Revidert nasjonalbudsjett preget av covid-19

Lav pris- og lønnsvekst gir kommunesektoren økt handlingsrom, ifølge regjeringen.


Regjeringen anslår konsumprisveksten i år til 1,0 prosent og årslønnsveksten til 1,5 prosent. Anslaget på reallønnsveksten blir dermed 0,5 prosent.

Kommunenes kostnader blir lavere når lønns- og prisveksten blir lavere. Regjeringen mener derfor at kommunesektoren – med de midlene som tidligere er gitt og nye friske midler og reduserte avgifter i RNB/Kommuneproposisjonen – vil komme 5,5 milliarder kroner bedre ut enn i det opprinnelige budsjettet.

Helsetjenestene
Covid-19-situasjonen førte til at landets helsetjenestetilbud i stor grad ble stengt ned. Mange pasienter fikk utsatt sin behandling, rehabilitering, opptrening, kontroller og operasjoner. Mange av disse pasientene har fortsatt ikke fått et tilbud om helsetjenester.

– Vi hadde forventet en tydeligere satsing i revidert nasjonalbudsjett, for å ta igjen etterslepet når det gjelder helsetjenester til befolkningen, sier forbundsleder Gerty Lund i en kommentar.

– Det er mangel på rehabiliteringstilbud, og vi har lenge etterlyst en reell opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. Dette er høyaktuelt i koronasituasjonen vi nå er i. Den første bølgen har vist oss at rehabiliteringsbehovet til de sykeste covid-19-pasientene er stort. Denne gruppens rehabiliteringsbehov kommer på toppen av den allerede eksisterende underdekningen av rehabiliteringstjenester.

Regjeringen foreslår over 400 millioner kroner til tiltak for å bedre situasjonen for sårbare barn og unge i forbindelse med virusutbruddet. Tiltakene inkluderer blant annet økt oppfølging av barn med lav progresjon i grunnopplæringen, økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, aktivitetstiltak for barn og unge med store behov, og tilskudd til ferie- og fritidsaktiviteter for utsatte og sårbare barn og familiene deres. Av de 400 millionene skal 75 millioner benyttes til økt tilgjengelighet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom, blant annet under skolens sommerferie.

I flere uker har helsestasjons- og skolehelsetjenesten nærmest vært nedstengt på grunn av koronasituasjonen. Mange barn har hatt det vanskelig i denne perioden, og det er viktig at skolehelsetjenesten er tverrfaglig rustet til å ta godt imot disse barna når de nå kommer tilbake på skolen. Selv om regjeringen i de siste års budsjetter har bevilget om lag 1 milliard kroner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, er bemanningen fortsatt langt fra tilfredsstillende.

– Det mangler om lag 500 fysioterapeuter i tjenesten, derfor bør det øremerkes mer midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten for å sikre en tverrfaglig tjeneste med god kvalitet, sier forbundsleder Gerty Lund.

Takster for video- og telefonkonsultasjon
Pandemien har vist at digital teknologi kan benyttes og videreutvikles til videokonsultasjoner, avstandsoppfølging og opptrening.

– Takster for video- og telefonkonsultasjoner som ble opprettet i forbindelse med covid-19, og som gjelder fram til 1. september 2020, må derfor videreføres, sier Lund.

Forlenger midlertidige ordninger
Regjeringen forlenger midlertidige ordninger med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering ut oktober. Koronapandemien og tiltak mot smitte har ført til kraftig økning i arbeidsledigheten. Siden 12. mars har over 430 000 personer søkt om dagpenger, og nesten 90 prosent av disse skyldes permitteringer. Flere av dagpengemottakerne nærmer seg nå maksgrensen for mottak av ytelsen. Regjeringen har allerede forlenget dagpengeperioden ut juni. Nå foreslår de en ytterligere forlengelse ut oktober.

Personer på AAP kan i dag fortsette å motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder i perioden som arbeidssøker. I denne ekstraordinære situasjonen kan det bli utfordrende for denne gruppen å skaffe arbeid innenfor stønadsperioden på seks måneder. For å ta hensyn til dette får mottakere av arbeidsavklaringspenger som per 29. februar 2020 hadde mindre enn fire måneder igjen av stønadsperioden, forlenget stønadsperioden ut oktober.

– Disse forlengelsene er viktig for mange av våre pasienter, sier forbundsleder Gerty Lund, som legger til at det er gledelig å se at arbeids- og sosialminister Røe Isaksen vil se an den usikre situasjonen og eventuelt vurdere flere tiltak.

– Vi har lenge gitt uttrykk for at ABE-reformen slår uheldig ut i mange statlige institusjoner, som Arbeidstilsynet, Nav og ikke minst i sykehusene. Mange av kuttene som er gjort, har vi sett de negative konsekvensene av i forbindelse med koronapandemien. Regjeringen bør derfor nå benytte anledningen til å skrote denne reformen, avslutter Lund.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

(Illustrasjon, topp, bakgrunnsfoto: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.)