Takstforhandlingene er i gang

I NFFs krav i årets drifts- og takstforhandlinger legges det vekt på økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, repetisjon av samhandlingstakster og et kompetansetillegg for gruppebehandling.


I dag 15. mai ble det første forhandlingsmøtet i årets takstforhandlinger holdt. Bakteppet for NFFs krav og vurderinger i år er blant annet det økte presset som samhandlingsreformen har gitt i kommunehelsetjenesten.

Økonomiske krav
– Vi krever et takstoppgjør som gir medlemmene våre en inntektsutvikling i tråd med samfunnet for øvrig, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Kravet fra Norsk Fysioterapeutforbund følger utviklingen i resten av samfunnet når det gjelder inntektselementet, 3,2 %. Kostnadskomponenten er satt til 2,9 %. NFF hadde krav om gjennomføring av en ny inntekts- og kostnadsundersøkelse (IKU) i fjorårets forhandlinger. I år har staten har tatt initiativ til å gjennomføre en IKU til høsten. En ny undersøkelse vil gi oss et bedre grunnlag for hvilken økning våre medlemmer har på kostnadssiden før hovedoppgjøret i 2020.

NFFs økonomiske krav innebærer i korte trekk en økning i tidstakster, takst for veiledet trening og takst A2k, å sikre lik struktur ved repetisjon på samhandlingstakster, og et kompetansetillegg for behandling i grupper.

Tidstakster: Det er en samfunnsmessig viktig investering å sikre at helsepersonell har spesialisert kompetanse. Like fullt må vi nå passe på at det økonomiske gapet mellom spesialistene våre og fysioterapeutgeneralistene ikke blir for stort. For å kunne rekruttere den kompetansen som fysioterapitjenesten i fremtiden har behov for, må vi arbeide for en utjevning mellom gruppene innenfor faget. Særlig blir det viktig for å håndtere den store gruppen av pasienter med mange og sammensatte lidelser. NFF krever derfor en økning på tidstakstene A3a og A3b.

Samhandling: NFFs vil styrke samhandlingstakstene E51 a, b og c ved å åpne for repetisjon av disse takstene. Fysioterapeuten har en sentral rolle i pasientens utredning og behandling. Direkte adgang til avtalefysioterapeut fører til at det oftere vil oppstå et behov for kommunikasjon med annet fagpersonale både skriftlig og muntlig.

– Det politiske målet om pasientens helsetjeneste forutsetter god samhandling i helsevesenet, og vi mener at det er viktig å stimulere til dette ved å styrke samhandlingstakstene, sier Hatlebrekke.

Veiledet trening: Norsk Fysioterapeutforbund mener at muligheten for å benytte A10 er med på å stimulere pasientene til å ta mer ansvar for eget sykdomsbilde, ta større del i behandlingen og gjøre den mer effektiv. Flere pasienter kan dermed rehabiliteres og behandles i kommunehelsetjenesten.

– Helsevesenet må gjøre god bruk av alle åpenbare muligheter til å oppfylle samhandlingsreformens intensjon om at mer behandling skal utføres i kommunehelsetjenesten. Vi mener vårt krav om økning av takst A10 bidrar til dette, sier Hatlebrekke.

Gruppebehandling: NFF vil at tilleggskompetanse også skal honoreres ved gruppebehandling, og foreslår derfor å opprette en ny takst C34k for kompetansetillegg for behandling i gruppe. Ved å opprette en ny takst inkluderes fysioterapeuter som benytter A2k, A8 og eller A9.

A2k-taksten: Denne kompetansetaksten gir lavest uttelling av kompetansetakstene, selv om den krever et lengre kvalifiseringsløp enn takstene A8 og A9. Kompetansetaksten A2k bør sees i sammenheng med uttellingen for en toårig mastergrad og spesialistgodkjenning på sammenlignbare tariffområder, og det faktum at kompetansen må faglig oppdateres hvert 7. år gjennom en fornyet spesialistgodkjenning.

– Påslag på takst A2k er et viktig tiltak for å sikre bredden i fysioterapeuters kompetanse i tråd med behovene i kommunehelsetjenesten, understreker NFFs forbundsleder Fred Hatlebrekke.

NFF ønsker også en dialog rundt videre samarbeid om EPJ-løftet.

NFF krever likt påslag på driftstilskudd og takster samt overføring til Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet) per 1. juli 2019.

Kravdokumentet er vedlagt, se "Relaterte dokumenter".

Kontaktpersoner:

Under: Norsk Fysioterapeutforbunds delegasjon i takstforhandlingene. Fra venstre: Bente Øfjord, seniorrådgiver, Per Olav Peersen, leder av Næringspolitisk råd, Fred Hatlebrekke, forbundsleder, Henriëtta Richter Uitdenbogaardt, seniorrådgiver, Lars Håvard Høgvoll, leder av Næringsdrivende fysioterapeuters gruppe (NFG), og Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef. (Foto: Vidar Rekve.)

NFFs delegasjon i takstforhandlingene