Stortingsflertallet lite bekymret for habiliterings- og rehabiliteringstilbudet

Denne uka stemte Stortinget over et representantforslag om å sikre likeverdige og gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester i hele landet. Opposisjonen fikk ikke med seg regjeringspartiene og Frp på forslaget.


Resultatet ble et vedtak som sier at Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. Dette har vi hørt mange ganger før.

Det såkalte Dok 8-forslaget som ble stemt over denne uka, gikk konkret ut på å nedsette et offentlig utvalg for å kartlegge ulikhetene i rehabiliteringstilbudet i kommuner og spesialisthelsetjenesten, og å komme med konkrete forslag til hvordan man kan levere gode rehabiliteringstilbud. Under behandlingen av saken ble disse forslagene fra mindretallet stemt ned av regjeringspartiene og Frp:

  • Å sikre opptrapping av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet basert på Helsedirektoratets evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering 2017–2019.
  • Å etablere en langsiktig tilskuddsordning for kommuner som gjennom nyskapende utviklingsarbeid legger til rette for rehabiliteringstjenester der pasientens behov står i sentrum.
  • Å iverksette tiltak for å redusere de geografiske forskjellene innen habilitering og rehabilitering.
  • Å sette i gang forsøk med ambulerende team i spesialisthelsetjenesten som kan bidra til riktig oppfølging og kompetanse i et desentralisert behandlingstilbud til personer med behov for spesialisert rehabilitering.

Ingen av forslagene var kontroversielle, dyptgripende eller svært forpliktende. Likevel fikk forslagsstillerne ikke med seg stortingsflertallet. Derimot ble det vedtatt at Stortinget ber regjeringen sørge for at rehabiliteringstilbud innen spesialisthelsetjenesten ikke legges ned før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. Dette er et lite offensivt vedtak som kun er en gjentakelse av eksisterende politikk. Selv om samhandlingsreformen skulle fremme desentraliserte og kommunale helsetjenestetilbud, så har det jevnlig vært behov for å gjenta at spesialisthelsetjenesten ikke skal legge ned tilbud før man har sikret at kommunene er i stand til å overta ansvaret for de aktuelle pasientgruppene. NFF vet at dette likevel har skjedd på habiliterings- og rehabiliteringsområdet.

Under behandlingen uttalte helseminister Høie at det ikke var behov for et offentlig utvalg. Han argumenterte for det første med at rehabilitering er et kommunalt ansvar. Deretter påpekte han at arbeidet med å styrke habiliterings- og rehabiliteringsfeltet allerede er ivaretatt i det igangsatte arbeidet med å følge opp evalueringen av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.

NFF er skuffet over vedtaket i Stortinget. Vi stiller oss undrende til at regjeringspartiene og Frp ikke ønsker å ta tak i dette viktige, men forsømte feltet. Helsedirektoratet opplyser at de i januar, sammen med evalueringsrapporten av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, sendte dokumentet Forslag til videre styrking av habilitering og rehabilitering i tråd med målene i opptrappingsplanen. Det er i disse dager dialog mellom Helsedepartementet og Helsedirektoratet om hvordan dette skal følges opp. NFF følger dette arbeidet.

(Foto, forside: stortingsbygningen sett utenfra, utsnitt, (c) Stortinget. Fra Flickr.com. Illustrasjonsfoto, topp: iStockphoto.com.)