Anbefaling til arbeidsgivere for helsepersonell

Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til arbeidsgivere om å så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus.


Helsedirektoratet skriver i sin innledning til anbefalingen følgende:

"Det er godt dokumentert at helsepersonell under epidemier har større risiko for å bli smittet enn gjennomsnittsbefolkningen. Det gjelder også under det pågående utbruddet med covid-19 hvor flere sykepleiere og leger har mistet livet både i Kina og Italia.

Vi vet at personer med kroniske lidelser som blant annet diabetes, hjerte-karsykdom, kroniske lungelidelser og kreft har økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dødeligheten stiger med økende alder, særlig når man kommer over 65 år.

Folkehelseinstituttet har beskrevet risikogruppene nærmere. Personell som tilhører risikogrupper er spesielt utsatt og bør skjermes i forhold til smitte.

Personell som er gravide bør skjermes ut fra et føre-var-prinsipp. Det er spesielt viktig å redusere smitterisiko hvis de også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Ansatte i helsesektoren er en svært viktig ressurs under en epidemi og det er ønskelig at de i størst mulig grad kan benytte sin kompetanse."