Ny IA-avtale

En ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) er inngått. – Vi er fornøyd med at forebygging av sykefravær og frafall er et kjerneelement i avtalen, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


I likhet med tidligere IA-avtaler er den nye avtalen inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, blant dem Unio. Den gjelder for perioden 1. januar 2019–31. desember 2022.

Målsetning
Det nasjonale målet for avtalen er å få sykefraværet 10 % lavere enn årsgjennomsnittet i 2018, og å redusere frafallet i arbeidslivet. Et overordnet mål for IA-samarbeidet å «skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall».

I avtalen slås det fast at for IA-samarbeidet i virksomhetene er det viktigste bidraget «felles innsats fra partene på arbeidsplassen for å forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering.»

En definert målgruppe for tiltak er «den dominerende gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelett og/eller psykiske plager». For denne målgruppen vil arbeidslivssentrene få tilført mer ressurser.

Virkemidler og innsatsområder
Partene og myndighetene er enige om «å løfte frem satsinger for forebygging av sykefravær og frafall», og vil i årene 2019–2022 rette særlig innsats mot forebyggende arbeidsmiljøarbeid og «de lange og hyppig gjentagende sykefraværene.» Med hensyn til den siste kategorien kan virksomhetene på bestemte vilkår gis tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker.

En ny arbeidsmiljøsatsing varsles. Den skal støtte opp under begge innsatsområdene ovenfor, og vil dreie seg om «målrettet bransje- og arbeidsplassrettet kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid». Digitale verktøy vil bli gjort tilgjengelige som et ledd i dette arbeidet.

– Det er oppløftende å se avtalens gjennomgående og helhetlige søkelys på forebygging som et kjerneelement i arbeidet mot sykefravær og frafall, sier Fred Hatlebrekke.

– Det er også viktig at arbeidstakere med en kompleks sykdoms- og fraværshistorikk vies spesiell oppmerksomhet i avtalen. Både for denne gruppen, og når det gjelder forebygging av sykefravær generelt, kan fysioterapeuter med sin kompetanse bidra vesentlig til at målet med IA-avtalen nås, understreker Hatlebrekke.  

Virkeområde m.m.
Den nye IA-avtalen skal gjelde for heile det norske arbeidslivet. Partene i IA-avtalen peker på at muligheten til å avtale utvidet rett til egenmelding har vært et godt og hensiktsmessig virkemiddel, og foreslår at denne retten presiseres i folketrygden.

Endringer i sykelønnsordningen er ikke foreslått i den nye avtalen, men den åpner for at partene kan «diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn».

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.

(Foto, begge: Unio. Toppfoto: fra pressekonferansen der innholdet i den nye avtalen ble presentert, med Unio-leder Ragnhild Lied på talerstolen.)