Elektronisk samhandling med pasienten

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Permittering
Frivillighet og beordring
Smittevern
Kurs
Sykefravær og karantene
Barn og omsorg
Driftstilskudd
Student og turnus
Elektronisk samhandling med pasienten
Offentlige støtteordninger og andre tiltak
Forretningsdrift og forsikring
Fag
Jeg vil følge opp pasientene via en sikker videoløsning. Hvilke muligheter finnes?

Videokonsultasjoner kan bare foretas med tilknytning på sikkerhetsnivå 4. Det krever innlogging med BankID eller tilsvarende.

  1. Muligheter ved tilkobling til Norsk Helsenett

 Helsenett har en slik mulighet for informasjon se under relaterte lenker på hø side. I tillegg har nesten alle EPJ-leverandørene også en slik mulighet. Ta kontakt med din leverandør.

 

  1.  Muligheter uten tilgang til Norsk Helsenett

Følgende løsning som er En 30 dagers gratis godkjent løsning: https://confrere.com/no/use-cases/physicians/video-time tilrettelagt for bruk i helsevesenet, med 30 dagers gratis prøveperiode.

Denne løsningen er en frittstående løsning, men kan også integreres i bekreftelser / påminnelser til timebestillinger som sendes til sluttkunden Ta kontakt med din EPJ leverandør dersom du ønsker å integrere dette opp mot din EPJ.

 

Behandling av barn

Dersom du behandle barn under 18 år, vil disse ikke ha bankID.  Du skal av personvernhensyn kun sende sms via din EPJ.

Veileder

Direktoratet for E- helse har også en kom i gang veileder på sine sider. Se her: https://ehelse.no/aktuelt/korona-kom-i-gang-med-videokonsultasjon

Jeg har driftstilskudd og lurer på om det har kommet nye takster i stønadsforskriften som er tilpasset dagens situasjon?

Ja, stønadsforskriften er endret i flere omganger i 2020 på grunn av koronasituasjonen. Fra 23.03.2020 kom det egne, midlertidige takster for behandling med videokonsultasjon. Fra 20.04.20 kom det også midlertidige undersøkelsestakster ved videokonsultasjon. Takstene ble i august forlenget fra 1. september og gjelder til 1. juli 2021. Merk også at fra 1. juli 2020 ble pasientens egenandeler endret.

En oversikt over endringene i stønadsforskriften i 2020 finner du blant annet her:

Takstoppgjør

Se alle takster med merknader i gjeldende stønadsforskrift, kapittel II:

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Bruk av videotakstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Se for informasjon om videokonsultasjon og sikkerhetsnivå 4 her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeuter-og-videokonsultasjon og svar på andre spørsmål her i kategorien "Elektronisk samhandling med pasienten".

Hvilket utstyr trenger jeg for å benytte meg av videotjenesten i NHN?

Du trenger er en datalinje med minimum 2Mbit/s hastighet begge veier, samt en studioenhet, eksempelvis Cisco.

For personlig video trenger du en PC, Mac eller iPad 2 eller høyere.

Mer detaljert informasjon hos Cisco

Jeg har pasienter som jeg kan følge opp via FaceTime/Skype. Er det lov?

Nei, det er ikke lov å gi pasienter oppfølging via Facetime eller Skype fordi personvern og informasjonssikkerhet er ikke ivaretatt på en forsvarlig måte.. Dette gjelder både individuell og gruppebehandling.  

Det er et myndighetskrav at oppfølging av pasienter via elektroniske plattformer kan kun skje på sikkerhetsnivå 4, de vanlige personvern regler gjelder. Det betyr at du må logge deg inn med for eksempel bank ID og lignende. For medlemmer tilknyttet Norsk Helsenett finnes det en gratis løsning ellers er det 30 dager gratis løsning her: https://confrere.com/no/use-cases, denne løsningen kan også integreres i mange EPJ. Du må ta kontakt med din EPJ leverandør for levering av slike løsninger.

Stønadsforskriften har takst A4 som kan benyttes ved enkel pasientkontakt, forutsatt pasienten allerede er i et behandlingsløp. Det skal ytes råd og veiledning. Det kan benyttes takst E 52: nødvendig samtale med pårørende/ foresatte som et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsforløp.

Vi viser her også til forskriftsendringene knyttet til videotakster.

Vil inntekter fra video- og telefonkonsultasjoner gå ut over retten til kompensasjon fra NAV?

Dersom du skaffer deg inntekt gjennom video- eller telefonkonsultasjoner eller annen behandling vil du likevel ha rett til stønad for inntektssikring dersom du opplever inntektsbortfall. De inntekter du har i perioden du skal søke stønad for vil trekkes fra beregningsgrunnlaget for stønaden. Merk at stønaden til inntektssikring kun dekker 80 prosent av 6 G. Det vil si at du maksimalt får støtte til 80 prosent av 600 000 kr.

NFF anbefaler likevel at du jobber så mye du har mulighet til gjennom koronasituasjonen. Dersom du får refusjon for behandlinger du gjennomfører vil det bidra til å redusere tapet ditt, samtidig som det opprettholder en god relasjon til pasientene. Potensialet for at pasientene kommer tilbake til deg neste gang de har behov øker, og det er en fordel for virksomheten din på lengre sikt. Ved å finne nye måter å holde aktiviteten oppe på vil du redusere tapet ditt, men også grunnlaget for stønad fra myndighetene. Alt i alt vil du kunne sitte igjen med det samme beløpet.

Har du spørsmål om korona og personvern?

Datatilsynet har laget en egen samleside om korona og personvern, hvor tilsynet har samlet all informasjon om relevant regelverk, råd som kan være til hjelp og spørsmål vi ofte blir stilt. Siden oppdateres fortløpende.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/

Hvis vi kommer i gang med videokonsultasjoner, vil dette gå utover kompensasjonen vi er lovet fra NAV?

Detaljene om kompensasjonen fra NAV for selvstendig næringsdrivende er ikke klar ennå. Det er signalisert at den vil dekke inntil 80 % av det økonomiske tapet du lider nå, begrenset opp til 6 G (omtrent 600 000). Det er signalisert at tapet vil bli beregnet ved å sammenligne inntekten i perioden etter 16. mars med gjennomsnittsinntekten de tre siste årene. NAV har signalisert at det vil komme klare retningslinjer for hvordan dette skal beregnes og søkes.

Dersom du får refusjon for behandlinger du gjennomfører som videokonsultasjoner vil det bidra til å redusere tapet ditt, samtidig som det opprettholder en god relasjon til pasientene. Potensialet for at pasientene kommer tilbake til deg neste gang de har behov øker, og det er en fordel for virksomheten din på lengre sikt. Ved å finne nye måter å holde aktiviteten oppe på vil du redusere tapet ditt, og samtidig grunnlaget for stønad fra myndighetene. Netto vil du kanskje sitte igjen med det samme beløpet. Det må understrekes at detaljene rundt dette ikke er klare. NFF anbefaler at du følger med på oppdateringene som kommer fra NAV. NFF vil formidle de avklaringene som kommer fra NAV og fra regjeringen fortløpende på nettsidene våre.

Har NFF takstplakater som omfatter videokonsultasjoner?

Ja. Gjeldende stønadsforskrift, honorartakstplakat og egenandelsplakat finner du som relaterte lenker og dokumenter på denne siden: