Permittering

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Permittering av ansatte som følge av koronaviruset

Oppdatert per 9. april 2021.

Innledning
Permittering er en ordning der arbeidstaker midlertidig blir fritatt for arbeidsplikten og arbeidsgiver samtidig blir fritatt for lønnsplikten. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Så fort behovet for permitteringen opphører, har arbeidstaker plikt til å møte på jobb igjen og arbeidsgiver til å utbetale lønn.

Permittering er i svært liten grad lovregulert, med unntak av lov om lønnsplikt under permittering. Det er likevel klart at reglene i tariffavtalene, herunder Hovedavtalen mellom LO og NHO, gjelder på ulovfestet grunnlag.

Vilkår for permittering
For det første så kreves det saklig grunn for permittering. Eksempler kan være ordremangler, ulykker, eller andre årsaker som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll og som fører til at arbeidstaker ikke kan sysselsettes lenger. Koronautbruddet, eller frykt fr smitte, er i seg selv ikke saklig grunn til permittering. Men dersom virusutbruddet fører til følger som gjør at arbeidsgiver ikke klarer å sysselsette arbeideren kan det være saklig grunn til permittering. Arbeidsgiver plikter å forsøke andre muligheter å unngå permittering på, før permittering kan vurderes.

Forholdene må knyttes til bedriften og ikke den ansatte.

Det er deretter en forutsetning at bortfallet for arbeidskraft må være midlertidig. Dersom det allerede ved permitteringens start er klart eller overveiende sannsynlig at det ikke vil være mulig å sette arbeiderne i gang igjen er det antakelig ikke adgang til å bruke permittering, I slike tilfeller risikerer de permitterte at de ikke får dagpenger fra NAV på grunn av at vilkåret om midlertidig arbeidsbortfall ikke er oppfylt. Ved varig bortfall av arbeidskraft vil oppsigelse kunne vurderes.

For det tredje stilles det krav til saksbehandlingen før permittering kan iverksettes.

Hovedregelen er 14 dager varslingsfrist før permittering.

En mulig bruk av permittering skal drøftes med de tillitsvalgte, og det skal som hovedregel gis 14 dagers varsel før permittering kan iverksettes. Det skal settes opp protokoll fra drøftingene med tillitsvalgt. Ved uforutsette hendelser som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll kan det unntaksvis permitteres med kun 2 dagers varsel, jf. hovedavtalenes bestemmelser om permittering som viser til arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett, og det må derfor vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle, avdeling og arbeidsgiver om det foreligger grunnlag for kortere varselfrist enn hovedregelen på 14 dager. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Utbetaling av lønn under permittering
Reglene om hvor lenge arbeidstaker har rett til lønn fra arbeidsgiver etter iverksatt permittering har blitt endret under korona-pandemien. For oppdaterte regler, se NAV sine nettsider: https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering/#narSkalJegUtbetale

Dagpenger under permittering
For å få rett på dagpenger må den som blir permittert melde seg som arbeidssøker hos NAV. Man vil ikke motta dagpenger automatisk og det er viktig å melde seg hos NAV med en gang man er blitt permittert. Dette for å motta dagpenger raskest mulig.

Etter arbeidsgiverperioden med lønnsplikt vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV. Frem til 1. oktober 2021 har arbeidstaker rett til minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3 G og opp til 6 G. Fra 1. oktober 2021 vil arbeidstaker ha rett til 62,4 % av dagpengegrunnlaget opp til 6 G. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger er 0,75 G.

For å ha rett til dagpenger når man er permittert må følgende punkter være oppfylt: Man må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan påvirke, arbeidsgiveren må ha gjort det som forventes for å unngå permittering og situasjonen som har ført til at permittering må være midlertidig.

Det er kun ansatte som mottar lønn som er omfattet av permitteringsregelverket, og ikke selvstendig næringsdrivende. Dersom man derimot er ansatt i eget aksjeselskap kan man ha rett til dagpenger under permittering på visse vilkår. I alle tilfeller må den ansatte ta kontakt med NAV. Dersom man for eksempel er eneste ansatte i et AS man er eier i så kan maksimalt permittere seg selv 80%. Dersom man permitterer seg selv mer enn 80% vil søknad om dagpenger bli avslått på grunn av at ingen i selskapet arbeider for at virksomheten skal få nye oppdrag. Vilkåret om midlertidighet vil i så fall ikke være oppfylt. Selvstendig næringsdrivende som har organisert selve driften av fysioterapeutvirksomheten i enkeltpersonselskap (ENK) og personlig driftsavtale med kommunen, men som avtaler husleie og fakturering gjennom et selskap (AS, DA, BA m.v.) anses ikke som ansatt i AS.

Arbeidstakere som skulle bli permittert står fritt til å ta annet lønnet arbeid i perioden man er permittert. I så fall må man melde dette til NAV. Dersom arbeidsgiver varsler at permitteringen opphører eller varsler at det er midlertidig behov for arbeidskraften igjen plikter arbeidstaker å møte på jobb.

Mer informasjon om dagpenger kan finnes på NAV sine nettsider: https://www.nav.no/arbeid/no/permittert.

Permitteringens maksimale varighet
Per i dag kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere for periode på maksimalt 26 uker. I forbindelse med korona ble det laget ekstraordinære regler som kunne gi en noe lengre periode.

Fra 1. november 2020 utvides perioden med permittering fra 26 uker til maksimalt 52 uker. Dette gjøres for å hjelpe næringslivet til å komme over økonomiske utfordringer skapt av koronakrisen, og for å redusere antall oppsigelser.

Oppsigelse i permitteringsperioden
Dersom man blir sagt opp i permitteringsperioden regnes permitteringen som opphørt fra oppsigelsestidspunktet. Man vil da i stedet få krav på alminnelig lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å permittere i oppsigelsesperioden.

Dersom arbeidstaker selv sier opp i permitteringsperioden, vil man vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan følge av tariffavtale, og må derfor vurderes konkret i den enkelte sak. Dersom man har krav på lønn i oppsigelsestiden, har man ikke krav på dagpenger.

Sier arbeidstaker opp stillingen selv, regnes permitteringen som opphørt fra dagen man sier opp. Dersom man sier opp uten rimelig grunn, vil man miste retten til dagpenger i et begrenset tidsrom, vanligvis i 12 uker. Permittering er i seg selv ingen rimelig grunn til å si opp en arbeidsavtale.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) kan en arbeidstaker som er permittert uten lønn si opp med en frist på 14 dager, uansett hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av lov eller avtale. Hvis man er permittert utover tre måneder og sier opp for å gå over i annet arbeid, kan man etter Hovedavtalen mellom LO og NHO, slutte på dagen.

Arbeidstaker må umiddelbart melde ifra til NAV dersom man mottar en oppsigelse, eller selv sier opp under permitteringen. Dette må gjøres slik at NAV kan stanse vedtaket om dagpenger under permittering.

Permittering av sykemeldte
Også sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. Men sykmelding påvirker både hvem som skal betale sykepenger, og hva arbeidstakeren skal motta.

Hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver, og hvordan sykepengene skal beregnes vil bero på tidspunktet arbeidstaker blir sykmeldt.

Arbeidstaker som blir sykmeldt i varslingsperioden vil som utgangspunkt motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden vil opphøre fra den dagen permitteringen blir iverksatt. Etter at arbeidsgivers sykepengeansvar utløper, overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette følger av folketrygdloven § 8-17 bokstav b og § 8-18 (4) sammenholdt med permitteringslønnsloven. Arbeidsgiver vil ikke ha lønnsplikt etter permitteringslønnsloven, dersom arbeidstaker forblir sykemeldt i hele permitteringsperioden. Dersom arbeidstaker blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden, vil arbeidstaker ha krav på lønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven.

Dersom arbeidstaker blir sykmeldt i arbeidsgiverperioden, dvs. etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å yte sykepenger. Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha rett på sykepenger fra NAV. Sykepengene vil imidlertid beregnes etter dagpengesats og utbetalingen vil derfor være noe lavere.

Jeg er ansatt i eget aksjeselskap, kan jeg permittere meg selv?

Dersom du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker, og kan på visse vilkår permitteres. Du kan få rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet helt eller delvis, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Og krav om dagpenger blir fort avslått. Du må samle styret i din virksomhet og fatte en beslutning om å redusere driften og kutte kostnader. Du må sende et skriftlig permitteringsvarsel.  Mal for permitteringsvarsel med videre kan du finne på Altinn sine internettsider, se lenke: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Er man ikke registrert som ansatt som beskrevet ovenfor, gjelder ikke reglene for permittering og man har ikke krav på dagpenger.

Jeg er ansatt på et institutt. Risikerer jeg permittering?

Arbeidsgivere kan permittere ansatte som følge av midlertidig redusert tilgang på pasienter og oppgaver.

Den ansatte vil kunne få dagpenger fra NAV ut fra permitteringsgrad og opptjente rettigheter, dvs tidligere lønn. Den ansatte må være registrert og innrapportert med arbeidsforhold, via A-meldinger fra arbeidsgiver og derved også registrert i arbeidstakerregisteret. Det skal foreligge skriftlig ansettelseskontrakt.

Permittering skal skriftlig varsles til den ansatte og skal også meldes på eget skjema til NAV.

Reglene for frister og lignende er i dag under endring pga den aktuelle situasjonen. Den ansatte må kreve dagpenger ved eget skjema til NAV.

Vi har måtte stenge klinikken etter pålegg fra kommunen. Kan vi be om utsettelse av innbetaling om offentlige avgifter og skatter?

I lys av tiltakene i kampen mot Corona-viruset, vil mange oppleve svikt i innbetalinger og derved vanskelig likviditet. Politisk er det gitt signaler om muligheter for utsettelser med betaling av offentlige avgifter og skatter. Utsettelser kommer ikke automatisk og vi anbefaler at den enkelte søker om utsettelse for konkrete betalinger. Det kan gjelde eiendomsskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og lignende.

Søknad sendes enklest ved å benytte Altinn. Logg på Altinn for ditt foretak og velg:

  • Nytt skjema og be om Kontaktskjema – Skatteetaten (Næringsdrivende) RF-1306,
  • Start tjenesten og fyll inn;
    • Tema-velg «Annet»
    • Overskrift – skriv «Søknad – utsettelse betaling av x (her skriver du hva utsettelsen gjelder)»
    • Fritekst – skriv «Pga sviktende og tildels bortfall av innbetalinger, søkes om utsettelse med betaling av x, frem til varigheten av de helsemessige tiltak er kommet til avklaring.»

Pga stor pågang av slike søknader, vil det nok ta en del tid før du får svar og i mellomtiden venter du med å betale slik krav.

Fra Altinn vil du få kvittering (epost) for innsendt søknad, ta godt vare på denne.

Kan turnusfysioterapeuter permitteres?

Turnusfysioterapeuter er arbeidstakere og ansatt ved turnusstedet. De kan derfor permitteres på lik linje med øvrige ansatte. Helsedirektoratet har derimot kommet med en oppfordring om at turnusfysioterapeuter så langt det er mulig ikke permitteres. Dette fordi det kan gå ut over godkjenning av turnustjenesten deres.