Statsbudsjettet for 2019

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. På helseområdet er dette et ganske så fargeløst budsjett, uten overraskelser.


– Vi ser at eldrereformen og noen andre tiltak for eldre er løftet fram i dette budsjettet. Det er bra. Forslaget på 48 millioner til kommunene til arbeidet med eldrereformen «Leve hele livet» er en god start, men vi kan ikke si oss fornøyd med at midlene til dette i stor grad hentes fra andre deler av den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

– Når det gjelder opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, så må vi konstatere at midlene som foreslås for 2019, på langt nær er tilstrekkelig til å møte det store behovet for rehabiliteringstjenester. Vi hadde forventninger om en gledelig overraskelse her, i form av en sterkere satsing på dette området i opptrappingsplanens siste år, sier Hatlebrekke, som legger til at budsjettforslaget totalt sett på helseområdet er ganske så fargeløst.

Tall og fakta

  • Eldrereform: Regjeringen foreslår 48 millioner kroner til å forberede eldrereformen «Leve hele livet». Midlene skal brukes til å gi faglig støtte, veiledning og bistand til kommunene i forbindelse med innføringen av reformen.
  • Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering: Regjeringen foreslår å styrke planen gjennom å øke kommunenes frie inntekter med 100 millioner i 2019.

Folkehelse
Regjeringen foreslår å styrke Program for folkehelsearbeid i kommunene med 10 millioner i 2019, til 82 millioner. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet.

– Vi støtter en slik styrking, men er skuffet over at forebygging og helsefremmende arbeid ikke har fått større økonomisk oppmerksomhet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Fysisk aktivitet i skolen
Det går fram av budsjettet at Kunnskapsdepartementet ikke tilrår innføring av en time fysisk aktivitet hver skoledag.

– Det er oppsiktsvekkende at departementet går imot et klart stortingsflertall på denne måten. Og vi regner med at dette vil vekke oppsikt hos flere enn oss, blant annet av det omtalte flertallet på Stortinget som vedtok dette, sier Hatlebrekke.

Opptrappingsplan for psykisk helse
Regjeringen vil legge fram en egen opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, og varsler at psykisk helsevern vil bli et hovedområde i Nasjonal helse- og sykehusplan 2019.

– Dette er bra. Likevel er det på sin plass å minne om at NFF ikke ønsker at det åpnes for å gi behandling i skolehelsetjenesten. Den bør være en rendyrket tverrfaglig forebyggende og helsefremmende tjeneste, understreker Hatlebrekke.

Spesialisthelsetjenesten
Bevilgningsforslaget legger opp til en svakere vekst i pasientbehandling enn for inneværende år.

– Vi tror ikke dette er realistisk å oppnå uten at kapasiteten i den kommunale helse- og omsorgstjenesten økes betydelig. Det kan gi økt innsats på forebygging, og bidra til at flere operasjoner og reinnleggelser kan unngås. Vi kan ikke se at dette forslaget til statsbudsjett skal kunne gjøre det, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

(Illustrasjon, topp: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.)