Frivillighet og beordring

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Hvilke oppgaver kan jeg som turnusfysioterapeut bli satt til å gjøre som følge av koronaviruset?

Som følge av koronaviruset opplever noen fysioterapeuter endringer i arbeidsoppgaver, usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid, og muligheten for beordring. Dette kan være tilfelle også for turnuskandidater.

Turnuskandidater har lisens til å jobbe som turnustjeneste, og de har ikke egen autorisasjon som fysioterapeut. De regnes derfor ikke som autorisert helsepersonell.

Turnuskandidaten er ansatt hos turnusstedet, og arbeidsforholdet er regulert av arbeidsavtalen mellom turnuskandidaten som arbeidstaker, og turnusstedet som arbeidsgiver. Alle turnuskandidater skal jobbe under faglig veiledning og oppfølging av en fysioterapeut med autorisasjon. Slik veiledning og oppfølging må sikres uansett arbeidsforholdene. Det betyr at arbeidsgiver vil ha styringsrett til å pålegge oppgaver, og gjøre endringer i arbeidsforholdet så langt det kan gjøres innenfor arbeidsavtalen, og at tillitsvalgte kan også inngå fravikende avtaler på vegne av turnuskandidaten. Men uavhengig endringene må turnuskandidaten sikres veiledning og oppfølging.

Etter helseberedskapsloven har myndighetene mulighet til å pålegge fysioterapeuter utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Loven gjelder for alle ansatte i den offentlige helsetjenesten, og dermed er også turnuskandidater omfattet av loven. Slikt pålegg krever imidlertid gyldig vedtak fra regjeringen eller departement, og kan bare vedtas for én måned av gangen. Mer informasjon om beordring etter helseberedskapsloven finnes her:

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Beordring-og-andre-arbeidsvilkaar-under-korona

Når kan helsepersonell bli beordret til å jobbe på andre tider eller med andre arbeidsoppgaver? Og kan man frivillig endre oppgaver og arbeidstid?

Les vår oversikt over det gjeldende hjemmelsgrunnlaget i lov- og avtaleverk, Unios og NFFs holdning, og når medlemmer bør ta kontakt med tillitsvalgt og NFF:

Beordring og andre arbeidsvilkår under korona

Anbefaling til arbeidsgivere for helsepersonell

Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til arbeidsgivere om å så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus.

Les saken her

Kan arbeidsgiver endre allerede oppsatt ferie med begrunnelse i koronaviruset?

Utgangspunktet er at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å endre allerede bestemt ferietid, dersom «uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder», jf. ferieloven § 6 (3). Koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt under drøftingene.

Dersom arbeidsgiver vurderer å endre fastsatt ferie for ansatte fysioterapeuter, vil det trolig gjelde flere fysioterapeuter. I en slik situasjon er det viktig å involvere hovedtillitsvalgte.

Arbeidstaker har rett på erstatning for dokumenterte økninger i kostnader ved omlegging av ferie som kommer etter pålegg fra arbeidsgiver. Arbeidstaker plikter å opplyse om kostnadsøkningene mens drøftingene pågår.

Har arbeidstaker krav på lønn fra arbeidsgiver i karantene etter privat utenlandsreise?

I utgangspunktet har arbeidsgiver ikke anledning til å pålegge arbeidstakere karantene uten lønn etter privat utenlandsreise. Arbeidsgiver har som utgangspunkt ikke noe med hva arbeidstaker gjør på sin fritid, derunder arbeidstakers fritidsreiser. Så lenge arbeidstaker stiller seg til disposisjon i henhold til arbeidsavtalen, har man krav på lønn. Det gjelder likevel noen unntak fra dette. Uansett mener NFF at arbeidstaker ikke kan pålegges eventuell karantene i et lengre tidsrom enn det tar å få svar på en koronatest, og at arbeidstaker i utgangspunktet har krav på lønn i en slik pålagt karantenetid.

Arbeidstaker risikerer å bli pålagt karantene uten krav på lønn dersom man har reist i strid med en på forhånd kjent, skriftlig instruks fra arbeidsgiver som er hjemlet i gjeldende regelverk, for eksempel smittevernloven.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ikke kan hjemle en slik instruks i gjeldende regelverk, må det foretas en konkret vurdering av om den kan hjemles i arbeidsgivers styringsrett. Akkurat hvor langt styringsretten rekker i slike tilfeller vil ofte være rettslig usikkert, men det må antas at arbeidsgiver har adgang til å instruere arbeidstakere til å ikke reise til såkalte «røde» land eller å foreta reiser som med stor grad av påregnelighet vil gjøre arbeidstaker ute av stand til å imøtekomme grunnleggende forutsetning for arbeidsavtalen. For land som er klassifisert som «gule» og «grønne» er dette mer usikkert. For «grønne»land er arbeidsgiver nødt til å støtte seg på en supplerende hjemmel. Her kan det for eksempel være betydning av hva som foreligger av interne retningslinjer i personalhåndboken eller liknende. Arbeidstaker bør i alle tilfeller være bevisst på at det er en viss risiko for å tape et lønnskrav dersom man har reist til et «rødt» land eller bryter en skriftlig instruks fra arbeidsgiver som har hjemmel i smittevernlovgivningen. Pålegg fra relevant smittevernmyndighet kan også få betydning, for eksempel fra fylkeslegen.

NFF har erfart tilfeller hvor arbeidsgiver på tvilsomt rettslig grunnlag instruerer sine ansatte til å ikke reise. Ved spørsmål om en konkret situasjon kan NFF kontaktes for en juridisk vurdering.

Kan dagarbeider pålegges å arbeide turnus i forbindelse med koronaepidemien?

Dersom du har en arbeidsavtale som er begrenset til dagarbeid, kan ikke arbeidsgiver uten videre endre dette og pålegge deg å arbeide turnus. Situasjonen med koroanepidemien vil kunne gi arbeidsgiver saklig grunn for å gjennomføre en midlertidig ordning av din arbeidsavtale fra dagarbeidstid til turnus gjennom en såkalt endringsoppsigelse. Som følge av situasjonen bør du gå i dialog med arbeidsgiver om å akseptere endringen uten at arbeidsgiver må gå veien om endringsoppsigelse. Dere må da bli enige om hvor raskt endringen skal iverksettes, varigheten av en slik endring og hvilken kompensasjon du skal motta ved en slik omlegging.

Hovedtariffavtalene/overenskomstene i alle områder for de ansatte, har bestemmelser knyttet til lønn ved turnus- og vaktordning. Dette gjelder både lørdag- og søndagstillegg og helge- og høytidstillegg som er andre satser enn for dagarbeidere. Det medfører en ulempe for deg å få endret arbeidstiden på kort varsel. Dere må avtale kompensasjon for dette. NFF viser her til bestemmelser knyttet til forskjøvet arbeidstid i tariffavtalene/overenskomstene.