Fag

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Kan kommunen be meg om å definere nødvendig helsehjelp?

Nei, det er kommunens ansvar, ikke fysioterapeutens.

I utgangspunktet er det er den enkelte fysioterapeut som selv må definere hva som er nødvendig helsehjelp innenfor forsvarlighetskravet. Helsehjelpen skal være forsvarlig i tråd med helsepersonelloven § 4, helse og- omsorgstjenesteloven § 4-1 og holde seg innenfor myndighetenes instrukser.

For fysioterapeuten innebærer forsvarlighetskravet i utgangspunktet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen jf helsepersonellovens §4. I dette ligger blant annet at nasjonale veiledere, føringer og retningslinjer må følges. I dag betyr det også innenfor det offentlige myndigheter bestemmelse, instrukser for å begrense smitte.

Helsedirektoratet, fylkeslegen, kommunelegen eller arbeidsgiver kan gi retningslinjer for hva de mener er korrekt forståelse innenfor de områder de har myndighet over.

Kommunen har rett til å gi definisjon i forbindelse med smittevernforebyggende tiltak, og kommunelegen er øverste myndighet lokalt ved uenighet mellom kommunen og ansatte på dette tema. Dersom dette fortsatt er uklar anbefales at du tar kontakt med smittevernlege i kommunen.

I denne anledning vises også til informasjon på helsedirektoratet, se lenke: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/krav-til-helsepersonells-yrkesutovelse#%C2%A7-4.-forsvarlighet

Kan jeg nekte å jobbe med pasienter som er smittet av koronavirus?

I en normalsituasjon har arbeidsgiver gjennom sin styringsrett anledning til å sette fysioterapeuter til å jobbe med smittede når dette anses å være en del av arbeidet i henhold til arbeidsavtalen. Styringsretten gjelder imidlertid ikke uten unntak. Etter arbeidsmiljøloven har helsepersonell, i likhet med andre arbeidstakere, rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og en plikt og rett til å stoppe arbeidet dersom det medfører fare for liv og helse.

I den ekstraordinære krisesituasjonen som vi nå befinner oss i, kommer helseberedskapsloven til anvendelse, med en nærmest ubegrenset adgang til beordring av helsepersonell. Regelverket gir omfattende fullmakter til arbeidsgiver, noe som er nødvendig av hensyn til å ivareta samfunnets interesser i den ekstraordinære krisesituasjonen.

Faren helsepersonell utsettes for ved å arbeide med koronasmittede, må veies opp mot konsekvensene av å nekte. Dersom nektelsen vil få tilsvarende konsekvenser for annet helsepersonell og alvorlige konsekvenser for pasienter, skal det mye til å få gjennomslag for å nekte. Helsepersonellets interesser vil i stor grad måtte vike for samfunnsinteressen. Antakelig vil det kun i helt unntaksvise tilfeller være en plikt og rett for helsepersonell ikke å imøtekomme arbeidsgivers instrukser om å behandle koronapasienter.

Fysioterapeuter som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer krav etter helseberedskapsloven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, med hjemmel i samme lov.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil gjelde også i en ekstraordinær situasjon, og krever at arbeidet skal tilrettelegges så langt det lar seg gjøre for arbeidstakere som selv er i en risikosituasjon med hensyn til smitte. Arbeidsgiver må også gjøre en god risikovurdering og tilrettelegge for at fysioterapeuter kan arbeide med godt verneutstyr og adekvate smitteverntiltak.

Kan manuellterapeuter sykemelde uten personlig oppmøte?

NAV godtar også sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte, så lenge de vurderer det som faglig forsvarlig. NAV oppfordrer nå pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også brukes. Den som sykmelder pasienten, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå.

For mer informasjon se her:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/godtar-sykmeldinger-og-legeerklaeringer-uten-personlig-fremmote-under-pandemien