Kan jeg søke om omsorgspenger fra dag 4, og motta stønad til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende fra dag 17?


På grunn av koronasituasjonen har offentlige myndigheter gitt selvstendig næringsdrivende utvidede rettigheter til å benytte omsorgsdager og motta omsorgspenger fra trygden. Antall omsorgsdager er økt fra 10 til 20, og man kan motta omsorgspenger fra dag 4. Det er også åpnet for å motta omsorgspenger fordi man må være hjemme med barn grunnet stengte skoler eller barnehager, eller fordi barna må være hjemme grunnet særskilte smittevernhensyn. Omsorgspengene gir deg 100 prosent av inntektstapet, begrenset oppad til 6 G (600 000 kr) i 20 dager.

Les mer om omsorgspengeordningen for selvstendig næringsdrivende på NAVs hjemmesider: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Nar-kan-du-bruke-av-omsorgsdagene

Stønad til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende kan du nå søke om fra NAV. Stønaden dekker deler av inntektstapet man opplever grunnet koronasituasjonen fra dag 17 etter at du opplevde inntektstapet (men tidligst fra 30. mars 2020). Stønaden er begrenset til 80 prosent av 6 G. Inntektsgrunnlaget beregnes ut fra inntekten i 2019.

Les mer om stønad til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende på NAVs hjemmesider: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet#chapter-2

Du kan søke om stønad til inntektssikring her: https://www.nav.no/arbeid/inntektskompensasjon

I forskriften som regulerer stønad til inntektssikring, er det oppstilt ulike vilkår for ytelsen. Det heter blant annet at kompensasjonsytelse ikke ytes til selvstendig næringsdrivende som har arbeidsinntekt, inkludert rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 4, 8 eller 9 på til sammen 6 G eller høyere.

Dette innebærer at dersom man har rett til omsorgspenger tilsvarende 6 G, vil man ikke ha rett til stønad til inntektssikring. Man kan med andre ord ikke motta to stønader som skal dekke samme inntektsbortfall i samme tidsrom. Du kan likevel søke stønad til inntektssikring når du ikke lenger har rett til å motta omsorgspenger.

Videre inneholder forskriften regler for hvordan ytelsen skal utmåles. Det heter blant annet at for selvstendig næringsdrivende som har arbeidsinntekt eller rett til dagpenger, sykepenger eller omsorgspenger etter folketrygdlovens kapittel 4, 8 eller 9, trekkes dette fra grensen på 6 G, slik at det ikke gis kompensasjon på et grunnlag større enn differansen mellom 6 G og summen av de nevnte inntektene.

Dette innebærer at dersom du mottar omsorgspenger i perioden fra skolene og barnehagene stengte, og innenfor de 16 dagene du må vente fra stengning av instituttet til du kan søke stønad til inntektssikring, kommer omsorgspengene til fradrag på grunnlaget som legges til grunn for beregningen av stønad til inntektssikring.

Et regneeksempel basert på at du har inntekt på 6 G, rett til omsorgspenger og 100 prosent inntektsbortfall fra 16. mars 2020: Du mottar 20 dager med omsorgspenger fra 13. mars 2020 (da skolene og barnehagene stengte), for eksempel 40 000 kr. Beregningsgrunnlaget for stønad til inntektssikring blir da ikke 80 prosent av 600 000 kr, men 80 prosent av 560 000 kr.

(Artikkelen oppdatert per 5. mai 2020)