Statsbudsjettet for 2020

– Pakkeforløp og ISF-finansiering er lyspunkter i budsjettet, men overskygges av mangelen på et kraftig rehabiliteringsløft, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


– Vi er svært skuffet over at opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering ikke følges opp av en ny plan i dette statsbudsjettet, sier Hatlebrekke, som legger til at uten øremerkede stimuleringsmidler over flere år er det vanskelig å oppnå et reelt rehabiliteringsløft.

Pakkeforløp muskel- og skjelett mv.
Regjeringen foreslår 5 mill. kroner for å styrke Helsedirektoratets arbeid med pakkeforløp for blant annet muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse.

– Det er positivt at regjeringen med dette fokuserer på disse store pasientgruppene. De troner klart høyest på sykefraværs- og uføretrygdstatistikken, og det har derfor stor samfunnsøkonomisk nytte å få på plass gode pasientforløp, understreker forbundsleder Fred Hatlebrekke.

ISF- finansiering
Innsatsstyrt finansiering (ISF) omfatter somatisk pasientbehandling, både innleggelser og poliklinisk utredning og behandling. Fra 2020 foreslås det å inkludere flere personellgrupper i ISF, samt telefonkonsultasjoner innenfor somatikk. Endringene vil understøtte sammenhengende forløp, og vil være en mer arena-, teknologi- og helsepersonellnøytral ordning.

– Vi er særlig fornøyd med at fra 2020 vil vi få inkludert all ISF i all aktivitet for alle kategorier av personell som allerede inngår i ISF. Dette vil, slik vi forstår det, bety at mer aktivitet utført av fysioterapeuter vil bli godkjent, sier Hatlebrekke.

Hvor er handlingsplanen for fysisk aktivitet?
Norsk Fysioterapeutforbund er skuffet over at handlingsplanen for fysisk aktivitet som Stortinget har bedt regjeringen legge fram, ikke legges frem i årets budsjett fra Helse- og omsorgsdepartementet. Regjeringen har lovet å legge fram en slik handlingsplan i 2019.

– Det er skuffende at planen ennå ikke foreligger, og at det ikke er avsatt midler i årets budsjett til tiltak som kan bidra til en mer fysisk aktiv befolkning. Forbundet har bidratt tungt inn i regjeringens arbeid med en slik handlingsplan, sier Hatlebrekke.

Kompetanse
Det er i statsbudsjettet kuttet i kompetanse- og innovasjonstilskuddet til kommunene. Det er ikke lagt frem et nytt kompetanseløft 2025, og kommunale kompetansetiltak omfatter bare kurspakker for ufaglærte. Norsk Fysioterapeutforbund etterlyser en reell satsing på kompetanse i helse- og omsorgstjenesten for å få til nødvendig kompetanseheving som fremmer kvalitet.

Kutt i AAP for unge
Regjeringen foreslår å kutte kraftig i minstesatsen for de unge under 25 år som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP), fra 198 000 til 130 000 kr. Nesten 70 prosent av unge på AAP har psykiske lidelser, og noen av disse er svært syke eller traumatiserte. De siste årene har vi sett at et økende antall unge faller under fattigdomsgrensen. Norsk Fysioterapeutforbund frykter at kuttet regjeringen foreslår, vil bidra til ytterligere å forsterke sosial ulikhet, og dermed også den økende sosiale ulikheten i helse. Fysioterapeuter som behandler mange av disse unge, erfarer at mange av dem trenger lang tid for å bli rehabilitert tilbake til arbeid eller utdanning. Det er derfor grunn til å frykte negative konsekvenser for dem dette rammer, som kan falle helt utenfor samfunnet. Denne gruppen unge trenger så vel penger til livsopphold som tett tverrfaglig og tverretatlig oppfølging.

Økte egenandeler
Egenandelstak 2 – som dekker fysioterapibehandling m.m. – øker fra 2085 til 2176 kroner fra 1. juli 2020.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

(Illustrasjon, topp: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.)