Fysioterapeuter som tilbyr treningstimer, kan bli erstatningsansvarlige

I en fersk dom slår lagmannsretten fast at du må betale dersom pasienten skader seg.


I en fersk dom fra Hålogaland lagmannsrett (LH-2017-189843) slår retten fast at et treningssenter må betale erstatning til en kunde som skadet seg da setet på spinningssykkelen knakk. Dette vil kunne få økonomisk betydning for alle fysioterapeuter som har tilbud på linje med treningssentre. Ansvarsforsikring, godt vedlikehold og gode rutiner blir enda viktigere fremover.

Dersom du alene eller sammen med andre har investert i et treningssenter, så anbefaler vi at du tegner ansvarsforsikring for treningssenterdelen av din næringsvirksomhet. Dommen fastslår at det er den profesjonelle aktøren, treningssenteret, som er nærmest til å bære det økonomiske ansvaret dersom kunder skader seg på treningsutstyret. Det forholdet at du er tilbyder av tjenesten, er avgjørende, ikke om du eier eller leier lokalene og/eller utstyret. Selv om du kan rette regresskrav mot leverandøren av utstyret, vil ansvarsforsikring være ditt sikreste kort for å dekke deg mot store, uforutsette kostnader.

Lagmannsrettens begrunnelse
Etter en drøfting kom lagmannsretten frem til at treningssenteret er nærmest til å bære ansvaret for det som skjedde, og følgelig blir erstatningsansvarlig:

«Som nevnt innledningsvis omfatter treningssenterkjeden Spenst mange treningssentre og utgjør en forholdvis stor næringsvirksomhet. Spenst Alta, som er en del av denne virksomheten og har et betydelig antall medlemmer, vil ha mulighet til å pulverisere erstatningsansvaret gjennom å tegne ansvarsforsikring og dekke utgiften som en driftsomkostning. Det vises til at Spenst Alta også har tatt ut regressøksmål mot leverandøren av sykkelen. Å plassere ansvaret hos skadevolder kan dessuten bidra til økt oppmerksomhet på forebygging av denne type uhell som erfaringsmessig kan skje. I dette tilfellet har Spenst Alta skiftet ut alle syklene etter uhellet. Sett i lys av dette, og at det dreier seg om en personskade, er treningssentret etter lagmannsrettens oppfatning nærmere til å bære de økonomiske konsekvenser av uhellet enn A som tilfeldigvis ble rammet.»

Norsk Fysioterapeutforbunds anbefaling
På bakgrunn av denne dommen anbefaler NFF at fysioterapeuter som tilbyr treningssentertjenester, foretar seg følgende:

1) Tegner en ansvarsforsikring som dekker det økonomiske ansvaret i slike tilfeller. Medlemmer kan kontakte NFFs forsikringskontor for tilbud.

2) Sørger for gode rutiner for vedlikehold av utstyr. Tegn gjerne en vedlikeholdsavtale med fagfolk.

I tillegg bør fysioterapeuter notere seg at dommen medfører at en ansvarsfraskrivelse i en standardkontrakt vil tillegges liten eller ingen vekt.

Spørsmål om forsikringer? Kontakt NFFs forsikringskontor:

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

Fakta

NFF tilbyr Instituttforsikring til sine medlemmer. Forsikringen inneholder ansvarsforsikring for treningsutstyr, både i arbeidstid og etter stengetid. Det betyr at skader som blir forårsaket av feil på treningsutstyr, vil være dekket.

Medlemmer som har en vanlig næringsforsikring i et forsikringsselskap, kan ha behov for en tilleggsdekning/utvidelse for å dekke skadetilfeller som NFFs Instituttforsikring dekker. Ta kontakt med Forsikringskontoret for veiledning.