Høring om sykdomslista m.m.

NFFs høringsinnspill angående forslagene om automatisering av egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslista er i dag oversendt Helse- og omsorgsdepartementet.


NFF sendte før sommeren forslagene fra departementet ut på en bred intern høring, og det har kommet inn svært mange innspill fra NFFs medlemmer. Innholdet i høringsinnspillene varierte, men var til stor nytte for Forbundsstyret da det skulle fatte endelige vedtak.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som har engasjert seg i saken, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Kort oppsummert fattet Forbundsstyret disse vedtakene:

  • NFF støtter departementets forslag om å innføre automatisk frikort for egenandelstak 2 og krav til elektronisk rapportering av egenandelsopplysninger hver 14. dag over linje for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. NFF støtter ikke departementets forslag til at disse endringene skal tre i kraft 1. januar 2017, 1. januar 2018 er mer realistisk.
  • Myndighetene/Norsk Helsenett utarbeider en opplæringspakke rettet mot fysioterapeuter som skal koble seg på helsenettet.
  • NFF støtter ikke forslaget om kommunal plikt til å kreve egenandeler for fastlønte fysioterapeuter.
  • NFF anbefaler å heve aldersgrensen for å betale egenandel for fysioterapi til 18 år.
  • NFF støtter departementets forslag om fortsatt skjerming av personer med godkjent yrkesskade.
  • NFF støtter ikke en avvikling av sykdomslista slik det foreslås.
  • NFF oppfordrer departementet til å nedsette en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslista og komme med faglig begrunnede forslag til endringer som ivaretar funksjonsperspektivet i større grad enn det dagens sykdomsliste gjør.

– Vi er enig med departementet i at dagens sykdomsliste ikke er et godt nok verktøy for prioritering, da det ikke alltid er sammenheng mellom diagnose og behov for fysioterapi. Funksjonsnivået bør etter NFFs synspunkt være det viktigste kriteriet i en vurdering av hvorvidt pasienter bør fritas for egenandel eller ikke. Det er likevel ikke noen tvil om at pasienter med enkelte diagnoser har større behov for fysioterapi enn andre, slår Hatlebrekke fast.

NFFs hovedankepunkt er at  departementet foreslår et så omfattende tiltak uten at det bygger på en grundig utredning, jf. instruksen om å legge et godt grunnlag for statlige tiltak. Vi kan ikke se at alternative tiltak er blitt identifisert, virkningene av tiltaket er heller ikke vurdert tilfredsstillende, og de som er berørt av tiltaket, er heller ikke blitt involvert. 

– Forslaget vil kunne innebære en radikal endring for store pasientgrupper, og NFF kan derfor ikke støtte forslaget uten at det foreligger en grundig konsekvensanalyse, sier Hatlebrekke. Derfor foreslår NFF at det nedsettes en bredt sammensatt arbeidsgruppe som får i oppdrag å gjennomgå sykdomslista og komme med faglig begrunnede forslag til endringer.

NFF er også bekymret for forslaget om å pålegge kommuner å innkreve egenandeler for fastlønte fysioterapeuter, da dette blant annet vil innebære at 175 millioner kroner vil bli trukket fra kommunenes rammebevilgninger.

– Vi frykter at det vil innebære en dreining bort fra tverrfaglig samarbeid og forebyggende og helsefremmende oppgaver. Dersom inntjeningskravene likevel ikke oppnås, vil dette kunne innebære fremtidige kutt i kommunenes fysioterapiressurser, og det kan vi selvsagt ikke støtte, avslutter Hatlebrekke.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, fung. seksjonsleder, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.