Smittevern

Tiltakene som er iverksatt grunnet covid-19 epidemien har alle til hensikt å begrense smitte. 


Oppdatert veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift: Den 2. november 2020 ble nasjonal veiler for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste oppdatert.

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste

Endringene fra forrige utgave framgår i endringsloggen:

 Kapittel 1 – Formål, målgruppe og ansvar:

 • «Ansvar»: Nytt innhold «Særlig om tjenester til gravide, barn og unge».
 • «Om covid-19»: Informasjonen er noe oppdatert .

​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene:Nye råd:

 • «Virksomheten skal lagre oversikt over hvem som har vært fysisk til stede».
 • «Arbeidsgiver skal foreta en risikovurdering av arbeidsmiljøet».
 • «Smittevernråd ved økt smitte».

​​​​​​​Kapittel 2 – Råd til virksomhetene: Oppdatering av innholdet:

 • «Oppmøte»: Råd om ansatte, nyansatte og vikarer som har vært i utlandet er endret.
 • «Hygiene og fysisk kontakt»: Vurdering av behandling og tjenester til utsatte grupper.
 • «Kontaktreduserende tiltak»: Behovet for fysisk konsultasjon vs. videokonsultasjon – se særlig om tjenester til gravide, barn og unge. 
 • Bruk av beskyttelsesutstyr»: Oppdatert informasjon om bruk av beskyttelsesutstyr.

Råd som er tatt ut av veilederen: 

 • Virksomheter med behov for mer detaljerte råd.
 • Strukturen i veilederen er noe endret.

Endringsloggen viser endringer fra og med 2. november 2020. Oppdateringer før denne datoen er ikke registrert i loggen.

Beredskapsplan for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien: Den 10. juni la regjeringen fram en beredskapsplan for smitteverntiltak. Denne må ses i lys av regjeringens overordnede langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19-pandemien og justering av tiltak av 7. mai 2020. Videre håndtering av covid-19-pandemien avhenger av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, men den kan i følge regjeringen bli langvarig. Beredskapsplanen skal være et verktøy og gi grunnlag for raske beslutninger og riktig respons dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig å på nytt innføre tiltak for å hindre smittespredning.

NFFs veileder: På bakgrunn av føringer fra Folkehelseinstituttet (FHI) har NFF nå samlet mye viktig informasjon i en veileder for fysioterapeuter. NFF har mottatt mange spørsmål om smittevern fra medlemmene, og derfor har det vært behov for å samle rådene i et eget dokument. I tillegg til dette dokumentet har NFF en fyldig spørsmål-svar-side om smittevern, som kontinuerlig oppdateres. Store deler av informasjonen du finner der, er nå samlet i denne veilederen. Veilederen ligger under relaterte dokumenter. Veilederen er revidert 27. april.

Smittevernveileder for helsevirksomheter med én-til-én kontakt: Søndag 19. april ble helsemyndighetenes smitteveileder for fysioterapeuter og andre med helsevirksomheter med én-til-én kontakt publisert. Under forutsetning av at kravene i veilederen etterfølges, kan fysioterapeuter fra mandag 20. april igjen møte pasientene ansikt til ansikt. 

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd: I den siste tiden har Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt flere forskrifter med hjemmel i smittevernloven § 7-12, blant annet forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge og forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19. Helse- og omsorgsdepartementet har ment at det er hensiktsmessig å samle alle tiltakene fra helsemyndighetene som retter seg mot personer i Norge, eller som ankommer eller skal forlate Norge, i en felles forskrift. Se kongelig resolusjon (relaterte dokumenter) og lenke til forskriften i Lovdata. 

Råd fra Folkehelseinstituttet (FHI): FHI er den nasjonale myndigheten som rådgir om smittevern. Vi anbefaler at NFFs medlemmer følger med på nettsidene til FHI, og på nettsidene til Helsedirektoratet. Se relaterte lenker

Fysioterapeuter skal forholde seg til lokale smittevernrutiner, som i hovedsak bør bygge på FHIs anbefalinger.

FHI har gitt en rekke faglige råd om nødvendig smittevern for helsepersonell. Noen av de mest aktuelle for praksis er disse: (Gjeldende per 24. mars 2020 om ikke annen dato er angitt)

Hvilke forholdsregler som skal tas i hvert enkelt tilfelle bygger på en vurdering av om pasienten er påvist smittet, eller det er mistanke om covid-19 smitte, luftveissymptomer, aktivitet, grad av symptomer, epidemiologisk mistanke osv. 

Smittevernanbefalingene varierer fra basale smittevernrutiner til smittevernrutiner ved luftsmitte. 

Kommunene: For fysioterapeuter som arbeider i kommunene, både ansatte fysioterapeuter, avtalefysioterapeuter og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale gjelder smittevernrutinene som bestemt av kommuneoverlegen (smittevernlegen). Det er kommuneoverlegens ansvar å fastsette prosedyrene, og det er han eller henne du kan kontakte ved spørsmål om smittevern i din praksis. 

Helseforetak: Hvert regionalt helseforetak skal ha et senter for sykehushygiene som skal fungere som kompetansesenter for helseregionen. Fysioterapeuter kan henvende seg til dette kompetansesenteret ved spørsmål om smittevern i sin avdeling eller i forbindelse med sine arbeidsoppgaver.