til fysioterapi.
  • Forskriftsendring må sørge for at fysioterapeuter blir en skal-tjeneste, ikke bare en sterkt anbefalt bør-tjeneste i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og det må på plass 500 nye fysioterapeutårsverk i denne tjenesten.
  • Satsingen på frisklivssentraler må opprettholdes, og det må være et mål at alle kommuner har frisklivssentral innen 2025.

Regjeringen er enig i at helsestasjons- og skolehelsetjenesten er viktig i dette arbeidet og vil utvikle digitale tjenester, herunder gjøre helsestasjons- og skolehelsetjenesten mer digitalt tilgjengelig. 

Flere av tiltakene regjeringen foreslår er av typen «vurdere å …», det vil si at de ikke bærer nevneverdig preg av handling. Vi kjenner ikke til hvor mye penger regjeringen er villig til å bruke på å forebygge selvmord, men det vil kanskje statsbudsjettet for 2021 som legges frem 7. oktober, si noe om.

Se relaterte lenker for dokumenter og regjeringens nettsak.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.