Spørsmål og svar knyttet til koronasituasjonen

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt her eller andre steder på disse temasidene? Send inn ditt spørsmål eller innspill via vårt kontaktskjema.

Emne
Vi har måtte stenge klinikken etter pålegg fra kommunen. Kan vi be om utsettelse av innbetaling om offentlige avgifter og skatter?

I lys av tiltakene i kampen mot Corona-viruset, vil mange oppleve svikt i innbetalinger og derved vanskelig likviditet. Politisk er det gitt signaler om muligheter for utsettelser med betaling av offentlige avgifter og skatter. Utsettelser kommer ikke automatisk og vi anbefaler at den enkelte søker om utsettelse for konkrete betalinger. Det kan gjelde eiendomsskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og lignende.

Søknad sendes enklest ved å benytte Altinn. Logg på Altinn for ditt foretak og velg:

 • Nytt skjema og be om Kontaktskjema – Skatteetaten (Næringsdrivende) RF-1306,
 • Start tjenesten og fyll inn;
  • Tema-velg «Annet»
  • Overskrift – skriv «Søknad – utsettelse betaling av x (her skriver du hva utsettelsen gjelder)»
  • Fritekst – skriv «Pga sviktende og tildels bortfall av innbetalinger, søkes om utsettelse med betaling av x, frem til varigheten av de helsemessige tiltak er kommet til avklaring.»

Pga stor pågang av slike søknader, vil det nok ta en del tid før du får svar og i mellomtiden venter du med å betale slik krav.

Fra Altinn vil du få kvittering (epost) for innsendt søknad, ta godt vare på denne.

Jeg er ansatt i eget aksjeselskap, kan jeg permittere meg selv?

Dersom du er ansatt i et aksjeselskap er du arbeidstaker, og kan på visse vilkår permitteres. Du kan få rett til dagpenger. Dette gjelder også når du selv eier selskapet helt eller delvis, og selv om du er den eneste ansatte. Du er da både den permitterte som søker dagpenger og arbeidsgiver som skal dokumentere situasjonen i bedriften.

Hvis du som eneste ansatt i eget aksjeselskap permitterer deg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Og krav om dagpenger blir fort avslått. Du må samle styret i din virksomhet og fatte en beslutning om å redusere driften og kutte kostnader. Du må sende et skriftlig permitteringsvarsel.  Mal for permitteringsvarsel med videre kan du finne på Altinn sine internettsider, se lenke: https://www.altinn.no/starte-og-drive/arbeidsforhold/permittering/

Du må forklare NAV hva du som arbeidsgiver har gjort for å begrense behovet for permittering. Du må også forklare når situasjonen som førte til behovet for permittering oppsto og hva du som arbeidsgiver har gjort for å avhjelpe situasjonen. Du må også forklare hvordan du planlegger å ivareta selskapets interesser i permitteringsperioden slik at selskapet kommer raskest mulig tilbake i full drift.

Er man ikke registrert som ansatt som beskrevet ovenfor, gjelder ikke reglene for permittering og man har ikke krav på dagpenger.

Kan turnusfysioterapeuter permitteres?

Turnusfysioterapeuter er arbeidstakere og ansatt ved turnusstedet. De kan derfor permitteres på lik linje med øvrige ansatte. Helsedirektoratet har derimot kommet med en oppfordring om at turnusfysioterapeuter så langt det er mulig ikke permitteres. Dette fordi det kan gå ut over godkjenning av turnustjenesten deres.

Jeg er ansatt på et institutt. Risikerer jeg permittering?

Arbeidsgivere kan permittere ansatte som følge av midlertidig redusert tilgang på pasienter og oppgaver.

Den ansatte vil kunne få dagpenger fra NAV ut fra permitteringsgrad og opptjente rettigheter, dvs tidligere lønn. Den ansatte må være registrert og innrapportert med arbeidsforhold, via A-meldinger fra arbeidsgiver og derved også registrert i arbeidstakerregisteret. Det skal foreligge skriftlig ansettelseskontrakt.

Permittering skal skriftlig varsles til den ansatte og skal også meldes på eget skjema til NAV.

Reglene for frister og lignende er i dag under endring pga den aktuelle situasjonen. Den ansatte må kreve dagpenger ved eget skjema til NAV.

Permittering av ansatte som følge av koronaviruset

Oppdatert per 14. august 2020.

Innledning
Permittering er en ordning der arbeidstaker midlertidig blir fritatt for arbeidsplikten og arbeidsgiver samtidig blir fritatt for lønnsplikten. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. Så fort behovet for permitteringen opphører, har arbeidstaker plikt til å møte på jobb igjen og arbeidsgiver til å utbetale lønn.

Permittering er i svært liten grad lovregulert, med unntak av lov om lønnsplikt under permittering. Det er likevel klart at reglene i tariffavtalene, herunder Hovedavtalen mellom LO og NHO, gjelder på ulovfestet grunnlag.

Vilkår for permittering
For det første så kreves det saklig grunn for permittering. Eksempler kan være ordremangler, ulykker, eller andre årsaker som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll og som fører til at arbeidstaker ikke kan sysselsettes lenger. Koronautbruddet, eller frykt fr smitte, er i seg selv ikke saklig grunn til permittering. Men dersom virusutbruddet fører til følger som gjør at arbeidsgiver ikke klarer å sysselsette arbeideren kan det være saklig grunn til permittering. Arbeidsgiver plikter å forsøke andre muligheter å unngå permittering på, før permittering kan vurderes.

Forholdene må knyttes til bedriften og ikke den ansatte.

Det er deretter en forutsetning at bortfallet for arbeidskraft må være midlertidig. Dersom det allerede ved permitteringens start er klart eller overveiende sannsynlig at det ikke vil være mulig å sette arbeiderne i gang igjen er det antakelig ikke adgang til å bruke permittering, I slike tilfeller risikerer de permitterte at de ikke får dagpenger fra NAV på grunn av at vilkåret om midlertidig arbeidsbortfall ikke er oppfylt. Ved varig bortfall av arbeidskraft vil oppsigelse kunne vurderes.

For det tredje stilles det krav til saksbehandlingen før permittering kan iverksettes.

Hovedregelen er 14 dager varslingsfrist før permittering.

En mulig bruk av permittering skal drøftes med de tillitsvalgte, og det skal som hovedregel gis 14 dagers varsel før permittering kan iverksettes. Det skal settes opp protokoll fra drøftingene med tillitsvalgt. Ved uforutsette hendelser som ligger utenfor arbeidsgivers kontroll kan det unntaksvis permitteres med kun 2 dagers varsel, jf. hovedavtalenes bestemmelser om permittering som viser til arbeidsmiljøloven § 15-3 (10). Varselfristens lengde er i utgangspunktet noe som avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne. Permitteringer som skyldes koronaviruset kan være forventet eller uforutsett, og det må derfor vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle, avdeling og arbeidsgiver om det foreligger grunnlag for kortere varselfrist enn hovedregelen på 14 dager. Årsaken til varslingspliktens lengde bør komme klart frem i permitteringsvarselet. NAV overprøver vanligvis ikke en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.

Endringer i permitteringslønnsloven per 20.03.2020
I varslingsperioden skal man arbeide og følgelig motta lønn som vanlig. Varslingsperioden etterfølges av en lønnspliktperiode. Som følge av koronaepidemien har Stortinget vedtatt en ny krisepakke med tilhørende endringer i permitteringsreglene. Permitterte skal nå sikres full lønn (inntil 6 G) til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres fra 15 til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Dagpengene skal utgjøre 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Bestemmelsen om 3 dagers ventetid før utbetaling av dagpenger oppheves. Det betyr at permitterte ikke skal gå uten inntekt i perioden mellom lønn og dagpenger. Til slutt endres kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger fra minimum 50 % til minimum 40 %.

Dagpenger under permittering
For å få rett på dagpenger må den som blir permittert melde seg som arbeidssøker hos NAV. Man vil ikke motta dagpenger automatisk og det er viktig å melde seg hos NAV med en gang man er blitt permittert. Dette for å motta dagpenger raskest mulig.

Etter arbeidsgiverperioden med lønnsplikt vil arbeidstaker vanligvis ha krav på dagpenger fra NAV. Etter endringene vedtatt av Stortinget 20.03.2020 skal arbeidstaker sikres inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3 G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3 G og opp til 6 G etter dag 20 i permitteringstiden. I tillegg reduseres inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger til 0,75 G.

For å ha rett til dagpenger når man er permittert må følgende punkter være oppfylt: Man må være permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren ikke kan påvirke, arbeidsgiveren må ha gjort det som forventes for å unngå permittering og situasjonen som har ført til at permittering må være midlertidig.

Det er kun ansatte som mottar lønn som er omfattet av permitteringsregelverket, og ikke selvstendig næringsdrivende. Dersom man derimot er ansatt i eget aksjeselskap kan man ha rett til dagpenger under permittering på visse vilkår. I alle tilfeller må den ansatte ta kontakt med NAV. Dersom man for eksempel er eneste ansatte i et AS man er eier i så kan maksimalt permittere seg selv 80%. Dersom man permitterer seg selv mer enn 80% vil søknad om dagpenger bli avslått på grunn av at ingen i selskapet arbeider for at virksomheten skal få nye oppdrag. Vilkåret om midlertidighet vil i så fall ikke være oppfylt. Selvstendig næringsdrivende som har organisert selve driften av fysioterapeutvirksomheten i enkeltpersonselskap (ENK) og personlig driftsavtale med kommunen, men som avtaler husleie og fakturering gjennom et selskap (AS, DA, BA m.v.) anses ikke som ansatt i AS.

Arbeidstakere som skulle bli permittert står fritt til å ta annet lønnet arbeid i perioden man er permittert. I så fall må man melde dette til NAV. Dersom arbeidsgiver varsler at permitteringen opphører eller varsler at det er midlertidig behov for arbeidskraften igjen plikter arbeidstaker å møte på jobb.

Permitteringens maksimale varighet
Per i dag kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere for periode på maksimalt 26 uker. I forbindelse med korona ble det laget ekstraordinære regler som kunne gi en noe lengre periode.

Fra 1. november 2020 utvides perioden med permittering fra 26 uker til maksimalt 52 uker. Dette gjøres for å hjelpe næringslivet til å komme over økonomiske utfordringer skapt av koronakrisen, og for å redusere antall oppsigelser.

Oppsigelse i permitteringsperioden
Dersom man blir sagt opp i permitteringsperioden regnes permitteringen som opphørt fra oppsigelsestidspunktet. Man vil da i stedet få krav på alminnelig lønn i oppsigelsestiden. Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra lønnsplikten ved å permittere i oppsigelsesperioden.

Dersom arbeidstaker selv sier opp i permitteringsperioden, vil man vanligvis ikke ha rett til lønn i oppsigelsestiden. Annet kan følge av tariffavtale, og må derfor vurderes konkret i den enkelte sak. Dersom man har krav på lønn i oppsigelsestiden, har man ikke krav på dagpenger.

Sier arbeidstaker opp stillingen selv, regnes permitteringen som opphørt fra dagen man sier opp. Dersom man sier opp uten rimelig grunn, vil man miste retten til dagpenger i et begrenset tidsrom, vanligvis i 12 uker. Permittering er i seg selv ingen rimelig grunn til å si opp en arbeidsavtale.

Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 (9) kan en arbeidstaker som er permittert uten lønn si opp med en frist på 14 dager, uansett hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av lov eller avtale. Hvis man er permittert utover tre måneder og sier opp for å gå over i annet arbeid, kan man etter Hovedavtalen mellom LO og NHO, slutte på dagen.

Arbeidstaker må umiddelbart melde ifra til NAV dersom man mottar en oppsigelse, eller selv sier opp under permitteringen. Dette må gjøres slik at NAV kan stanse vedtaket om dagpenger under permittering.

Permittering av sykemeldte
Også sykmeldte arbeidstakere kan permitteres. Men sykmelding påvirker både hvem som skal betale sykepenger, og hva arbeidstakeren skal motta.

Hvorvidt arbeidstaker har krav på sykepenger fra NAV eller arbeidsgiver, og hvordan sykepengene skal beregnes vil bero på tidspunktet arbeidstaker blir sykmeldt.

Arbeidstaker som blir sykmeldt i varslingsperioden vil som utgangspunkt motta sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Retten til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden vil opphøre fra den dagen permitteringen blir iverksatt. Etter at arbeidsgivers sykepengeansvar utløper, overtar NAV ansvaret for utbetaling av sykepenger. Dette følger av folketrygdloven § 8-17 bokstav b og § 8-18 (4) sammenholdt med permitteringslønnsloven. Arbeidsgiver vil ikke ha lønnsplikt etter permitteringslønnsloven, dersom arbeidstaker forblir sykemeldt i hele permitteringsperioden. Dersom arbeidstaker blir friskmeldt i løpet av permitteringsperioden, vil arbeidstaker ha krav på lønn fra arbeidsgiver etter permitteringslønnsloven.

Dersom arbeidstaker blir sykmeldt i arbeidsgiverperioden, dvs. etter at permitteringsperioden har startet, vil ikke arbeidsgiver være forpliktet til å yte sykepenger. Arbeidstaker vil i slike tilfeller ha rett på sykepenger fra NAV. Sykepengene vil imidlertid beregnes etter dagpengesats og utbetalingen vil derfor være noe lavere.

Har arbeidstaker krav på lønn fra arbeidsgiver i karantene etter privat utenlandsreise?

I utgangspunktet har arbeidsgiver ikke anledning til å pålegge arbeidstakere karantene uten lønn etter privat utenlandsreise. Arbeidsgiver har som utgangspunkt ikke noe med hva arbeidstaker gjør på sin fritid, derunder arbeidstakers fritidsreiser. Så lenge arbeidstaker stiller seg til disposisjon i henhold til arbeidsavtalen, har man krav på lønn. Det gjelder likevel noen unntak fra dette. Uansett mener NFF at arbeidstaker ikke kan pålegges eventuell karantene i et lengre tidsrom enn det tar å få svar på en koronatest, og at arbeidstaker i utgangspunktet har krav på lønn i en slik pålagt karantenetid.

Arbeidstaker risikerer å bli pålagt karantene uten krav på lønn dersom man har reist i strid med en på forhånd kjent, skriftlig instruks fra arbeidsgiver som er hjemlet i gjeldende regelverk, for eksempel smittevernloven.

I tilfeller hvor arbeidsgiver ikke kan hjemle en slik instruks i gjeldende regelverk, må det foretas en konkret vurdering av om den kan hjemles i arbeidsgivers styringsrett. Akkurat hvor langt styringsretten rekker i slike tilfeller vil ofte være rettslig usikkert, men det må antas at arbeidsgiver har adgang til å instruere arbeidstakere til å ikke reise til såkalte «røde» land eller å foreta reiser som med stor grad av påregnelighet vil gjøre arbeidstaker ute av stand til å imøtekomme grunnleggende forutsetning for arbeidsavtalen. For land som er klassifisert som «gule» og «grønne» er dette mer usikkert. For «grønne»land er arbeidsgiver nødt til å støtte seg på en supplerende hjemmel. Her kan det for eksempel være betydning av hva som foreligger av interne retningslinjer i personalhåndboken eller liknende. Arbeidstaker bør i alle tilfeller være bevisst på at det er en viss risiko for å tape et lønnskrav dersom man har reist til et «rødt» land eller bryter en skriftlig instruks fra arbeidsgiver som har hjemmel i smittevernlovgivningen. Pålegg fra relevant smittevernmyndighet kan også få betydning, for eksempel fra fylkeslegen.

NFF har erfart tilfeller hvor arbeidsgiver på tvilsomt rettslig grunnlag instruerer sine ansatte til å ikke reise. Ved spørsmål om en konkret situasjon kan NFF kontaktes for en juridisk vurdering.

Anbefaling til arbeidsgivere for helsepersonell

Helsedirektoratet har gitt en anbefaling til arbeidsgivere om å så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av koronavirus.

Les saken her

Kan dagarbeider pålegges å arbeide turnus i forbindelse med koronaepidemien?

Dersom du har en arbeidsavtale som er begrenset til dagarbeid, kan ikke arbeidsgiver uten videre endre dette og pålegge deg å arbeide turnus. Situasjonen med koroanepidemien vil kunne gi arbeidsgiver saklig grunn for å gjennomføre en midlertidig ordning av din arbeidsavtale fra dagarbeidstid til turnus gjennom en såkalt endringsoppsigelse. Som følge av situasjonen bør du gå i dialog med arbeidsgiver om å akseptere endringen uten at arbeidsgiver må gå veien om endringsoppsigelse. Dere må da bli enige om hvor raskt endringen skal iverksettes, varigheten av en slik endring og hvilken kompensasjon du skal motta ved en slik omlegging.

Hovedtariffavtalene/overenskomstene i alle områder for de ansatte, har bestemmelser knyttet til lønn ved turnus- og vaktordning. Dette gjelder både lørdag- og søndagstillegg og helge- og høytidstillegg som er andre satser enn for dagarbeidere. Det medfører en ulempe for deg å få endret arbeidstiden på kort varsel. Dere må avtale kompensasjon for dette. NFF viser her til bestemmelser knyttet til forskjøvet arbeidstid i tariffavtalene/overenskomstene.

Hvor får vi sykepenger fra om vi i en beordringssituasjon skulle bli smittet?

Siden det i utgangspunktet er opprinnelig arbeidsgiver som har lønnsansvar for beordret personell kan dette være noe uklart for selvstendig næringsdrivende. Det er likevel klart nå at selvstendig næringsdrivende midlertidig kan kreve sykepenger fra NAV fra dag tre. Dette er også et punkt som fysioterapeuten bør avklart dersom beordring blir aktuelt. NFF har mottatt følgende informasjon fra KS: Sett i lys av at regjeringen har videreført vedtaket om å stenge fysioterapivirksomheter, sender KS  en bekreftelse på at KS fortsatt anbefaler at kommunene betaler driftstilskuddet uendret til fysioterapeuter og manuellterapeuter som må stenge sin virksomhet på grunn av smittefare. Dette gjelder også dersom fysioterapeuten/manuellterapeuten har inngått en midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende.  

Dette spørsmål er ikke avklart i Oslo kommune.

 

Se også utfyllende informasjon om myndighetenes mulighet til å beordre helsepersonell i krisetider på nettsidene.

Jeg er pensjonist, men blir nå beordret om å jobbe. Hvordan blir det med min pensjonsutbetaling?

Normalt vil en pensjonist få avkortning i utbetalt pensjon når man jobber. For eksempel vil en som går på AFP ikke kunne tjene mer enn 15000 kr. Per år.  I dag er det altså ut at du som fysioterapeut og har gått av på AFP etter 62 år eller særaldersgrense etter 65 år kan jobbe under krisen uten å tape pensjon.

Jeg er pensjonist, men blir nå beordret om å jobbe. Hvordan blir det med min pensjonsutbetaling?

Normalt vil en pensjonist få avkortning i utbetalt pensjon når man jobber. For eksempel vil en som går på AFP ikke kunne tjene mer enn kr. 15000 ,-. per år.  På grunn av koronasituasjonen kan du som fysioterapeut og har gått av på AFP etter 62 år eller særaldersgrense etter 65 år, jobbe under krisen uten å tape pensjon.

Skal vi skrive arbeidsavtale med kommunen? Har vi krav på lønn?

Beordringsadgangen er i første rekke utformet med tanke på arbeidstakere og løser ikke spørsmålet om det skal inngås arbeidsavtale. Beordringen vil bli gitt skriftlig eller bekreftet i skriftlig form, og vil tjene som dokumentasjon på at fysioterapeuten er beordret. Det er forutsatt at opprinnelig arbeidsgiver skal betale lønn til beordret personell. For selvstendig næringsdrivende er det nærliggende at det er kommunen som tar på seg dette ansvaret. Selvstendig næringsdrivende som blir beordret bør be om avklaring på hvem som skal betale lønn, og hvilke satser som skal gjelde. NFF har også tatt opp spørsmål om avlønning med HOD. Se også svar under "Frivillighet og beordring".

NFF har mottatt følgende informasjon fra KS: Sett i lys av at regjeringen har videreført vedtaket om å stenge fysioterapivirksomheter, sender KS  en bekreftelse på at KS fortsatt anbefaler at kommunene betaler driftstilskuddet uendret til fysioterapeuter og manuellterapeuter som må stenge sin virksomhet på grunn av smittefare. Dette gjelder også dersom fysioterapeuten/manuellterapeuten har inngått en midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende.  

Dette spørsmål er ikke avklart i Oslo kommune.

Vi har stengt praksisene våre og i solidaritet med helsepersonell som står i første linje i kommuner og på sykehus, ønsker vi å melde oss til tjeneste. Hvordan skal vi gå fram?

Alle må bidra til å redusere smitten av koronaviruset i størst mulig grad, og fysioterapeuter som helsepersonell har et særlig ansvar. Det tar NFF på største alvor. Fysioterapeuter er høyt utdannet helsepersonell med medisinskfaglig breddekunnskap som landet kan ha nytte av fremover. Fysioterapeuter harstor kompetanse, blant annet innen eksempelvis hjerte- og lungefysioterapi, eldre, barn og unge, psykomotorisk fysioterapi, manuellterapi, onkologi, nevrologi - og vi kan derfor bidra mange steder og med ulike oppgaver. I solidaritet med helsepersonell som står i førstelinje er det fint om også du melder deg til tjeneste. Mange kommuner og sykehus har etablert registreringsløsninger enten på skjema eller gjennom telefon. Dersom du ønsker å melde deg, gå inn på nettsiden til din kommune/ditt lokalsykehus for finne informasjon om hvordan du kan registrere deg. Se her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Ber-om-dialog-med-KS

Oslo kommune søker nå etter helsepersonell/helsefaglig arbeidskraft. Foreløpig søker vi etter personer som har utdanning innen helsefag, minimum fagbrev. Studenter og elever i helsefag er også velkomne. Arbeidet er lønnet etter gjeldende regelverk. Se Oslo kommunes nettsider www.oslo.kommune.no Her er det etablert et registreringsskjema hvor helsepersonell/helsefaglig arbeidskraft kan registrere seg.

Kan jeg nekte å jobbe med pasienter som er smittet av koronavirus?

I en normalsituasjon har arbeidsgiver gjennom sin styringsrett anledning til å sette fysioterapeuter til å jobbe med smittede når dette anses å være en del av arbeidet i henhold til arbeidsavtalen. Styringsretten gjelder imidlertid ikke uten unntak. Etter arbeidsmiljøloven har helsepersonell, i likhet med andre arbeidstakere, rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og en plikt og rett til å stoppe arbeidet dersom det medfører fare for liv og helse.

I den ekstraordinære krisesituasjonen som vi nå befinner oss i, kommer helseberedskapsloven til anvendelse, med en nærmest ubegrenset adgang til beordring av helsepersonell. Regelverket gir omfattende fullmakter til arbeidsgiver, noe som er nødvendig av hensyn til å ivareta samfunnets interesser i den ekstraordinære krisesituasjonen.

Faren helsepersonell utsettes for ved å arbeide med koronasmittede, må veies opp mot konsekvensene av å nekte. Dersom nektelsen vil få tilsvarende konsekvenser for annet helsepersonell og alvorlige konsekvenser for pasienter, skal det mye til å få gjennomslag for å nekte. Helsepersonellets interesser vil i stor grad måtte vike for samfunnsinteressen. Antakelig vil det kun i helt unntaksvise tilfeller være en plikt og rett for helsepersonell ikke å imøtekomme arbeidsgivers instrukser om å behandle koronapasienter.

Fysioterapeuter som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer krav etter helseberedskapsloven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, med hjemmel i samme lov.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil gjelde også i en ekstraordinær situasjon, og krever at arbeidet skal tilrettelegges så langt det lar seg gjøre for arbeidstakere som selv er i en risikosituasjon med hensyn til smitte. Arbeidsgiver må også gjøre en god risikovurdering og tilrettelegge for at fysioterapeuter kan arbeide med godt verneutstyr og adekvate smitteverntiltak.

Dersom jeg er beordret eller har meldt meg frivillig til arbeid, skal jeg skrive arbeidsavtale med kommunen? Har jeg krav på lønn?

Beordringsadgangen er i første rekke utformet med tanke på arbeidstakere og løser ikke spørsmålet om det skal inngås arbeidsavtale. Beordringen vil bli gitt skriftlig eller bekreftet i skriftlig form, og vil tjene som dokumentasjon på at fysioterapeuten er beordret. Det er forutsatt at opprinnelig arbeidsgiver skal betale lønn til beordret personell. For selvstendig næringsdrivende er det nærliggende at det er kommunen som tar på seg dette ansvaret. Selvstendig næringsdrivende som blir beordret bør be om avklaring på hvem som skal betale lønn, og hvilke satser som skal gjelde. NFF har også tatt opp spørsmål om avlønning med HOD. Se også svar under "Frivillighet og beordring".

Kan arbeidsgiver endre allerede oppsatt ferie med begrunnelse i koronaviruset?

Utgangspunktet er at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Arbeidsgiver har imidlertid mulighet til å endre allerede bestemt ferietid, dersom «uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder», jf. ferieloven § 6 (3). Koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at disse vilkårene er oppfylt. Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmålet om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt under drøftingene.

Dersom arbeidsgiver vurderer å endre fastsatt ferie for ansatte fysioterapeuter, vil det trolig gjelde flere fysioterapeuter. I en slik situasjon er det viktig å involvere hovedtillitsvalgte.

Arbeidstaker har rett på erstatning for dokumenterte økninger i kostnader ved omlegging av ferie som kommer etter pålegg fra arbeidsgiver. Arbeidstaker plikter å opplyse om kostnadsøkningene mens drøftingene pågår.

Kan jeg som helsepersonell bli beordret til å jobbe på andre tider eller med andre arbeidsoppgaver?

Alt helsepersonell, også pensjonister og studenter, kan bli beordret til utvidet arbeidstid og pålagt andre oppgaver for å bidra til å avhjelpe koronakrisen. Også pensjonister og studenter kan beordres.

Regjeringen vedtok i Kongelig statsråd den 6. mars 2020 å gi utvidede fullmakter i helseberedskapsloven.

Helseberedskapsloven gir myndighetene mulighet til å pålegge helsepersonell utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Utvidet tjenesteplikt innebærer at arbeidstakere kan pålegges å jobbe ut over den arbeidstiden som er avtalt. Loven gjelder under krig, ved kriser og katastrofer i fredstid. Hensikten med loven er å sikre at befolkningens liv og helse vernes ved at nødvendige helse- og omsorgsoppgaver blir utført.

Loven gjelder for ansatte i den offentlige helsetjenesten, men også ansatte i virksomheter som utfører helsetjenester på vegne av det offentlige. Fysioterapeuter som har driftshjemmel er en del av den kommunale helsetjenesten, og omfattes dermed av loven. I tillegg gjelder loven for private virksomheter uten formell tilknytning til kommune, fylke eller staten. Selvstendig næringsdrivende uten driftshjemmel er dermed også omfattet.

Loven åpner også for at kvalifisert personell som ikke lenger jobber i helsetjenesten, enten de har byttet jobb, eller gått av med pensjon, kan beordres. Personer som er eldre enn 65 år kan likevel ikke pålegges tjenesteplikt eller beordres. Studenter som har gjennomført et minimum av en utdanning som gir dem særskilte kvalifikasjoner, kan også beordres i medhold av loven. Det er lokale planmyndigheter som skal vurdere hva slags personell det er behov for å beordre. NFF har sendt en forespørsel til myndighetene om turnusfysioterapeuter kan beordres på lik linje med annet helsepersonell. Dette er ikke bekreftet, men svaret på spørsmålet er trolig ja.

I tillegg til personer over 65 år er det gjort unntak for gravide, personer under 18 år, og personer som alene har ansvaret for enten barn under 16 eller personer med nedsatt funksjonsevne. De det er gjort unntak for kan ikke beordres eller pålegges utvidet arbeidstid. Det innebærer også at der to har omsorgsansvar for barn, eller person med nedsatt funksjonsevne, kan bare en av dem gis pålegg etter loven.

Personell som omfattes av loven kan av arbeidsgiveren sin pålegges å jobbe ut over den vanlige arbeidstiden. Fysioterapeuter som vanligvis jobber på dagtid, kan dermed pålegges å jobbe andre vakter, eller inngå i en turnusordning. Helse – og omsorgsdepartementet kan også pålegge personell som er omfattet av loven å utføre andre arbeidsoppgaver enn de vanligvis utfører, på andre steder. Utgangspunktet er likevel av slik beordring skal gjelder arbeidsoppgaver den enkelte vanligvis utfører, eller som ligger nær opp de de vanlige arbeidsoppgavene. Kompetansen til den som blir beordret skal med andre ord være retningsgivende for hva slags oppgaver vedkommende beordres til. Det utelukker likevel ikke at en fysioterapeut kan bli satt til andre pleie og omsorgsoppgaver, når det er behov for det.

Ved beordring består det etablerte arbeidsforholdet, og det er arbeidsgiver som har ansvaret for å utbetale lønn, selv om den ansatte blir beordret til tjeneste et annet sted. Den som blir beordret til annen tjeneste kan ikke sies opp av arbeidsgiveren sin på grunn av beordringen. Selv om arbeidsforholdet består overføres instruksjonsmyndigheten til den som beordrer til annen tjeneste. I utgangspunktet er det departementet som har slik myndighet, men denne kan delegeres hvis det er behov for det.

Det er klart at den som beordres skal ha lønn for arbeidet. Loven sier likevel ikke noe om hvordan jobben skal lønnes i de tilfellene det er snakk om å jobbe ut over den vanlige arbeidstiden, eller utføre andre arbeidsoppgaver. I utgangspunktet gjelder lovens eller tariffavtalens regler om overtid, og overtidstillegg. I slike situasjoner som loven gjelder for kan det være aktuelt å vedta utvidet grense for overtid for å sikre at det er nok personell tilgjengelig. Det endrer i utgangspunktet ikke det som er gjelder om avlønning av merarbeid og overtid. Der det er inngått tariffavtaler som gjelder for de arbeidsoppgavene som skal utføres kan det være naturlig å legge til grunn at det er disse som skal følges også for fysioterapeuter som blir satt til jobbe i en annen arbeidstidsordning. Det som er avtalt om tillegg for arbeid kveld, natt og helger, kan da gjøres gjeldende for de som går inn i slike ordninger. Det kan f.eks. være naturlig å se hen til hva som er avtalt for sykepleiere hvis fysioterapeuter blir satt til å jobbe turnus. Dersom det er uenighet om hvordan arbeidet skal lønnes må helsepersonellet likevel stille på jobb som beordret. Uenighetene om lønn kan løses i ettertid. Det er allikevel viktig at den som blir beordret eller dennes tillitsvalgte fremmer krav om ekstra lønn og tillegg m.v.

Loven løser ikke spørsmålet om hvem som skal lønne selvstendig næringsdrivende dersom de blir pålagt å utføre oppgaver etter loven. Selvstendig næringsdrivende har jo ingen arbeidsgiver som har dette ansvaret til vanlig. Norsk Fysioterapeutforbund er i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få avklart dette, og det vil bli lagt ut informasjon om dette på nettsidene når det er avklart.

Er du usikker på regelverket, kontakt NFFs Forhandlingseksjon over kontaktskjema på nett.

Hvilke oppgaver kan jeg som turnusfysioterapeut bli satt til å gjøre som følge av koronaviruset?

Som følge av koronaviruset opplever noen fysioterapeuter endringer i arbeidsoppgaver, usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid, og muligheten for beordring. Dette kan være tilfelle også for turnusfysioterapeuter.

Turnusfysioterapeuter har lisens til å jobbe som turnusfysioterapeut, og de har ikke autorisasjon som fysioterapeut. De regnes derfor ikke som autorisert helsepersonell.

Turnusfysioterapeuter er ansatt hos turnusstedet, og arbeidsforholdet er regulert av arbeidsavtalen mellom turnusfysioterapeuten som arbeidstaker, og turnusstedet som arbeidsgiver. Alle turnusfysioterapeuter skal jobbe under faglig veiledning og oppfølging av en fysioterapeut med autorisasjon. Slik veiledning og oppfølging må sikres uansett arbeidsforholdene. Det betyr at arbeidsgiver vil ha styringsrett til å pålegge oppgaver, og gjøre endringer i arbeidsforholdet så langt det kan gjøres innenfor arbeidsavtalen, og at tillitsvalgte kan også inngå fravikende avtaler på vegne av turnusfysioterapeuten. Men uavhengig endringene må turnusfysioterapeuten sikres veiledning og oppfølging.

Etter Helseberedskapsloven har myndighetene mulighet til å pålegge fysioterapeuter utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Loven gjelder for alle ansatte i den offentlige helsetjenesten, og dermed er også turnusfysioterapeuter omfattet av loven.

Positiv koronatest – hva skal selvstendig næringsdrivende gjøre?

Kontakt lokal smittevernmyndighet umiddelbart.

Opplever du at du selv, kolleger eller pasienter tester positivt på korona, skal du umiddelbart kontakte den smittevernansvarlige i din kommune, for råd og veiledning om hvordan du bør forholde deg, hva kollegene dine skal gjøre, og hvordan du skal informere pasientene på klinikken.

Vi anbefaler at du, i dine egne retningslinjer for drift av klinikken, utarbeider rutiner for hvordan og hvem du skal informere hvis en slik situasjon oppstår.

Du kan lese mer om lovverk og smittevern i denne veilederen for helsepersonell:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-og-smittevern/

Instituttet får avbestillinger til timer med mindre enn 24 timers forvarsel begrunnet med at pasienten har symptomer på luftveisinfeksjon. Skal instituttet kreve betalt fra pasientene i disse tilfellene?

En fysioterapeut har rettslig sett adgang til å ta betalt for en bestilt time som ikke benyttes dersom pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid. Dette gjelder både virksomheter med og uten driftstilskudd, og også i tilfeller hvor pasienten uteblir på grunn av symptomer på eller mistanke om covid-19. Det er derfor adgang til å kreve betaling for timer som avbestilles samme dag.

Om man på tross av dette bør kreve betalt i slike tilfeller, er et spørsmål som aktualiserer flere hensyn, og som det ikke fins noe fasitsvar på.

Et krav om betaling vil i slike tilfeller kunne føre til at enkelte pasienter kommer til behandling ved instituttet i en situasjon hvor de burde holdt seg hjemme. Dette er det vanskelig å gardere seg mot, da man i praksis blir nødt til å stole på pasientens egen samvittighet. Slike situasjoner vil uunngåelig medføre en økt smittefare for behandleren selv, andre pasienter og eventuelle kollegaer. Hvis pasient eller fysioterapeut etter behandling får påvist smitte, og instituttet må stenges for en periode, risikerer man også å bli påført en betydelig kostnad i tapte inntekter.

Videre er det et spørsmål om det er en god forretningsstrategi å kreve betaling, både for ryktet til instituttet så vel som med tanke på forholdet til pasienten. En praksis med å kreve betaling kan slå tilbake i form av at både nye og faste pasienter velger et annet behandlingssted.

Selv om ikke det finnes noe fasitsvar i dette tilfellet, risikerer instituttet ved å kreve betaling et tap som er betydelig større enn enkelttimene man mister. NFF kan ikke konkludere med hva som er riktig praksis her, og hver virksomhet blir nødt til å ta en beslutning man kan stå inne for både som helsepersonell og som næringsdrivende. Mange av NFFs medlemmer har imidlertid valgt å selv ta kostnaden ved avbestillingene, både grunnet egen sikkerhet og mer langsiktige økonomiske betraktninger.

Kan en fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd selge munnbind?

Salg av munnbind er ikke regulert i hverken rammeavtalen ASA 4313, i Osloavtalen, i Drammensavtalen eller takstforskriften. Salg av ansiktsmasker er heller ikke regulert andre steder, og det finnes derfor heller ikke noe eksplisitt forbud.

 

At salg av ansiktsmasker ikke er eksplisitt forbudt, betyr derimot ikke at det er tilrådelig å selge dette uten å gjøre noen refleksjoner på forhånd. Dette har en side til både politikk så vel som til markedsføringslovgivningen.

 

Fra lovgiver har det kommet signaler om at det ikke er ønskelig at pasienter som går til behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd, skal måtte betale mer enn egenandelene tilsier. Helse- og omsorgsdepartementet behandler derfor høsten 2020 et forslag om endringer i stønadsforskriften, hvor hensikten er å unngå at pasienten blir avkrevd betaling for utstyr det ikke er grunnlag for å selge i behandlingsøyemed. Ettersom det ikke er ønskelig å fremprovosere at adgangen til å ta betalt for tilleggstjenester og til å selge andre produkter (for eksempel treningstøy, støttebandasjer mv.) skal begrenses ytterligere, anbefaler NFF å utvise en stor grad av edruelighet med hensyn til hva som selges og hvordan det selges.

 

For at salg av munnbind ikke skal komme i konflikt med markedsføringslovgivningen, må de ikke markedsføres på en måte som kan oppfattes villedende. Eksempelvis må markedsføringen ikke gi inntrykk av at de er en nødvendighet for behandlingen. Markedsføringen bør heller ikke være pågående. Dette kan eksempelvis gjøres ved at munnbind oppbevares på et bakrom og hentes frem på forespørsel, eller at de ligger plassert fremme på et gjennomtenkt sted hvor de ikke gir inntrykk av at de er påkrevd. Sannsynligvis vil det også stride mot markedsføringsloven å opplyse pasienter om at de ikke kan benytte egne medbragte munnbind, eller å opptre på en slik måte at pasienten kan oppfatte det som at det er en forutsetning for å få behandling eller delta i gruppetrening at pasienten kjøper munnbind på instituttet.

 

Under forutsetning at ovennevnte følges, er det ikke ulovlig å selge munnbind. Som det fremgår, anbefaler NFF likevel en viss tilbakeholdenhet og et bevisst forhold til hvordan dette gjøres.

Kan en fysioterapeut med kommunalt driftstilskudd ta ekstra betalt i form av et «koronatillegg» for ekstrakostnader som skyldes smitteverntiltak?

Gjennomføring av smitteverntiltak kan medføre en betydelig utgiftspost for virksomheten. På tross av dette er det ikke adgang til å ta ekstra betalt i form av tillegg etter stønadsforskriften.

Likevel er det slik at kommunen har et ansvar for å tilby forsvarlige helsetjenester, hvilket blant annet innebærer en forpliktelse til å formidle smittevernutstyr. For å begrense kostnadene til smittevern, anbefaler NFF at instituttet undersøker med kommunen hva de kan tilby. Tilbakemeldingene NFF får fra sine medlemmer viser imidlertid at kommunene følger opp dette svært ulikt.

Kan fysioterapeuter pålegge pasienter karantene?

Norsk Fysioterapeutforbund har vurdert denne problemstillingen etter henvendelser fra fysioterapeuter som ønsker at pasienter som har vært i utlandet, kan gis en karanteneperiode før behandling. Forbundet mener at fysioterapeuter bør følge nasjonale og kommunale anbefalinger, og ikke ha strengere interne regler enn hva helsemyndighetene anbefaler.

Les hele artikkelen

Er det begrensinger på bruk av A10 med tanke på smittevern?

Så lenge du overholder gjeldende smittevernregler, kan du ha pasienter som trener på A10 i henhold til forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Skal kommunen betale for smittevernutstyr for fysioterapeuter med driftstilskudd i kommunehelsetjenesten?

Kommunen har ansvaret for å organisere og tilby forsvarlige helsetjenester til innbyggerne, jf. helse og- omsorgstjenesteloven § 3-1 og 3-2.

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd er en del av den kommunale helsetjenesten og går således inn under kommunens ansvar.

Kommunen har her både ansvar for å sørge for at befolkningen sikres nødvendige forbyggende tiltak, og plikt til å utføre smittevernoppgaver etter smittevernloven § 7-1

Gruppebehandling, hvor mange kan jeg ha i gruppen?

Det kan tilbys fysioterapibehandling for en gruppe på inntil 10 pasienter. Det er ikke gitt begrensninger i adgangen til fysikalsk behandling utover krav om smittevernfaglig forsvarlig drift og anbefalingene om avstand og samling i grupper. Denne gruppestørrelsen vil være smittevernfaglig forsvarlig og i tråd med vår anbefaling, forutsatt at fysioterapeuten har egnede lokaler som kan ivareta anbefalingen om minst 1 meters avstand og at øvrige smitteverntiltak gitt i den nasjonale veilederen om smittevernfaglig forsvarlig drift ivaretas, se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19.

Behandling i basseng
Det er nå åpnet for behandling i basseng, gitt at bassenget er et klorbasseng, og at du overholder generelle smittevernregler.

Kan alle være på jobb samtidig?

Det er ingen begrensning på hvor mange som kan være på jobb samtidig, så fremt smittevernbestemmelsene overholdes.

Det er viktig å tenke på renhold, avstand og smittevern. Bestemmelsene og anbefalingene i veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift må overholdes.

Det er lurt å tenke gjennom hva som er nødvendig kontakt med kollegaer og at smittevernbestemmelsene kommer til anvendelse også her.

Karantenebestemmelsene ved nærkontakt slik de er definert av FHI kan du finne her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/ 

Må vi stenge om en ansatt eller pasient får påvist covid-19?

Alle må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer. Du kan lese mer om symptomer og hva du bør gjøre her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/    

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift sier at pasienter bør få informasjon om at konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.

Dersom ansatt eller pasient skal rutiner for smittesporing gjennomføres. Smittevernlegen er ansvarlig for at dette gjøres. Hvorvidt du må stenge eller ikke følger av karantenebestemmelsene ved nærkontakt slik de er definert av FHI her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/ 

Det er derfor viktig å tenke gjennom hvordan dere på din arbeidsplass kan minimere sjansen for at flere havner i karantene samtidig.

Dersom en pasient eller behandler blir diagnostisert med covid-19 innen 24 timer etter behandling/ konsultasjon, skal tiltak beskrevet her iverksettes: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/huskeliste-nar-pasient-eller-ansatt-bekreftes-syk-med-covid-19/?term=&h=1 Det er kommunen som er ansvarlig for å iverksette tiltakene, men fysioterapeuten må følge de rådene som gjelder hans/hennes arbeidsplass. Dvs. rengjøring, karantene mv. 

Jeg jobber i flere institusjoner/skoler/barnehager- hva bør jeg tenke på?

Folkehelseinstituttet anbefaler at så langt det er mulig kan behandlere fordeler pasienter, institusjoner, skoler og barnehager mellom seg for å begrense faren for smitte.

Der det ikke er mulig må man gå dit det er nødvendig for å utføre arbeidet.

Skal jeg bruke videokonsultasjon eller møte pasienten?

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift sier at konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal  gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.

Samme veileder sier at du bør vurdere om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes.

Skal jeg bruke hånddesinfeksjon eller håndvask?

Folkehelseinstituttet sidestiller håndvask og hånddesinfeksjon. Det viktige er at håndhygienen utføres korrekt, dvs det brukes tilstrekkelig såpe eller hånddesinfeksjonsmiddel og alle deler av hånden rengjøres.

Årsaken til at hånddesinfeksjon ofte brukes i helsetjenesten er at det er lettere å gjøre tilgjengelig, og det tar noe kortere tid.

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke samtidig bruk av håndvask og hånddesinfeksjon (med få unntak) da det sliter på huden. Uttørket hud som sprekker kan være vanskelig å holde ren.

Her kan du lese mer om håndhygiene: https://www.fhi.no/nettpub/handhygiene/

Må jeg vaske alt utstyr mellom hver pasient?

Folkehelseinstituttet anbefaler at pasientnært utstyr rengjøres mellom hver pasient som normalt.

De sier at samme utstyr kan benyttes av flere dersom det gjennomføres håndhygiene for alle før utstyret benyttes. For eksempel kan en ball sendes fra person til person.

Hvor ofte skal jeg skifte arbeidsklær og hvordan vaske dem?

Folkehelseinstituttet anbefaler at vanlige rutiner for arbeidstøy følges. Helsepersonell bør ha rene arbeidsklær hver dag. Klærne bør legges rett i vaskemaskin uten mellomlagring.

Det er ikke nødvendig å skifte arbeidsklær mellom hver pasient, heller ikke ved hjemmebesøk.

Dersom det er fare for tilsøling av arbeidsklærne, vurder å bruke plastforkle.

Kan jeg behandle alle pasienter?

Det er pr 21.04.20 ingen begrensning på hvilke pasienter som kan motta behandling så fremt alle smittevernhensyn er ivaretatt.

Om helsetjenesten igjen må innføre prioritering av pasienter avhenger av kapasiteten i helsetjenesten og smittesituasjonen i landet.

Kan vi benytte tøylaken?

Folkehelseinstituttet sier at tøylaken som bare benyttes til en person kan benyttes. Det er viktig at disse brettes slik at samme side berører benken hver gang, og at de pakkes og oppbevares slik at de ikke kommer i kontakt med andre personers laken.

Hvor ofte må vi vaske på klinikken?

Ifølge veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift og Folkehelseinstituttet anbefales det daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes. De anbefaler å sørge for gode rutiner på arbeidsplassen.

Gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte bør rengjøres hyppigere.

Hvor ofte det er nødvendig med rengjøring avhenger av lokalenes utforming, antall pasienter mm.

Hvor får jeg tak i munnbind?

Det er nå bare sentralisert salg av personlig beskyttelsesutstyr, inkludert munnbind klasse II og IIR. For å få munnbind må du kontakte kommunen.

Det er imidlertid bare ved mistenkt eller bekreftet Covid-19 at slikt beskyttelsesutstyr er nødvendig ifølge veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift. Skal du behandle en pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19, kontakt smittevernlegen.

Dersom en pasient/bruker eller behandler/ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes. I Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift anbefales det munnbind klasse I. Dette er tilstrekkelig for å hindre smitte i slike situasjoner. Dersom du ikke har munnbind tilgjengelig kan du benytte papirtørklær jf. de basale smittevernrutinene.

Må jeg bruke hansker når jeg tar på pasientene?

Nei, det må du ikke.

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av basale smittevernrutiner. Det innebærer at så lenge både du og pasienten ikke er smittet eller antatt smittet med covid-19 er det tilstrekkelig å utføre håndhygiene før og etter du tar på pasientens hud. De basale smittevernrutinene sier at det kun er ved kontakt med pasienter der det er risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt hud eller slimhinner at du må vurdere de andre basale rutinene i tillegg til håndhygiene, dvs f.eks bruk av hansker.

Folkehelseinstituttet påpeker at bruk av hansker aldri kan erstatte håndhygiene. De uttaler også at det generelt brukes for mye hansker og ikke for lite.

Du kan lese mer om de basale smittevernrutinene her: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Kan jeg ta på pasientene?

Ja, det kan du. 

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av basale smittevernrutiner også nå. Det innebærer at så lenge både du og pasienten ikke er smittet eller antatt smittet med covid-19 er det tilstrekkelig å utføre håndhygiene før og etter du tar på pasientens hud. De basale smittevernrutinene sier at det kun er ved kontakt med pasienter der det er risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt hud eller slimhinner at du må vurdere de andre basale rutinene i tillegg til håndhygiene, dvs. f.eks bruk av hansker.

De basale smittevernrutinene omhandler også pasientplassering. Koronaviruset smitter ved dråpesmitte, hovedsakelig fra luftveiene. Forsøk å unngå å være ansikt til ansikt med pasienten når generell anbefalt avstand ikke kan overholdes, dette for å beskytte mot dråper ved tale o.l.

Du kan lese mer om de basale smittevernrutinene her: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Pasienten er i risikogruppen, hva må jeg tenke på?

Folkehelseinstituttet beskriver hvem som er i risikogrupper på denne nettsiden: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

For personer i risikogrupper er det spesielt viktig å ivareta hånd- og hostehygiene. Det er også nødvendig å tenke på pasientplassering i form av hvor mange som er på venterommet, avstand til pasienten, om dere er ansikt til ansikt mv.

Det kan i flere tilfeller være hensiktsmessig å forhøre seg med pasientens lege om hvordan smitteverntiltakene best kan ivaretas i det enkelte tilfelle. Dersom det gjelder en pasientgruppe kan du kontakte smittevernlegen.

Jeg er i risikogruppen, skal jeg jobbe da?

Folkehelseinstituttet beskriver hvem som er i risikogrupper på denne nettsiden: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

På samme side anbefaler de at personer i risikogrupper, i samråd med arbeidsgiver, bør vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

De anbefaler at personer i risikogrupper vurderer hvorvidt de bør arbeide i direkte pasientrettet aktivitet. De kan kontakte sin fastlege for veiledning. Det er for personer i risikogrupper mulig å tilrettelegge arbeidsdagen ved å benytte videokonsultasjoner, i noen tilfeller kan man foreta behandlinger der anbefalingen om 2 meter avstand kan opprettholdes. Dette må bygge på en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle.

For personer i risikogrupper er det spesielt viktig å ivareta hånd- og hostehygiene.

Se for øvrig denne anbefalingen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-helsepersonell?malgruppe=undefined#arbeidsgivere-bor-skjerme-ansatte-i-helse-og-omsorgstjenesten-som-er-gravide-eller-i-risikogrupper  

Hva er aerosolgenererende prosedyrer?

Aerosolgenererende prosedyrer (AGP) omfatter visse prosedyrer som involverer pasientens luftveier. Ved AGP kan helsepersonell eksponeres for små aerosoler (< 5 µm) fra pasientens luftveier som kan inhaleres ned i de perifere alveoler og gi sykdom. Det anbefales derfor å oppgradere bruk av beskyttelsesutstyr ved AGP på pasienter med påvist eller mistenkt covid-19.

Lungefysioterapi kan i enkelte tilfelle kategoriseres som aerosolgenererende prosedyrer med smitterisiko. Les mer om AGP på FHIs sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-spesialisthelsetjenesten-ved-mistenkt-og-bekreftet-smitte-med-nytt/?term=&h=1

Hvilket ansvar har virksomhetsleder?

Leder skal sørge for systematisk styring av virksomheten, herunder at virksomheten ivaretar grunnleggende krav til smittevern. Se forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Leder skal også sørge for at ansatte har nødvendig kunnskap om gjeldende smittevernråd og legge til rette for at disse kan følges.

Hvem kan skaffe smittevernutstyr, og hvordan?

Kommunen og andre aktørers ansvar og oppgaver knyttet til smittevern er beskrevet her:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/smittevernarbeidet-i-norge/

Hvordan skal jeg forholde meg til pasienter med behov for fysioterapibehandling som er smittet og som trenger behandling i hjemmet?

Det er i slike tilfeller viktig at du samordner deg med helsetjenesten i kommunen og får tilgang på riktig smittevernutstyr.

Se FHIs råd: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/tiltak-i-hjemmetjenesten/?term=&h=1#raad-til-ansatte-hos-pasienterbrukere-eller-husstandsmedlemmer-bekreftet-med-covid19

Hvilke tiltak kan gjøres for å unngå smitte på min klinikk?

Den 19. april kom helsemyndighetene med en smittevernveileder for forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt. Når kravene i veilederen er oppfylt, er det forsvarlig å møte pasientene ansikt til ansikt igjen.

Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt

Råd om oppmøte og avstand i lokalene:

 • Alle ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon, og unngå å gå på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte skal forlate arbeidsstedet umiddelbart dersom de utvikler infeksjonssymptomer.
 • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon. Informasjon om dette bør gis både ved timebestilling og i SMS-påminnelse om timeavtalen.
 • Vurder om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon eller lignende kan benyttes.
 • Helsevirksomheten bør informere pasienter/brukere med behov for ledsager om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.
 • Det bør tilrettelegges for anbefalt avstand mellom personer som oppholder seg i lokalene.  Dersom det er vanskelig å tilrettelegge for avstand, bør det vurderes å omstrukturere driften. Dette kan for eksempel gjøres ved at de ansatte jobber til forskjellige tider eller ved å legge inn pauser mellom hver pasient. Ommøblering eller å sette opp fysiske barrierer kan vurderes.

Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:

 • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det må tilrettelegges for håndhygiene, enten håndvask eller hånddesinfeksjon, både for ansatte, pasienter/brukere og eventuelle ledsagere.
 • Behandlere skal unngå bruk av ringer, klokker og lignende smykker som kan medføre dårligere håndhygiene, se Håndhygieneveilederen.
 • Vurdér hvilke felles berøringspunkter som finnes i virksomheten og om kontakthyppigheten kan reduseres, eks. kontantløs betaling, automatisk døråpner mm.
 • Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
 • Dersom en pasient utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandling skal pasienten få på seg munnbind og behandling avsluttes.

Krav til ledere i virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester:

Råd om venterommet:

 • Heng opp informasjon til pasienter og arbeidstakere om råd for å unngå smitte, se plakater og informasjonsmateriell.
 • Pasienter/brukere og eventuelle ledsagere bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer lokalet og etter at behandlingen er ferdig.
 • Legg til rette for at så få personer som mulig oppholder seg i venteområdet samtidig. Vurdér å legge inn en pause mellom hver pasient, slik at pasienter ikke trenger å bruke venterom.
 • Er det flere pasienter i venterommet samtidig bør det sørges for anbefalt avstand (over tid, ikke kun når pasienter passerer hverandre). Avstand kan f.eks. markeres med tape på gulvet. Ommøblér lokalet hvis nødvendig.
 • Unngå gjenstander/kontaktpunkter i venteområder og i lokaler for øvrig som ikke er nødvendige for driften, slik som for eksempel lesestoff.
 • Unngå servering av mat og drikke.

Råd om rengjøring:

 • Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes.
 • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Ved synlig søl av organisk materiale (blod og andre kroppsvæsker), fjernes sølet med absorberende materiale (cellestoff) og området rengjøres før desinfeksjonsmiddel påføres. Desinfeksjonsmiddelet må påføres med klut. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol 70 % til teknisk desinfeksjon. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm (Klorin (4%) 1.25 dl i 5 liter vann).
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Håndhygiene skal utføres før og etter at ansatte benytter kjøkken/spiserom.
 • Håndtering av tekstiler og avfall følger ordinære rutiner for helsevirksomheten.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:

 • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har   mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
 • Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet under råd til helsetjenesten.
 • Virksomheter bør ha tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom en pasient/bruker eller behandler/ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.
 • Dersom virksomheten velger å bruke  ansiktsmaske eller annet som dekker munn og nese er følgende viktig:
  • Bruk av munnbind og/eller ansiktsmaske erstatter IKKE andre smitteforebyggende råd om hånd- og hostehygiene, å holde seg hjemme ved symptomer på luftveisinfeksjon og å opprettholde avstand mellom personer der det er mulig.
  • Unngå å berøre munnbindet med hendene når det er på, uten at hendene først er vasket eller desinfisert.
  • Vær nøye med håndvask både før og etter munnbind tas på, og straks etter at det er tatt av. Kast brukte engangsmunnbind i vanlig husholdningsavfall.
Hvordan skal jeg forholde meg til smitterisiko?

Som fysioterapeut skal du jobbe faglig forsvarlig jf. hpl. §4. Du må vurder din egen risiko og risikoen for pasienten. I denne situasjonen skal du løpende oppdatere deg om situasjonen og anbefalinger fra helsemyndighetene.  

Helsedirektoratet har publisert veilederen Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt. Der kan du finne gjeldende føringer på å minimere smitterisiko og smittevern. 

Se også de andre spørsmålene på spørsmål-og-svar siden til NFF.

Kan jeg nekte å jobbe fordi jeg mener smittefaren er for stor?

Etter arbeidsmiljøloven kapittel 4 skal arbeidsgiver sikre de ansatte et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidet må organiseres slik at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Arbeidsgiver må følge de lovpålagte kravene som stilles til risikovurderinger og vernetiltak. Koronaviruset medfører en høy risiko for smitte, og dette stiller strenge krav til arbeidsgivers risikovurderinger og tiltakene som iverksettes. Arbeidsgiver må gi den nødvendige opplæringen, og sørge for at de ansatte får tilstrekkelig verneutstyr. Les mer om hva som er anbefalt smittevernutstyr.

Helsepersonell må trolig tåle en noe høyere risiko for smitte enn andre yrkesgrupper, fordi man gjennom yrket forutsettes å ha kontakt med syke og smittede. Dette gjør at terskelen for hvilke oppgaver fysioterapeuter kan nekte å utføre, ligger høyt. Fysioterapeuter har nok ingen generell rett til selv å bestemme at de ikke skal utføre arbeid med risiko for smitte på permanent grunnlag.

Dersom du mener at arbeidet medfører helsefare, er du forpliktet til å gi arbeidsgiver beskjed om dette. Arbeidsgiver må få beskjed om at arbeidet er farlig, slik at arbeidsgiver kan foreta en vurdering av om arbeidet kan fortsette. Arbeidsgiver må da foreta risikovurderinger og innføre vernetiltak. Dersom arbeidsgiver har gjennomført gode vurderinger og mener at arbeidet kan fortsette, må du respektere denne avgjørelsen og innrette deg etter dette. I helsesektoren vil stansing av arbeidet kunne innebære store konsekvenser for pasientene. Adgangen til å avbryte arbeidet eller nekte å utføre farlig arbeid må derfor benyttes med svært stor varsomhet, også som følge av plikten til å gi øyeblikkelig hjelp.

Dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare for arbeidstakernes liv eller helse, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil Arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Arbeidet kan bare stanses i det omfanget som verneombudet anser som nødvendig for å avverge fare. Det følger av arbeidsmiljøloven § 6-3. Også denne adgangen må benyttes med svært stor varsomhet.

Hvordan tar jeg på og av smittevernutstyr?

Smittevernutstyr må benyttes korrekt for å ha ønsket effekt. Se gjerne denne opplæringen fra Folkehelseinstituttet.

Se også denne opplæringsfilmen fra UNN

Hvordan kaster jeg brukt smittevernutstyr?

Brukt engangsbeskyttelsesutstyr kastes i lukket pose som restavfall. Beskyttelsesutstyr som skal benyttes igjen slik som eksempelvis briller og visir fraktes i lukket pose til anvist beholder.

Når må jeg bruke personlig smittevernutstyr?

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift sier at det ikke er smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.

Det betyr at så lenge både du og pasienten ikke er smittet eller antatt smittet med covid-19 er det tilstrekkelig å bruke basale smittevernrutiner. Dvs hånd- og hostehygiene. I enkelte tilfeller vil du måtte vurdere de andre basale rutinene i tillegg til håndhygiene, slik som ved kontakt med pasienter der det er risiko for å komme i kontakt med kroppsvæsker, ikke-intakt hud eller slimhinner.

Du kan lese mer om de basale smittevernrutinene her: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Dersom en pasient/bruker eller behandler/ansatt utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes. I Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift anbefales det munnbind klasse I. Dette er tilstrekkelig for å hindre smitte i slike situasjoner. Dersom du ikke har munnbind tilgjengelig kan du benytte papirtørklær jf. de basale smittevernrutinene.

Dersom du skal yte helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr. Du kan lese mer om dette her: https://www.fhi.no/contentassets/12d547f3152b41108b7e136874e6edcf/vedlegg/illustrasjoner/personlig-beskyttelsesutstyr-primarhelsetjenesten-covid-19-05-03-2020.pdf

Hvem har overordnet ansvar for smittevern?

Smittevernarbeidet i Norge -Organiseringen av smittevernet i Norge er karakterisert ved at primæransvaret for smittevernet er lagt til kommunehelsetjenesten. Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt.

Ansvar for å sørge for smittevern ligger hos arbeidsgiver.

I kommunen er dette regulert av smittevernloven. Kommunelegens ansvar er regulert i smittevernloven § 7-2:

Kommunelegen skal:

a)       utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak, og organisere og lede dette arbeidet,

b)      ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen,

c)       utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen,

d)      bistå kommunen, helsepersonell og andre i kommunen som har oppgaver i arbeidet med vern mot smittsomme sykdommer,

e)      gi informasjon, opplysninger og råd til befolkningen om vern mot smittsomme sykdommer,

f)        utføre alle andre oppgaver som følger av loven eller bestemmelser i medhold av loven, og medvirke til effektive tiltak for å forebygge smittsomme sykdommer og motvirke at de blir overført.

Dersom du er i tvil om hvordan du skal forholde deg ta kontakt med leder eller kommunelege.

Hvor finner jeg oppdatert informasjon?

Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har oppdaterte temasider om koronaviruset og smittevern.

FHIs temaside FHIs koronaveileder

Helsedirektoratets temaside om koronavirus

Helsedirektoratets koronaveileder -smittevern for helsepersonell

 NFF har også egne smittevernsider.

Hva skjer med arrangementer i regi av NFF?

NFF har avgjort at alle kurs i regi av NFF sentralt, fra 1. oktober og ut 2020, avholdes som planlagt. De kursene som kan avvikles digitalt, arrangeres digitalt. Les mer her:

NFF arrangerer kurs ut året

På grunn av økt koronasmitte i august har NFF bestemt at det ikke blir avholdt fysiske kurs eller møter i regi av forbundet i september 2020. Les mer her:

Ingen fysiske NFF-kurs i september

Jeg skal på kurs snart, skal jeg bestille reise og overnatting?

Fordi situasjonen endrer seg dag for dag er det vanskelig å si hva som vil skje fram i tid. Vi anbefaler at du avventer med å bestille reise og overnatting til kort tid i forveien av kurs.

Får jeg tilbake kursavgiften?

Betalt kursavgift vil ikke refunderes før det tas stilling til om kurset får ny dato i år eller avlyses. Dersom NFF avlyser kurset, vil kursavgiften bli refundert i sin helhet. Deltakere vil få informasjon på e-post så fort det tas beslutning om ny dato eller avlysning. Vi ber om forståelse for at dette kan ta litt tid i en uavklart situasjon.

For avmelding til kurs etter april gjelder ordinære regler. Det vil si at dersom du melder deg av et kurs etter at du har fått tildelt kursplass, vil du bli belastet med et avmeldingsgebyr på kr 800,- frem til to uker før kursstart. 

Når det er mindre enn to uker til kursstart, vil du ikke få refundert kursavgiften. Samme regler gjelder dersom du melder deg av fordi arbeidsgiver ikke tillater at du deltar. Vi anbefaler at du tar saken opp med din arbeidsgiver. 

Dersom du er sykmeldt, eller sitter i karantene fordi du er smittet, eller fordi en lege vurderer at du må holdes isolert fordi du kan være smittet av koronaviruset, vil du bli belastet med et avmeldingsgebyr på kr 800,- helt frem til kursstart mot dokumentasjon av sykmeldingen/karantenen.

Får jeg refundert kostnader til reise og overnatting ved kansellering eller avbestilling?

Dersom flyet er kansellert, får du refundert pengene. Mange flyselskaper og hoteller har innført nye regler for ombooking og kansellering. Ta direkte kontakt med leverandøren for å finne en løsning. Avklaring av dekning av kostnader knyttet til reise må tas med reiseforsikringsselskapet.

Regler for opptak og avmelding.

Jeg får ikke lov av arbeidsgiver å delta – hva gjør jeg nå?

Dersom arbeidsgiver har lagt ned forbud mot deltakelse på arrangementer, skal du overholde dette. Send avlysning på e-post til kurs@fysio.no umiddelbart.

Har jeg rett til sykepenger ved påvist smitte?

Dersom koronasmitte er påvist av lege, har man en sykdom som innebærer at man er arbeidsufør, og man har dermed rett til sykepenger.

Har jeg rett på sykepenger i karantenetid ved mistanke om smitte?

Arbeidstaker har rett til sykemelding hvis en lege har vurdert at man må holdes isolert fordi det mistenkes smitte. Det kreves ikke bevis for at man faktisk er smittebærer. Det er tilstrekkelig at det er en risiko for å være smittebærer. Mistanken må dokumenteres med en sykemelding. Sykemelding uten personlig undersøkelse av pasienten godtas i tilfeller der pasienten har, eller antas å ha, en smittsom sykdom av betydning for folkehelsen.

Velger du på eget initiativ å isolere deg i hjemmet på grunn av smittefare, har du ikke rett til sykepenger.

Hvilke rettigheter har arbeidstaker som må være hjemme på grunn av sykt barn, barn i karantene eller stengt barnehage eller skole?

Arbeidstakeren vil på visse vilkår ha rett til omsorgspenger. Arbeidstaker med ett eller to barn har rett til 10 omsorgsdager per år, men ved tre eller flere økes kvoten til 15 dager per år. Har foreldrene avtale om delt bosted, får man 10 eller 15 dager hver. Har man omsorgen alene, dobles antall dager.

Ved lokal stenging av barnehage eller skole har man rett på omsorgsdager så lenge stengingen varer, selv om man måtte ha brukt opp ovennevnte kvote.

Man kan søke om ekstra omsorgsdager dersom man har kronisk sykt eller funksjonshemmet barn, eller dersom den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel verneplikt, sykdom eller fengselsopphold.

Les mer på NAVs nettsider: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger.

 .

Kan jeg søke om omsorgspenger fra dag 4, og motta stønad til inntektssikring for selvstendig næringsdrivende fra dag 17?
Har jeg rett til omsorgspenger dersom jeg må være hjemme med barn på grunn av stengte skoler og barnehager?

Det innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende som gir rett til utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4. Du kan få dekket 20 arbeidsdager dersom du har ett barn under 12 år som må være hjemme grunnet stengte barnehager eller skoler, eller grunnet særskilte smittevernhensyn. Antall dager øker dersom du har flere barn. Ordningen gjelder til 31.12.2020.

Les mer og søk om omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende her: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger#Slik-tar-du-ut-omsorgsdager-som-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser

Har jeg krav på barnepass når barnehage eller skole er stengt?

Vedtak om stenging av alle barnehager og skoler er fattet fra torsdag 12. mars kl. 18.00 til og med mandag 13. april 2020 kl. 24.00. Tiltaket kan bli forlenget.

Barnehager og skoler må derimot sørge for et tilbud til barn av personer i såkalt samfunnskritiske funksjoner. Det samme gjelder barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Helse- og omsorg er i sin helhet definert som en samfunnskritisk gruppe. Helsedirektoratet beskriver at dette skal omfatte personer som skal opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester. Det vil være alle de ansatte i kommunen som utfører oppgaver i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg vil det være personell som er omfattet av helsepersonelloven. Det skal legges til grunn en vid forståelse av definisjonen «helsepersonell» og det vil kunne omfatte svært mange personer. 

Det betyr at alle fysioterapeuter – både ansatte og selvstendig næringsdrivende og også turnusfysioterapeuter, kan ha rett til barnepass i denne perioden.

Regjeringen definerer hvilke yrkesgrupper som regnes som samfunnskritiske tjenester. Du kan laste ned listen fra regjeringens nettsider.

 

Dersom du skulle ha en stilling som gjør at du ikke har krav på barnepass kan du søke om omsorgspenger. Les mer på NAV sine sider her:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/ofte-stilte-sporsmal-om-koronaviruset-og-bruk-av-omsorgsdager

Kan jeg kreve hjemmekontor slik at jeg slipper å bruke omsorgsdager når barnehagen eller skolen er stengt?

Nei, man kan ikke kreve hjemmekontor. Men regjeringen oppfordrer likevel arbeidsgivere og arbeidstakere til å være fleksible. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Flest mulig bør benytte seg av dette dersom det er mulig.

Kan andre overta omsorgsdagene dersom den ene forelderen ikke kan være hjemme fra jobb grunnet samfunnskritiske oppgaver?

Ja. Samtlige omsorgsdager (20 dager) kan overføres til en annen omsorgsperson i periode barnehage eller skole er stengt grunnet koronautbruddet. 

Regjeringen skriver i pressemeldingen at adgangen til overføring av praktiske årsaker er generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.

Kan arbeidsgiver nekte meg å være hjemme fra jobb ved stengt barnehage og skole grunnet koronautbruddet?

Nei. Ved midlertidig forskrift er retten til permisjon ved barn og barnepassers sykdom utvidet til å også gjelde ved stengt barnehage og skole.

Får jeg utbetalt driftstilskudd uendret også etter 16 dager dersom instituttet fortsatt må holdes stengt?

Både KS og Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) anbefaler kommunen å videreføre utbetaling driftstilskuddet uendret inntil videre. NFF har fått tilbakemelding om at store kommuner følger KS anbefaling, som for eksempel Bodø, Trondheim, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Bærum, Bergen med flere.

Utbetaler Oslo kommune driftstilskudd ved karantene?

Hvis du er pålagt karantene har du rett til sykepenger, det skal derfor ikke trekkes i driftstilskuddet de første 14/16 dagene.

Får jeg utbetalt driftstilskudd når myndigheten har pålagt meg å stenge instituttet?

At instituttet stenges, er en karantene fra myndighetene. KS anbefaler at kommunene utbetaler driftstilskudd, dersom du blir satt i karantene.  Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) har bekreftet uendret utbetaling av driftstilskudd i 14/ 16 dager avhengig av type avtale. NFF har fått tilbakemelding om at store kommuner følger KS anbefaling, som for eksempel Bodø, Trondheim, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Bærum, Bergen med flere.

Om utbetaling av driftstilskudd til deg som fortsatt må holde stengt eller som har tatt midlertidig arbeid for kommunen

Oppdatert 31.03.20.

Her er tre nyheter du som har driftstilskudd må være obs på. Dersom du opplever at din kommune stopper eller avkorter ditt driftstilskudd anbefales at du viser til denne informasjonen. Kommunen kan få dette bekreftet fra KS . NFF har henvend seg til  Oslo kommune for avklaring av denne problemstillingen, per.31.03.20 er dette ikke avklart.  For det tilfelle at kommunen nekter å utbetale driftstilskuddet anmoder vi deg om å ta kontakt med NFF så vi kan bistå deg.

 

 • Helsemyndighetene viderefører stengingen av fysioterapiinstituttene
 • KS anbefaler at kommunene fortsetter å utbetale driftstilskuddene inntil videre og NFF har anmodet Oslo kommune om det sammen
 • KS anbefaler at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar driftstilskuddet uendret inntil videre
 • KS anbefaler at også fysioterapeuter som har inngått midlertidig arbeidsavtale med kommunen om arbeid knyttet til smittevern eller liknende, mottar lønn i tillegg til utbetaling av driftstilskuddet
Får jeg utbetalt driftstilskudd dersom jeg blir satt i karantene?

Dersom du blir satt i karantene har KS anbefalt at kommunene utbetaler driftstilskuddet uendret i 16 dager. Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) bekreftet uendret utbetaling av driftstilskudd i 14/16 dager avhengig av type avtale.

Får jeg utbetalt driftstilskudd dersom jeg blir pålagt fra offentlige myndigheter å stenge virksomheten?

Både KS og Oslo kommune (Helseetaten og bydelene) anbefaler kommunen å videreføre utbetaling av driftstilskuddet uendret inntil videre.

Fravær hos turnusfysioterapeut som skyldes koronapandemien – hva gjelder?

Det er vedtatt en midlertidig forskrift i turnusforskriften § 5 fjerde ledd som utvider den ordinære fraværsgrensen under turnustjenesten fra 4 til 8 uker. Helsedirektoratet kan med hjemmel i forskriften gi dispensasjon fra den ordinære fraværsgrensen med inntil 4 uker (20 dager) for fravær som skyldes covid-19, slik at det totalt kan godtas inntil 8 ukers fravær. Les mer her:

Kan turnusfysioterapeuter permitteres?

Turnusfysioterapeuter er arbeidstakere og ansatt ved turnusstedet. De kan derfor permitteres på lik linje med øvrige ansatte. Helsedirektoratet har derimot kommet med en oppfordring om at turnusfysioterapeuter så langt det er mulig ikke permitteres. Dette fordi det kan gå ut over godkjenning av turnustjenesten deres.

Hvilke oppgaver kan jeg som turnusfysioterapeut bli satt til å gjøre som følge av koronaviruset?

Som følge av koronaviruset opplever noen fysioterapeuter endringer i arbeidsoppgaver, usikkerhet knyttet til fremtidig arbeid, og muligheten for beordring. Dette kan være tilfelle også for turnusfysioterapeuter.

Turnusfysioterapeuter har lisens til å jobbe som turnusfysioterapeut, og de har ikke autorisasjon som fysioterapeut. De regnes derfor ikke som autorisert helsepersonell.

Turnusfysioterapeuter er ansatt hos turnusstedet, og arbeidsforholdet er regulert av arbeidsavtalen mellom turnusfysioterapeuten som arbeidstaker, og turnusstedet som arbeidsgiver. Alle turnusfysioterapeuter skal jobbe under faglig veiledning og oppfølging av en fysioterapeut med autorisasjon. Slik veiledning og oppfølging må sikres uansett arbeidsforholdene. Det betyr at arbeidsgiver vil ha styringsrett til å pålegge oppgaver, og gjøre endringer i arbeidsforholdet så langt det kan gjøres innenfor arbeidsavtalen, og at tillitsvalgte kan også inngå fravikende avtaler på vegne av turnusfysioterapeuten. Men uavhengig endringene må turnusfysioterapeuten sikres veiledning og oppfølging.

Etter Helseberedskapsloven har myndighetene mulighet til å pålegge fysioterapeuter utvidet tjenesteplikt eller andre arbeidsoppgaver i krisetider. Loven gjelder for alle ansatte i den offentlige helsetjenesten, og dermed er også turnusfysioterapeuter omfattet av loven.

Jeg er turnusfysioterapeut. Kommer jeg til å få godkjent turnustjenesten min?

Helsedirektoratet har sendt ut denne informasjon, som gjelder fra og med 16.03.20:

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a)           Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

(flere andre helsefaggrupper nevnes også i denne informasjonen)

Det innebærer at for turnusfysioterapeuter i kommunene vil direkte pasientkontakt stort sett opphøre. Det kan bli vanskelig å få utført de oppgavene som regelverket for turnustjenesten fastsetter for å kunne få tjenesten godkjent. Noen bli også bli pålagt å være borte fra arbeidsplassen pga. restriksjoner.

Fylkesmennene som har regionansvar for å administrere turnustjenesten, kontaktet Helsedirektoratet fredag 13. mars og gjorde dem oppmerksom på at nedstenging av fysioterapivirksomhet i kommunene kan få betydelige konsekvenser for gjennomføringen av turnustjenesten. Helsedirektoratet har svart at de vil ta stilling til saken. I og med at Helsedirektoratet nå har svært mye å gjøre pga. smittesituasjonen, må vi regne med at det kan ta litt tid.

Turnusfysioterapeuter i kommunene er midlertidig ansatt så lenge tjenesten varer, og skal følge arbeidsgivers anvisninger når det gjelder hva dere skal gjøre i tjenesten. Dersom turnuskandidatene har spørsmål om arbeidsoppgaver eller arbeidsforholdet må de henvende seg til sin veileder eller den som har personalansvar for dem. De må følge alle nasjonale råd for å begrense smittespredning. Følg også med daglig på nettsidene til Helsedirektoratet og FHI, hvor informasjonen oppdateres fortløpende.

Helsedirektoratet vil publisere informasjon angående turnusfysioteraputenes situasjon på sine nettsider så snart det er avklart hvilke tiltak som iverksettes.

For turnusfysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten ser situasjonen pr. nå (16.03.20) ut til å være at arbeidet deres kan opprettholdes omtrent som normalt. Fylkesmennene som har regionansvar for å administrere turnustjenesten følger med på situasjonen, og rapporterer til Helsedirektoratet dersom situasjonen endres.

Regelverket for turnustjenesten for fysioterapeuter består av

Rundskrivet gir svar på svært mange konkrete spørsmål om krav til innhold i tjenesten, rolle- og oppgavefordeling med mer.

Student og mistet jobben?

Informasjon om dagpenger for studenter som er permittert fra deltidsjobb:

Studentene som står uten inntekt, får omgjort deler av lånet til stipend. Partene på Stortinget er blitt enige om å omgjøre 1 milliard av studielånet som ble lovet i krisepakke 1 til stipend.  Dette vil utgjøre 35-40 prosent av et lån på 26 000 kroner.

Dermed har politikerne hørt både på studentene og Unio og NFF som var tidlig ute med å foreslå at studentene som står uten inntekt, må tilbys stipend.

Regjeringen foreslo i krisepakke 1 et ekstra lån til studentene. Sammen med Stortinget har regjeringspartiene nå kommet på andre tanker. I forbindelse med presentasjon av den vedtatte krisepakke 2 kommer det fram at studenter som har mistet lønnsinntekt, får omgjort deler av lånet til stipend for å kunne finansiere studiene ut dette semesteret.

Studenter med bortfall i lønnsinntekt tilbys 26 000 kr ekstra ut semesteret.

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden som er 2 dager.  Dette betyr at permitterte som ikke har rett til dagpenger, slik som studenter, vil få lønnskompensasjon i 18 dager. Denne nye lønnskompensasjonen sammen med det frivillige tilleggslånet med stipend fra Lånekassen vil være et godt bidrag for å få betalt fast utgifter i tiden fremover.

Informasjon tilknyttet studenter i utlandet:

Det er viktig at studenter som er på utenlandsreise har registrert seg på UD sine sider for retningslinjer når det gjelder reiser. Dette for å sikre at reisende mottar informasjon fra UD. Videre råder vi deg til å se UDs reiseinformasjon, samt informasjon fra utdanningsinstitusjonen du er tilknyttet.

Har NFF takstplakater som gjelder videokonsultasjoner?

Her kan du laste ned honorartakstplakat og egenandelsplakat for takstene som ble inntatt i stønadsforskriften i mars og april, og som gjelder fram til 1. september 2020:

Vil inntekter fra video- og telefonkonsultasjoner gå ut over retten til kompensasjon fra NAV?

Dersom du skaffer deg inntekt gjennom video- eller telefonkonsultasjoner eller annen behandling vil du likevel ha rett til stønad for inntektssikring dersom du opplever inntektsbortfall. De inntekter du har i perioden du skal søke stønad for vil trekkes fra beregningsgrunnlaget for stønaden. Merk at stønaden til inntektssikring kun dekker 80 prosent av 6 G. Det vil si at du maksimalt får støtte til 80 prosent av 600 000 kr.

NFF anbefaler likevel at du jobber så mye du har mulighet til gjennom koronasituasjonen. Dersom du får refusjon for behandlinger du gjennomfører vil det bidra til å redusere tapet ditt, samtidig som det opprettholder en god relasjon til pasientene. Potensialet for at pasientene kommer tilbake til deg neste gang de har behov øker, og det er en fordel for virksomheten din på lengre sikt. Ved å finne nye måter å holde aktiviteten oppe på vil du redusere tapet ditt, men også grunnlaget for stønad fra myndighetene. Alt i alt vil du kunne sitte igjen med det samme beløpet.

Jeg har driftstilskudd og lurer på om det har kommet nye takster i stønadsforskriften som er tilpasset dagens situasjon?

Ja, stønadsforskriften er endret i flere omganger i 2020 på grunn av koronasituasjonen. Fra 23.03.2020 kom det egne, midlertidige takster for behandling med videokonsultasjon. Fra 20.04.20 kom det også midlertidige undersøkelsestakster ved videokonsultasjon. Takstene ble i august forlenget fra 1. september til 1. november 2020. Merk også at fra 1. juli 2020 ble pasientens egenandeler endret.

En oversikt over endringene i stønadsforskriften i 2020 finner du blant annet her:

Takstoppgjør

Se alle takster med merknader i gjeldende stønadsforskrift, kapittel II:

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

Bruk av videotakstene forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Se for informasjon om  videokonsultasjon og sikkerhetsnivå 4 her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Fysioterapeuter-og-elektronisk-samhandling og svar på andre spørsmål her i kategorien "Elektronisk samhandling med pasienten".

Har du spørsmål om korona og personvern?

Datatilsynet har laget en egen samleside om korona og personvern, hvor tilsynet har samlet all informasjon om relevant regelverk, råd som kan være til hjelp og spørsmål vi ofte blir stilt. Siden oppdateres fortløpende.

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/korona/

Hvilket utstyr trenger jeg for å benytte meg av videotjenesten i NHN?

Du trenger er en datalinje med minimum 2Mbit/s hastighet begge veier, samt en studioenhet, eksempelvis Cisco.

For personlig video trenger du en PC, Mac eller iPad 2 eller høyere.

Mer detaljert informasjon hos Cisco

Hvis vi kommer i gang med videokonsultasjoner, vil dette gå utover kompensasjonen vi er lovet fra NAV?

Detaljene om kompensasjonen fra NAV for selvstendig næringsdrivende er ikke klar ennå. Det er signalisert at den vil dekke inntil 80 % av det økonomiske tapet du lider nå, begrenset opp til 6 G (omtrent 600 000). Det er signalisert at tapet vil bli beregnet ved å sammenligne inntekten i perioden etter 16. mars med gjennomsnittsinntekten de tre siste årene. NAV har signalisert at det vil komme klare retningslinjer for hvordan dette skal beregnes og søkes.

Dersom du får refusjon for behandlinger du gjennomfører som videokonsultasjoner vil det bidra til å redusere tapet ditt, samtidig som det opprettholder en god relasjon til pasientene. Potensialet for at pasientene kommer tilbake til deg neste gang de har behov øker, og det er en fordel for virksomheten din på lengre sikt. Ved å finne nye måter å holde aktiviteten oppe på vil du redusere tapet ditt, og samtidig grunnlaget for stønad fra myndighetene. Netto vil du kanskje sitte igjen med det samme beløpet. Det må understrekes at detaljene rundt dette ikke er klare. NFF anbefaler at du følger med på oppdateringene som kommer fra NAV. NFF vil formidle de avklaringene som kommer fra NAV og fra regjeringen fortløpende på nettsidene våre.

Jeg har pasienter som jeg kan følge opp via FaceTime/Skype. Er det lov?

Nei, det er ikke lov å gi pasienter oppfølging via Facetime eller Skype fordi personvern og informasjonssikkerhet er ikke ivaretatt på en forsvarlig måte.. Dette gjelder både individuell og gruppebehandling.  

Det er et myndighetskrav at oppfølging av pasienter via elektroniske plattformer kan kun skje på sikkerhetsnivå 4, de vanlige personvern regler gjelder. Det betyr at du må logge deg inn med for eksempel bank ID og lignende. For medlemmer tilknyttet Norsk Helsenett finnes det en gratis løsning ellers er det 30 dager gratis løsning her: https://confrere.com/no/use-cases, denne løsningen kan også integreres i mange EPJ. Du må ta kontakt med din EPJ leverandør for levering av slike løsninger.

Stønadsforskriften har takst A4 som kan benyttes ved enkel pasientkontakt, forutsatt pasienten allerede er i et behandlingsløp. Det skal ytes råd og veiledning. Det kan benyttes takst E 52: nødvendig samtale med pårørende/ foresatte som et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsforløp.

Vi viser her også til forskriftsendringene knyttet til videotakster.

Jeg vil følge opp pasientene via en sikker videoløsning. Hvilke muligheter finnes?

Videokonsultasjoner kan bare foretas med tilknytning på sikkerhetsnivå 4. Det krever innlogging med BankID eller tilsvarende.

 1. Muligheter ved tilkobling til Norsk Helsenett

 Helsenett har en slik mulighet for informasjon se under relaterte lenker på hø side. I tillegg har nesten alle EPJ-leverandørene også en slik mulighet. Ta kontakt med din leverandør.

 

 1.  Muligheter uten tilgang til Norsk Helsenett

Følgende løsning som er En 30 dagers gratis godkjent løsning: https://confrere.com/no/use-cases/physicians/video-time tilrettelagt for bruk i helsevesenet, med 30 dagers gratis prøveperiode.

Denne løsningen er en frittstående løsning, men kan også integreres i bekreftelser / påminnelser til timebestillinger som sendes til sluttkunden Ta kontakt med din EPJ leverandør dersom du ønsker å integrere dette opp mot din EPJ.

 

Behandling av barn

Dersom du behandle barn under 18 år, vil disse ikke ha bankID.  Du skal av personvernhensyn kun sende sms via din EPJ.

Veileder

Direktoratet for E- helse har også en kom i gang veileder på sine sider. Se her: https://ehelse.no/aktuelt/korona-kom-i-gang-med-videokonsultasjon

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for både ansatte, frilansere og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter?

Alle kan søke om:

1) Omsorgspenger ved fravær grunnet omsorgsoppgaver, eller fordi man må være hjemme med barn på grunn av særlige smitteverntiltak i skole og barnehage ut 2020:

https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/omsorgspenger

2)    Sykepenger:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger

3)    Sosialstønad:

https://www.nav.no/sosialhjelp/

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for selvstendig næringsdrivende i koronasituasjonen?

1) Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet, administrert av NAV:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/midlertidig-ordning-for-selvstendig-naeringsdrivende-og-frilansere-som-mister-inntekt-pa-grunn-av-koronautbruddet

Støtteordningen ble utvidet til å gjelde ut oktober 2020. Søknadsfrist for støtte for september er 31. oktober, og 30. november for oktober.

Les mer om den midlertidige ordningen

2) Kompensasjonsordning for delvis dekning av uunngåelige faste utgifter for AS, ENK og DA («kontantstøtten til næringslivet»), administrert av Skatteetaten. Etter ordningen kunne man få støtte for fra og med mars 2020 til august 2020, se www.kompensasjonsordning.no. Fristen for å søke for juni, juli og august er 31. oktober 2020. Det er per 19. oktober ikke vedtatt forlengelse etter august 2020.

Les mer om kompensasjonsordningen

Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund har tilgang til en digital veiledning til utfylling av søknad om støtte gjennom denne ordningen:

Veiledningsvideo for kontantstøtte-søknad

Dersom du søker om støtte gjennom begge ordningene, bør du gjøre deg kjent med dette:

Kompensasjons- og støtteordninger

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder for frilansere (selvstendige oppdragstakere) i koronasituasjonen?

NAV anser deg som frilanser når du mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos den du utfører oppdraget for. For informasjon om forskjellen på selvstendige næringsdrivende og frilansere, se her:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/er-jeg-selvstendig-naeringsdrivende-frilanser-eller-arbeidstaker#chapter-3

Frilansere kan ved inntektsbortfall velge mellom dagpenger eller midlertidig kompensasjon for selvstendig næringsdrivende og frilansere. Les mer om hva du bør velge her:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/jeg-er-frilanser--bor-jeg-soke-dagpenger-eller-den-nye-ordningen

Hvilke kompensasjonsordninger gjelder særlig for ansatte som mister sin inntekt?

Ansatte fysioterapeuter som blir arbeidsledig eller permittert, kan søke om dagpenger fra NAV:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/dagpenger-ved-arbeidsloshet-og-permittering/dagpenger

NAV har egne sider for selvstendig næringsdrivende

Her finner du oppdatert informasjon om og søknadsskjema for sykepenger, omsorgspenger og stønad til inntektssikring, og du kan lese mer om hva du kan gjøre i din situasjon og hvilke stønader som er tilgjengelig for deg: https://www.nav.no/person/selvstendig-naeringsdrivende/

Jeg er selvstendig næringsdrivende med egen virksomhet. Har jeg rett på sykepenger dersom jeg blir ilagt karantene?

Ja. Dersom du er smittet, satt i karantene på grunn av mistanke om at du er smittet eller du har fått forbud mot å arbeide for å fremme smittevern kan du søke NAV om sykepenger. Se her for mer informasjon:

https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/sporsmal-og-svar-i-forbindelse-med-koronaviruset/selvstendig-naeringsdrivende-hva-gjelder-i-min-situasjon#chapter-10

Det er innført en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende som gir rett på sykepenger fra og med dag fire etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger er også endret til tre dager.

NAV har egne sider med spørsmål og svar for selvstendig næringsdrivende

Her finner du oversikt for deg med driftstilskudd over hvilke rettigheter du har, og når du kan søke om disse

I tillegg vil du finne tips og råd om hvordan du skal gå frem.

https://fysio.no/Media/Files/OEkonomi-SN-med-driftstilskudd-052020

Her finner du oversikt for deg uten driftstilskudd over hvilke rettigheter du har, og når du kan søke om disse

I tillegg vil du finne tips og råd om hvordan du skal gå frem. 

https://fysio.no/Media/Files/OEkonomi-SN-uten-driftstilskudd-052020

Får vi reduksjon i EPJ–prisen?

NFF har mottatt informasjon fra Aspit om at de setter ned prisen på Physica online grunnlisens. Under følger hele meldingen fra Aspit:

"Tiltak i forbindelse med Covid19 situasjonen

Som de fleste norske virksomheter er også Aspit rammet av situasjonen i landet. Den tyngste byrden ligger likevel hos våre kunder. Vi har arbeidet med modeller for hvordan vi kan bidra direkte overfor kunder i situasjonen. Tiltak vi kan gjøre utover og i kombinasjon med de statlige tiltakspakkene.

Vi har kommet frem til en modell der vi reduserer prisen med 38% på Physica Online grunnlisens over en periode på 3 måneder. Vi iverksetter dette for samtlige brukere av Physica Online i form av prisfradrag på annet halvår 2020.

Med vennlig hilsen,
Dag Helge Haslekås
Daglig leder/CEO"

Kan jeg kreve å få slippe å betale husleie når jeg er pålagt å stenge instituttet?

Selv om du er pålagt å stenge må du dekke løpende kostnader som f.eks. husleie. Løpende kostnader, som husleie, er blant de utgiftene som kan søkes dekket gjennom den varslede «kontantstøtten» fra regjeringen, så det vil være mulig å få dekket store deler av denne kostnaden fra statens.

 

Husleieloven § 2-17 inneholder en regel som i noen tilfeller legger ansvaret for offentligrettslige rådighetsbegrensninger på utleier. Det kan f.eks. dreie seg om pålegg om stenging av instituttet fordi det er muggsopp i lufteanlegget, slik at det er helseskadelig å være der. I slike tilfeller kan leietaker påberope mangel ved lokalet, og dermed kreve betalingsfritak, eller reduksjon i husleia. Forutsetningen for dette er vedtaket som pålegger rådighetsbegrensninger gjelder det aktuelle lokalet. Det er altså ikke nok at det kommer et generelt påbud om stengning av alle fysioterapiinstitutter, det må være forhold som knytter vedtaket til det aktuelle lokalet.

Jeg har dårlig likviditet på grunn av svikt i omsetningen. Hva kan jeg gjøre?

NFF oppfordrer alle selvstendig næringsdrivende til å gå i dialog med huseiere og andre leverandører om eventuell utsettelse og eller reduksjoner av husleie osv. For mer informasjon henvises til våre artikler på nettsiden https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Uten-driftstilskudd-uten-inntekt dersom du har driftstilskudd finner du informasjon her: https://fysio.no/Forbundsforsiden/Aktuelt/Nyheter/Mange-mister-inntekt-hva-kan-du-gjoere

Du må selv søke om utsettelse for konkrete betalinger. Det kan gjelde eiendomsskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift og lignende. Nedenfor ser du hvordan du går fram.

 

Søknad sendes enklest ved å benytte Altinn. Logg på Altinn for ditt foretak og velg:

Nytt skjema og be om Kontaktskjema – Skatteetaten (Næringsdrivende) RF-1306,

 • Start tjenesten og fyll inn;
  • Tema-velg «Annet»
  • Overskrift – skriv «Søknad – utsettelse betaling av x (her skriver du hva utsettelsen gjelder)»
  • Fritekst – skriv «På grunn av sviktende og tildels bortfall av innbetalinger, søkes om utsettelse med betaling av x, frem til varigheten av de helsemessige tiltak er kommet til avklaring.»

Ettersom det nå er stor pågang av slike søknader, vil det nok ta en del tid før du får svar og i mellomtiden venter du med å betale slik krav. Fra Altinn vil du få kvittering (epost) for innsendt søknad, ta godt vare på denne.

Hva dekkes av NFFs næringsforsikringer?

Vi viser til det som står om næringsforsikringer på NFFs forsikringssider.

Forsikringskontoret har nylig publisert en artikkel om relevansen av sykeavbruddsforsikring og andre næringsforsikringer i forbindelse med korona-situasjonen:

https://www.fysioforsikring.no/tema/naring/hva-dekkes-av-naringsforsikring-ift-korona/

https://www.fysioforsikring.no/forsikringer/naring/sykeavbrudd/

https://www.facebook.com/NorskFysio/videos/196081381450848/

Kan manuellterapeuter sykemelde uten personlig oppmøte?

NAV godtar også sykmeldinger fra manuellterapeuter og kiropraktorer uten personlig oppmøte, så lenge de vurderer det som faglig forsvarlig. NAV oppfordrer nå pasientene til å bruke telefon. E-konsultasjon kan også brukes. Den som sykmelder pasienten, vurderer hvordan undersøkelsen skal foregå.

For mer informasjon se her:

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/leger-og-andre-behandlere/nyheter/godtar-sykmeldinger-og-legeerklaeringer-uten-personlig-fremmote-under-pandemien

Kan jeg nekte å jobbe med pasienter som er smittet av koronavirus?

I en normalsituasjon har arbeidsgiver gjennom sin styringsrett anledning til å sette fysioterapeuter til å jobbe med smittede når dette anses å være en del av arbeidet i henhold til arbeidsavtalen. Styringsretten gjelder imidlertid ikke uten unntak. Etter arbeidsmiljøloven har helsepersonell, i likhet med andre arbeidstakere, rett til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, og en plikt og rett til å stoppe arbeidet dersom det medfører fare for liv og helse.

I den ekstraordinære krisesituasjonen som vi nå befinner oss i, kommer helseberedskapsloven til anvendelse, med en nærmest ubegrenset adgang til beordring av helsepersonell. Regelverket gir omfattende fullmakter til arbeidsgiver, noe som er nødvendig av hensyn til å ivareta samfunnets interesser i den ekstraordinære krisesituasjonen.

Faren helsepersonell utsettes for ved å arbeide med koronasmittede, må veies opp mot konsekvensene av å nekte. Dersom nektelsen vil få tilsvarende konsekvenser for annet helsepersonell og alvorlige konsekvenser for pasienter, skal det mye til å få gjennomslag for å nekte. Helsepersonellets interesser vil i stor grad måtte vike for samfunnsinteressen. Antakelig vil det kun i helt unntaksvise tilfeller være en plikt og rett for helsepersonell ikke å imøtekomme arbeidsgivers instrukser om å behandle koronapasienter.

Fysioterapeuter som forsettlig eller uaktsomt ikke etterkommer krav etter helseberedskapsloven kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder, med hjemmel i samme lov.

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt vil gjelde også i en ekstraordinær situasjon, og krever at arbeidet skal tilrettelegges så langt det lar seg gjøre for arbeidstakere som selv er i en risikosituasjon med hensyn til smitte. Arbeidsgiver må også gjøre en god risikovurdering og tilrettelegge for at fysioterapeuter kan arbeide med godt verneutstyr og adekvate smitteverntiltak.

Kan kommunen be meg om å definere nødvendig helsehjelp?

Nei, det er kommunens ansvar, ikke fysioterapeutens.

I utgangspunktet er det er den enkelte fysioterapeut som selv må definere hva som er nødvendig helsehjelp innenfor forsvarlighetskravet. Helsehjelpen skal være forsvarlig i tråd med helsepersonelloven § 4, helse og- omsorgstjenesteloven § 4-1 og holde seg innenfor myndighetenes instrukser.

For fysioterapeuten innebærer forsvarlighetskravet i utgangspunktet en plikt til å opptre i samsvar med de til enhver tid gjeldende faglige normer og lovbestemte krav til yrkesutøvelsen jf helsepersonellovens §4. I dette ligger blant annet at nasjonale veiledere, føringer og retningslinjer må følges. I dag betyr det også innenfor det offentlige myndigheter bestemmelse, instrukser for å begrense smitte.

Helsedirektoratet, fylkeslegen, kommunelegen eller arbeidsgiver kan gi retningslinjer for hva de mener er korrekt forståelse innenfor de områder de har myndighet over.

Kommunen har rett til å gi definisjon i forbindelse med smittevernforebyggende tiltak, og kommunelegen er øverste myndighet lokalt ved uenighet mellom kommunen og ansatte på dette tema. Dersom dette fortsatt er uklar anbefales at du tar kontakt med smittevernlege i kommunen.

I denne anledning vises også til informasjon på helsedirektoratet, se lenke: https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/krav-til-helsepersonells-yrkesutovelse#%C2%A7-4.-forsvarlighet