Erstatningsansvar ved feilbehandling

Dersom en pasient får skader og lidelser som kan føres tilbake til feilbehandling fra fysioterapeutens side, kan pasientens erstatningskrav komme opp i betydelige summer.


Det er en egen offentlig forsikringsordning som dekker erstatningskrav fra pasienten hvis behandlingen har ført til skader og økonomiske utgifter hos pasienten. Alle fysioterapeuter som driver i eller utenfor offentlig helsevesen, må være omfattet av ordningen til Norsk pasientskadeerstatning (NPE), som behandler og eventuelt betaler ut etter krav om erstatning. Hvis du har driftstilskudd, er det kommunen som er ansvarlig for å betale bidraget. Merk at du selv er ansvarlig for å betale bidrag hvis du arbeider utover et deltids driftstilskudd.

Det gis ikke utbetaling fra NPE for økonomisk tap mindre enn 10 000 kr per skadetilfelle. Fysioterapeuten kan derfor selv bli ansvarlig for slike «mindre» beløp, og slike krav kan ikke henvises til NPE. For slike krav bør fysioterapeuten konsultere NFFs advokater og rådgivere før man går inn i diskusjon med pasienten. Dersom det godtgjøres at pasientens kostnader skyldes uaktsom eller klanderverdig behandling hos fysioterapeuten, kan det være grunnlag for å betale. Hvis det ikke kan påvises en påregnelig årsakssammenheng mellom behandling og økonomisk tap, kan man bli rådet til å avvise kravet.

NPEs ordning dekker det meste som fysioterapeuter tilbyr av helsehjelp, men de som driver med alternative behandlingsformer som hovedsakelig tilbys utenfor den autoriserte helse- og omsorgstjenesten, bør vurdere å tegne tilleggsdekning hos forsikringsselskap. NPE dekker heller ikke oppreisning til pasienten, ofte kalt erstatning for «tort og svie». Tilleggsdekning hos NFFs forsikringsselskap vil dekke også slik oppreisning, samt enkelte andre utgiftsposter knyttet til feilbehandling.

Satsene for bidrag til NPE baseres på risikoen for utbetaling for den enkelte helsepersonellgruppe. I 2018 er satsen for fysioterapeuter 2 202 kroner pr. årsverk. Til sammenligning er risikoen for sykepleiere og ergoterapeuter beregnet til å være lavere; disse slipper unna med 749 kr pr. år. Kirurger har derimot en betydelig høyere sats grunnet risiko for pasientskader, i 2018 er den 224 642 kroner.

Krav fremmet 2009–2016
NPEs oppsummering for saker med feilbehandling hos fysioterapeut for perioden 2009–2016 viser at det ble fremmet 79 krav, hvorav 15 fikk medhold. Gjennomsnittlig erstatningsutmåling var 1,3 millioner. I kategorien «fysioterapi, kiropraktikk, rehabilitering» mottok NPE i 2017 28 krav om utbetaling. Av disse ble 26 saker avslått, mens to ble innvilget med samlet utbetalingssum på 170 000 kr. Dette var betydelig lavere enn året før, som hadde samlet utbetaling på 8 153 000 kr fordelt på syv innvilgede saker. Utbetalingene vil naturligvis variere avhengig av forholdene i den enkelte sak.

Erstatningskravene mot fysioterapeut gjelder hovedsakelig behandling av rygg, nakke og skuldre, men også hofter og knær. Erstatningssøkerne klager på forverring av plagene, smerter, at det har oppstått nye skader eller forsinket diagnose av forskjellige tilstander. Medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen (9 saker), svikt i diagnostikk (3) eller infeksjon (3). De aller fleste avslagssakene (67 prosent) er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom behandlingen og plagene. De øvrige er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen eller diagnostiseringen.

Eksempler
Her er to av sakene som gjelder fysioterapeut, og som er behandlet hos NPE:

  • MEDHOLD: En mann fikk injeksjonsbehandling med kortison i skulderen på grunn av betennelse i slimposen og senebetennelse. Det utviklet seg infeksjon i skulderen som førte til at han måtte opereres. Han har fortsatt plager i skulderen. NPEs vurdering: Det var ingen forhold ved pasienten som tilsa økt risiko for infeksjon. Infeksjonen skyldtes dermed behandlingen med kortisoninjeksjon.
  • AVSLAG: En kvinne var plaget med smerter i kneet etter en skade. Hun fikk behandling med massasjeterapi og uttøyning hos fysioterapeut. Kneplagene med smerter har forverret seg, og hun mener at hun er påført sene- og meniskskade som følge av behandlingen. NPEs vurdering: Det er ikke sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og forverringen av kneplagene. MR før og etter behandlingen viser ingen skade. De økte plagene skyldes mest sannsynlig belastning over tid.

Kilder: