Student og turnus

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Student og mistet jobben?

Informasjon om dagpenger for studenter som er permittert fra deltidsjobb:

Studenter med bortfall i lønnsinntekt kan søke om opptil 26 000 kr ekstra i tilleggslån for våren 2021.

Les mer om tilleggslån her: https://lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/korona/.

Studentene som står uten inntekt, kan få omgjort deler av lånet til stipend. Partene på Stortinget er blitt enige om å omgjøre 1 milliard av studielånet som ble lovet i krisepakke 1 til stipend.  Dette vil utgjøre 35-40 prosent av et lån på 26 000 kroner.

Dermed har politikerne hørt både på studentene og Unio og NFF som var tidlig ute med å foreslå at studentene som står uten inntekt, må tilbys stipend.

Som student vil man kun på visse vilkår ha rett til dagpenger, informasjon om dette finnes hos NAV: https://www.nav.no/arbeid/student.

Informasjon tilknyttet studenter i utlandet:

Det er viktig at studenter som er på utenlandsreise har registrert seg på UD sine sider for retningslinjer når det gjelder reiser. Dette for å sikre at reisende mottar informasjon fra UD. Videre råder vi deg til å se UDs reiseinformasjon, samt informasjon fra utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet.

Er det egne anbefalinger til studenter som pendler innenlands?

Studenter som pendler mellom hjem og studiested i en annen kommune, bør vise særlig aktsomhet og følge anbefalingene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet til innenlandspendlere.

Les mer om dette på Helsedirektoratets nettsider

Kan turnusfysioterapeuter permitteres?

Turnusfysioterapeuter er arbeidstakere og ansatt ved turnusstedet. De kan derfor permitteres på lik linje med øvrige ansatte. Helsedirektoratet har derimot kommet med en oppfordring om at turnusfysioterapeuter så langt det er mulig ikke permitteres. Dette fordi det kan gå ut over godkjenning av turnustjenesten deres.

Jeg er turnusfysioterapeut. Kommer jeg til å få godkjent turnustjenesten min?

Helsedirektoratet har sendt ut denne informasjon, som gjelder fra og med 16.03.20:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a)           Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

(flere andre helsefaggrupper nevnes også i denne informasjonen)

Det innebærer at for turnusfysioterapeuter i kommunene vil direkte pasientkontakt stort sett opphøre. Det kan bli vanskelig å få utført de oppgavene som regelverket for turnustjenesten fastsetter for å kunne få tjenesten godkjent. Noen bli også bli pålagt å være borte fra arbeidsplassen pga. restriksjoner.

Fylkesmennene som har regionansvar for å administrere turnustjenesten, kontaktet Helsedirektoratet fredag 13. mars og gjorde dem oppmerksom på at nedstenging av fysioterapivirksomhet i kommunene kan få betydelige konsekvenser for gjennomføringen av turnustjenesten. Helsedirektoratet har svart at de vil ta stilling til saken. I og med at Helsedirektoratet nå har svært mye å gjøre pga. smittesituasjonen, må vi regne med at det kan ta litt tid.

Turnusfysioterapeuter i kommunene er midlertidig ansatt så lenge tjenesten varer, og skal følge arbeidsgivers anvisninger når det gjelder hva dere skal gjøre i tjenesten. Dersom turnuskandidatene har spørsmål om arbeidsoppgaver eller arbeidsforholdet må de henvende seg til sin veileder eller den som har personalansvar for dem. De må følge alle nasjonale råd for å begrense smittespredning. Følg også med daglig på nettsidene til Helsedirektoratet og FHI, hvor informasjonen oppdateres fortløpende.

Helsedirektoratet vil publisere informasjon angående turnusfysioteraputenes situasjon på sine nettsider så snart det er avklart hvilke tiltak som iverksettes.

For turnusfysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten ser situasjonen pr. nå (16.03.20) ut til å være at arbeidet deres kan opprettholdes omtrent som normalt. Fylkesmennene som har regionansvar for å administrere turnustjenesten følger med på situasjonen, og rapporterer til Helsedirektoratet dersom situasjonen endres.

Regelverket for turnustjenesten for fysioterapeuter består av

Rundskrivet gir svar på svært mange konkrete spørsmål om krav til innhold i tjenesten, rolle- og oppgavefordeling med mer.

Fravær hos turnusfysioterapeut som skyldes koronapandemien – hva gjelder?

Det er vedtatt en midlertidig forskrift i turnusforskriften § 5 fjerde ledd som utvider den ordinære fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Helsedirektoratet kan med hjemmel i forskriften gi dispensasjon fra den ordinære fraværsgrensen med inntil 4 uker (20 dager) for fravær som skyldes covid-19, slik at det totalt kan godtas inntil 8 ukers fravær. Les mer her:

Hvilke oppgaver kan jeg som turnusfysioterapeut bli satt til å gjøre som følge av koronaviruset?

Som følge av koronaviruset opplever noen fysioterapeuter endringer i arbeidsoppgaver, usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid, og muligheten for beordring. Dette kan være tilfelle også for turnuskandidater.

Turnuskandidater har lisens til å jobbe som turnustjeneste, og de har ikke egen autorisasjon som fysioterapeut. De regnes derfor ikke som autorisert helsepersonell.

Turnuskandidaten er ansatt hos turnusstedet, og arbeidsforholdet er regulert av arbeidsavtalen mellom turnuskandidaten som arbeidstaker, og turnusstedet som arbeidsgiver. Alle turnuskandidater skal jobbe under faglig veiledning og oppfølging av en fysioterapeut med autorisasjon. Slik veiledning og oppfølging må sikres uansett arbeidsforholdene. Det betyr at arbeidsgiver vil ha styringsrett til å pålegge oppgaver, og gjøre endringer i arbeidsforholdet så langt det kan gjøres innenfor arbeidsavtalen, og at tillitsvalgte kan også inngå fravikende avtaler på vegne av turnuskandidaten. Men uavhengig endringene må turnuskandidaten sikres veiledning og oppfølging.

Etter helseberedskapsloven har myndighetene mulighet til å pålegge fysioterapeuter utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Loven gjelder for alle ansatte i den offentlige helsetjenesten, og dermed er også turnuskandidater omfattet av loven. Slikt pålegg krever imidlertid gyldig vedtak fra regjeringen eller departement, og kan bare vedtas for én måned av gangen. Mer informasjon om beordring etter helseberedskapsloven finnes her:

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Beordring-og-andre-arbeidsvilkaar-under-korona