Enighet for sykehusansatte i Spekter

Norsk Fysioterapeutforbund kom fredag 10. juni til enighet i A2-forhandlinger med Spekter for helseforetakene, Martina Hansens Hospital og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Økonomiske hovedkrav er innfridd.


Oppgjøret omfatter om lag 1600 av NFFs medlemmer.

NFFs forhandlingsdelegasjon besto av forbundsleder Gerty Lund, forhandlingssjef Stine Malerød og business controller Salvatore Scoglietti.

Enigheten innebærer en samlet ramme på 3,84 prosent. Resultatet er i tråd med resultatet fra de sentrale forhandlingene i offentlig sektor for øvrig, og ligger dermed over årets frontfagsramme på 3,7 prosent.

– Det har vært effektive og konstruktive forhandlinger, selv om vi ikke er enige om alt. Innenfor det forventede handlingsrommet er dette et godt resultat for våre medlemmer, sier forbundsleder Gerty Lund.

De viktigste resultatene er:

  • Det gis et generelt tillegg til alle medlemmer på 3,0 prosent, og et ytterligere tillegg på 1,1 prosent (til sammen 4,1 prosent) til følgende grupper: 
    • fysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer         
    • spesialfysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer          
    • ledere
  • Minstelønnssatsene økes etter følgende tabell:

 

0 år

4 år

8 år

10 år

Fysioterapeut

437 000

453 000

478 000

538 000

Spesialfysioterapeut

490 000

513 000

549 000

602 000

Turnusfysioterapeut

393 300

 

 

 

Endringen i minstelønnssatser for stillingskodene fysioterapeut og spesialfysioterapeut fra 2021 til 2022 utgjør mellom 3,0 prosent og 5,6 prosent økning, avhengig av stillingskode og ansiennitetstrinn. Det generelle tillegget er inkludert i økning av minstelønnssatsene.

Virkningsdato for generelle tillegg og økt minstelønn er 1. juli for stillingskode fysioterapeut, og 1. august for stillingskode spesialfysioterapeut og ledere. 

Tillegg for arbeid på lørdag/søndag har økt til 23 prosent av timelønn, minimum 50 kroner. Satsene for tillegg for arbeid på kveld/natt fra kl. 17:00 er uendret for dem som arbeider etter skift/turnusplan, men varigheten er forlenget til ut nattevaktens lengde, senest klokken 08:00.

Satsene for tillegg for arbeidstakere som ikke arbeider etter skift/turnusplan, er ikke endret. Mange av fysioterapeutene som arbeider i vakter, tilhører den siste gruppen som har uendret tillegg, og vårt krav på vegne av disse ble ikke imøtekommet.

Lokale forhandlinger
Det er ikke satt av en pott til lokale forhandlinger i år. Det er likevel mulighet for å gjennomgå overenskomstens del B for å foreta redaksjonelle endringer, eller andre endringer de lokale parter er enige om, herunder kartlegge hvordan ulik kompetanse avlønnes. Gjennomgangen må gjøres innen fristen satt til 1. oktober 2022, og de tillitsvalgte vil få nærmere informasjon om dette. 

Om resultatet sier Gerty Lund:

– Lønnsøkningene er totalt sett gode, og vi har fått et helt nødvendig løft av medlemmene i det øverste trinnet i ansiennitetsstigen. Vi nådde ikke gjennom med alle våre krav i forhold til lønn for kompetanse, og har fortsatt en vei å gå når det gjelder dette. Det er selvfølgelig noe vi må fortsette å arbeide med, både sentralt og lokalt ute i foretakene.

Andre elementer:
Tidligere tilførsler til protokollen om individuell lønnsvurdering av nyansatte, lønnsnivå for ledere og mulighet for å fremme lønnskrav i overenskomstperioden videreføres. For både medlemmer og tillitsvalgte er det viktig å kjenne til disse, da de er en del av gjeldende tariffavtale.  

Det er også avtalt til protokollen at minstelønn for spesialfysioterapeuter med 10 års ansiennitet eller mer skal være sikret minstelønn på 650 000 kroner i løpet av 2024.