Gledelig vekst i fysioterapeutårsverk

Nye tall fra SSB viser en vekst på 160 fysioterapeutårsverk i kommunene fra 2016 til 2017. Veksten er reell, da vi også ser et hopp fra 9.1 til 9.4 fysioterapeuter pr. 10.000 innbyggere.


Fysioterapeutårsverk i kommunehelsetjenesten

Siden 2014 har det vært en økning på 370 fysioterapeutårsverk i kommunene. – Nå er vi på rett vei, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke. Vi har arbeidet både lokalt, regionalt og sentralt for å få på plass flere årsverk i den kommunale helsetjenesten. Og det at fysioterapi igjen ble en lovpålagt tjeneste fra 2018 har kanskje også hatt en viss betydning, legger Hatlebrekke til.

 

2015

2016

2017

Avtaleform i alt

4689,7

4805,8

4965,8

pr. 10.000 innbyggere

9,0

9,1

9,4

Fastlønnet

1829,2

1945,5

2069,5

pr. 10.000 innbyggere

3,5

3,7

3,9

Tilskudd

2700,7

2693,7

2729,8

pr. 10.000 innbyggere

5,2

5,1

5,2

Det er nå nær 5000 fysioterapeutårsverk i den offentlige kommunale helsetjenesten, og den største veksten ser vi på årsverk fastlønnede fysioterapeuter.

Mer forebygging, mindre fysioterapi i institusjon

 

2015

2016

2017

Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste

202,0

228,8

248,7

Annet forebyggende

155,2

170,7

175,8

Diagnose, behandling, re-/habilitering

3803,9

3842,1

3978,4

Helse- og omsorgstjeneste i institusjon

453,5

474,2

458,2

Vi ser vekst i fysioterapeutårsverk både på området forebygging og behandling, mens det er færre årsverk på institusjon. Ser vi på årsverk på institusjon pr. 10.000 innbyggere er tallene likevel stabile, noe som innebærer at det er en nedgang i antall innbyggere på institusjon.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Fra 2014 til 2018 har regjeringen bevilget 1 milliard NOK til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Om lag 250 millioner kroner av disse var øremerkede midler, resten gikk til å øke kommunenes frie inntekter.

Hvis disse midlene var brukt til formålet ville dette resultert i 1430 nye stillinger til tjenesten, resultatet har blitt 900 stillinger. Av disse er det ikke mer enn 55 nye fysioterapiårsverk.

Fra 193,7 årsverk i 2014 til 248,7 årsverk i 2017. I 2016 var det registrert 228,8 årsverk, så en økning på 19,9 årsverk fra 2016 til 2017. Det går altså riktige veien, men det går saktere enn for helsesøstre (og jordmødre). Det er også viktig å bemerke at nivået var langt høyere i 1998, da var det registrert 296 fysioterapeutårsverk i tjenesten. Tilsynelatende en nedgang på 47,3 årsverk.

I 2010 kom Helsedirektoratet med en anbefalt bemanningsnorm for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Som vi ser fra tabellen under, er det fortsatt langt igjen før anbefalt bemanningsnorm er oppfylt.

 

Normtall

Antall

Burde vært # årsverk

Finnes i dag

Mangler

Helsestasjon

5% stilling pr 100 fødsler

56 663 levendefødte

28,3

 

 

Grunnskole

7% pr 100 elever (0,7 pr 1000)

633 029 elever

464,1

Videregående

7% pr 100 elever

243 490 elever

170,4

 

Tilsammen

≈ 663

248,7

414,3

Tabell: Ansatte fysioterapeuter i helsestasjon og skolehelsetjeneste sammenlignet med normanbefalinger – 2017

Kontaktperson:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf: 482 25 205