Ber om dialog med KS

I dag har NFF sendt brev til KS der vi sier at vi kan bidra for å avhjelpe i krisen, hva vi kan bidra med og samtidig kommer vi med forslag til tiltak fra KS.


Vi  melder oss til tjeneste

I brevet til KS gjorde vi rede for at vi er klare for å delta der helsetjenesten har behov for vår spesifikke, men også for vår generelle helsekompetanse. Fysioterapeuter vil i stor grad være kvalifisert til å hjelpe annet helsepersonell som nå er mer presset. 

Her er noe av det vi kan bidra med: 

 • For det første kan fysioterapeuter gi lungefysioterapi, dette er en behandling som vil være av stor betydning framover.   
 • Vi kan hjelpe pasienter i palliativ fase med smertelindring og avspenning når livet går mot slutten.  
 • Vi kan bidra på legevakt og skadepoliklinikk.  
 • Vi kan avlaste fastleger med telefonkonsultasjoner av pasienter med muskel og skjelettlidelser og lettere psykiske lidelser.  
 • Vi kan benyttes til å koordinere tjenester, vurdere tjenester og vi kan benyttes til å kommunisere med pasienter og pårørende.  
 • Vi kan koordinere kommunenes tilbud av kritisk nødvendig fysioterapi (benytt fysioterapeuter som kjenner kommunene til arbeidet). 
 • Og sist, men ikke minst, så kan vi fortsatt følge opp pasienter etter hjerteinfarkt, hjerneslag eller annen alvorlig sykdom slik at de får helt nødvendig opptrening for å opprettholde viktig funksjon.  

 

Dette anbefaler vi at KS kan bidra med

 • Sørg for lett tilgjengelig portal for helsepersonell som ønsker å bidra  

Vi har registrert at det er svært ulik praksis for å varsle behov for bistand fra de ulike kommunene. Noen har informasjon om dette lett tilgjengelig på sin forside, mens for andre kommuner må du lete for å finne en slik inngang. Atter andre kommuner har ikke slik informasjon tilgjengelig i det hele tatt. Vi forstår at kommuner har ulikt behov, men vi anbefaler at de som har behov for bistand rydder plass til dette enten på en egen koronaside som vi ser kommunene nå har opprettet, eller på inngangssiden. Er dette noe KS kan bidra til å få på plass? 

 • Sørg for god tilgang til smittevernutstyr og opplæring i bruk av dette 

Norsk Fysioterapeutforbund er opptatt at det er trygt for våre medlemmer å behandle pasienter. Likeledes er vi opptatt av at fysioterapeuter ikke skal bidra til å spre smitte. Derfor må kommunene sørge for trygge smitteverntiltak og for at smittevernutstyr er tilgjengelig for oss i vårt arbeid framover.  

 • Ha en tydelig koordinering av kommunens tilbud om kritisk nødvendig behandling 

Koordinere fysioterapitjeneste i kommunene. Selv om institutter og fysioterapitjenesten nå er stengt vil det være behov for noe fysioterapibehandling. Flere kommuner melder nå om at det er vanskelig for de som trenger det å få tjenestene som er kritisk nødvendig i kommunen. For å sikre at det blir vurdert hva som er kritisk nødvendig, og hvor tjenestene kan tilbys forslår vi at kommunen benytter seg av ledig fysioterapipersonell, som kjenner kommunen, til dette koordineringsarbeidet.  

 • Hjelpemidler 

Fortsatt vil det være behov for helt nødvendige hjelpemidler. Vi har fått informasjon om at enkelte hjelpemiddellagre er stengt fordi de er plassert i tilknytning til sykehjem eller omsorgsboliger. Koordinering av dette arbeidet kan gjøres av fysioterapeut som koordinerer tjenesten 

 • Informasjon til selvstendig næringsdrivende med og uten driftstilskudd 

NFF etterlyser en dialog med KS om hvordan man både utnytter ressursene som ligger i vår yrkesgruppe i denne situasjonen, men også hvordan kommunen ivaretar medlemmene økonomisk. Oslo kommune og KS har nå bekreftet at de utbetaler driftstilskudd fremover. 

HOD arbeider med en elektronisk løsning slik at våre medlemmer kan starte pasientbehandlinger der det er nødvendig og forsvarlig.  

 • Frivillig arbeid og beordring av personell  

Beordringsadgangen er i første rekke utformet med tanke på arbeidstakere og løser ikke spørsmålet om det skal inngås arbeidsavtale. Beordringen vil bli gitt skriftlig eller bekreftet i skriftlig form, og vil tjene som dokumentasjon på at fysioterapeuten er beordret. Det er forutsatt at opprinnelig arbeidsgiver skal betale lønn til beordret personell. For selvstendig næringsdrivende er det nærliggende at det er kommunen som påtar seg dette ansvaret. Selvstendig næringsdrivende som blir beordret, bør be om avklaring på hvem som skal betale lønn, og hvilke satser som skal gjelde. Her bør man se til NFFs tariffavtaler. NFF har også tatt opp spørsmål om avlønning med HOD.