Pakkeforløp hjerneslag fase 2 – høringssvar

Norsk Fysioterapeutforbund ga 2. mai 2019 sitt svar på Helsedirektoratets høring om dette pakkeforløpet, som omfatter rehabilitering og oppfølging.


Hovedbudskapet i innspillet til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er at det er viktig at pakkeforløpene legges opp på en måte som sikrer et helhetlig, sømløst forløp for pasienten. Vi har betont viktigheten av tverrfaglige funksjonsvurderinger på alle trinn i behandlingsforløpet, der profesjonene som inngår som minimum er fysioterapeut, lege og sykepleier. Vi har påpekt at nasjonale retningslinjer presiserer at rehabiliteringen begynner i det pasienten blir innlagt i sykehus, og at tverrfaglige funksjonsvurderinger dermed må gjøres kontinuerlig fra innleggelse.

Fra NFFs synspunkt ser det ut til at pakkeforløpet legger opp til stadig nye funksjonsvurderinger, noe som kan føre til at pasienten mister mye av sin verdifulle rehabiliteringstid. Vi mener derfor at funksjonsvurderingene som gjennomføres på et trinn i behandlingsforløpet, bør være en viktig rådgivende informasjon til neste behandlingsledd, uansett forvaltningsnivå. Dette fordrer at kontakt opprettes mellom enheter og forvaltningsnivå så tidlig som mulig, en forutsetning for samhandling og informasjonsflyt. NFF har gjentatte ganger i høringssvaret presisert viktigheten av tydeligere ansvarsfordeling mellom enheter og tjenestenivåer.

Videre har NFF etterlyst en klargjøring av hva som legges i ordet rehabilitering. Vår oppfatning er at det kan leses som om rehabilitering er en egen innsats som kommer adskilt etter medisinsk behandling, og som ikke alle slagpasienter trenger eller kan nyttiggjøre seg. Det bekymrer oss.

Høringsdokumentet beskriver dagrehabilitering som gruppebaserte aktiviteter 1–3 timer i uken 1–3 ganger i uken. NFF mener at dette ikke er et tilstrekkelig rehabiliteringsopplegg. Spesielt blant dem med moderat funksjonssvikt vil ofte et mer omfattende opplegg være nødvendig. Vi er bekymret for at flere pasienter ikke vil bli tilbudt mer omfattende behandling enn dette, som vi anser som et minimum. Hvor mange timer rehabilitering som skal gis, og hvor ofte rehabiliteringstiltak skal settes inn, må bygge på profesjonelt skjønn, og kravene til faglig forsvarlighet må innfris i hvert enkelt tilfelle.

Til slutt har NFF spilt inn at vi er bekymret for tids- og ressursbruk til registrering av alle målepunktene. Som det i høringsdokumentet påpekes, så må ressurser tas fra pasientbehandlingen for å registrere. Vi forutsetter derfor at registreringen av målepunktene evalueres etter kort tid. Likevel etterlyser NFF et målepunkt for hvor mange ganger en pasient blir flyttet mellom avdelinger og mellom forvaltningsnivå i løpet av pakkeforløpet da vi mener dette er en indikator på kvalitet i tjenestetilbudet.

Se relatert lenke til Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar.

Kontaktperson i NFF:

  • Christine Thokle Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no.