ASA 4313-forhandlingene

Forhandlingene om ny ASA 4313 er sluttført. Godtgjøring for deltakelse i administrative møter med kommunen, ryddigere avtalevilkår for vikarer i driftstilskudd og grundigere kommunale flyttevurderinger er resultatet.


Det har vært krevende forhandlinger, men vi har nå fått en rammeavtale som gir oss bedre resultater, uten at vi har måttet gi fra oss opparbeidede rettigheter, sier Lars Håvard Høgvoll, som ledet NFFs forhandlingsdelegasjon. Han legger til at forhandlingsresultatet helt klart er et skritt i riktig retning for våre medlemmer.

Oppjustering
NFFs hovedkrav var full oppjustering av deltidsavtaler til reelt praksisomfang, noe mange medlemmer har vært opptatt av.

Vi skulle gjerne ha kommet ut av det med en sterkere forpliktelse for kommunene til å oppjustere deltidsavtaler. Men vi har blitt enige om at det skal være samsvar mellom størrelsen på driftsavtalen og forventet praksisomfang, sier Høgvoll.

Dersom kommunen legger til grunn i sine planer at fysioterapeut med deltidsavtale faktisk jobber fullt, skal også driftstilskuddet justeres deretter.

I tillegg har partene blitt enige om å kartlegge omfang og fordeling av deltidshjemler, slik at mer målrettede tiltak mot de aktuelle kommunene kan settes inn.

Vi mener det er på høy tid at kommunene tar tak og betaler for tjenester de har fått levert gratis i mange år.

Møtegodtgjørelse
En annen forbedring i avtaleverket er punktet om møtegodtgjørelse. Alle selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter skal fra 1. januar 2019 få møtegodtgjørelse fra kommunen når de deltar i «administrative møter». Dette kan for eksempel være planleggingsmøter om samarbeid, kommunesammenslåinger eller andre forhold. Også avlysning av slike møter senere enn 24 timer før oppstart krever nå godtgjørelse.

Avtalefysioterapeutenes mening og involvering i planlegging av tjenesten betyr mye for kommunen, men det er først nå avtaleteraputene kan få dekket sitt inntektsbortfall, sier NFFs delegasjonsleder Lars Håvard Høgvoll.

Flytting
Mange medlemmer har meldt inn behov for å verne etablerte institutter mot hjemmelshavere som søker flytting straks de har fått tildelt en hjemmel ved instituttet. Hittil har avtalen vært at hjemmelshaver som søker flytting, som hovedregel innvilges dette med mindre geografiske hensyn taler imot. Samtidig er løsningen med «selskapsavtaler» under utfasing, hvilket gjør det ekstra utfordrende for mange institutter å sikre nødvendig forutsigbarhet rundt investeringer og låneopptak. Nå kan kommunen også ta bredere hensyn til den kommunale helsetjenesten i betraktning når søknad om flytting behandles, hvor da også hensynet til mulig forvitring av etablerte institutt kan tillegges vekt.

Det er viktig for oss at den som søker flytting på grunn av samarbeidsproblemer, urimelige vilkår eller uetisk drift, skal få mulighet til dette, men kommunen bør også kunne se hen til instituttets situasjon når flyttingen vurderes. Det er da viktig at instituttet holder dialog med kommunen for å belyse eventuelle konsekvenser flytting får for tjenestetilbudet, sier Høgvoll.

Ryddigere vikaravtaler
Det er per i dag full frihet mellom partene i vikaravtaler til å avtale den leieprisen de blir enige om. I praksis ser man ofte at forhandlingsstyrken ligger på hjemmelshavers side.

Alle tre fysioterapeutorganisasjonene, NFF, NMF og PFF, har nå blitt enige om å anbefale retningslinjer som begrenser leieprisen til de dokumenterte kostnadene ved praksisen. Men for å ta høyde for utgifter som er vanskelige å dokumentere, som for eksempel administrasjonstid og slitasje på utstyr, kan det tas inntil 15 % påslag utover de dokumenterte kostnader ellers.

Felles retningslinjer formidler at man ikke skal tjene penger på å være i fravær mens vikaren passer jobben. Samtidig er det viktig at hjemmelshaver ikke taper penger på å leie ut sin praksis. Dette bidrar til en bedre balanse i vikaravtaler, som har manglet i mange år. Forutsetningen er at partene respekterer intensjonen som uttrykkes her, sier Høgvoll.

Rydding i teksten
Partene har også blitt enige om å se på en strukturell gjennomgang i ASA 4313 for en eventuell rydding i teksten før neste forhandlingsrunde om to år.

Foruten Høgvoll har NFFs forhandlingsdelegasjon bestått av Line Brun Wilhelmsen, Lene Ziener og Hans Leo Dagsvik, og fra sekretariatet Thea Wessel Jørgensen, Bente Øfjord og Jan Rino Austdal.

ASA 4313 er i hovedsak et velfungerende verktøy for samhandling mellom kommunen og avtalefysioterapeutene. Vi har tatt utgangspunkt i de innspillene medlemmene har meldt inn i vår spørreundersøkelse, og har kjempet hardt for å jevne ut de ubalansene vi hadde mulighet til å forandre. Samtidig har det vært viktig for NFF å ha et overordnet blikk på helsetjenesten. Jeg synes vi kan være godt fornøyd med dette fremskrittet, og så jobber vi videre med det vi ikke fikk gjennomslag for, avslutter NFFs forhandlingsleder Lars Håvard Høgvoll.

Endringene trer i kraft 1. januar 2019.

Kontaktperson i NFF:

Foto, topp og nedenfor: forhandlingsleder Lars Håvard Høgvoll & NFFs forhandlingsdelegasjon. Foto: Thea Wessel Jørgensen.

Vedlagt som relatert dokument: forhandlingsprotokoll ASA 4313 (2019-2020)

Lars Håvard Høgvoll
Fra venstre: Jan Rino Austdal, Lars Håvard Høgvoll, Hans Leo Dagsvik, Line Brun Wilhelmsen, Lene C. Ziener