Direkte tilgang – høringssvar

I dag avga NFF sitt høringssvar på regjeringens forslag om å fjerne henvisningskravet for å få rett til stønad til dekning av fysioterapi.


– Dette har vært en sak NFF har arbeidet for å få politisk gjennomslag for i lang tid, så det er klart at vi i vårt høringssvar støtter dette, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i en kommentar.

Bakgrunn
Ved felles lov om helsepersonell av 1999 ble den generelle henvisningsordningen fra leger til fysioterapeut opphevet. Men ifølge Lov om folketrygd, §5-8, gjaldt fortsatt henvisningsordning for utøvelse av fysioterapi for trygdens regning i kommunal avtalefysioterapi, det vil si for fysioterapi utført av fysioterapeuter med kommunal driftsavtale.  Vider har det vært henvisningsfritak til fysioterapi utført av manuellterapeuter med driftsavtale siden 2006.

Faglig forsvarlig
Fysioterapeuter utdannet i Norge har gjennom sin bachelorutdanning, og påfølgende turnusår før autorisasjon, gode forutsetninger for å behandle pasienter uten henvisning fra lege. Fysioterapeuter får gjennom grunnutdanningen og turnusåret gode kunnskaper og ferdigheter i å undersøke funksjon, stille funksjonsdiagnose og gjenkjenne symptomer på mulig, alvorlig underliggende patologi. De får god kompetanse i å skille mellom hva de kan behandle og hva som ligger utenfor deres kompetanseområde.

Samarbeid med legene
Forslaget fra regjeringen innebærer ikke å erstatte leger med fysioterapeuter, eller å svekke legens koordinerende ansvar for pasienten. Derimot betyr forslaget en forsterking av førstelinjetjenesten slik at helsetjenesten i kommunen er mer tilgjengelig for brukerne og at ressursene som er til disposisjon kan utnyttes på best mulig måte. 

NFF ønsker å forsterke tilknytningen til pasientens fastlege og foreslår å forsterke ordlyden i tekstforslaget fra departementet når det gjelder epikrise. NFF mener det viktig å understreke fastlegens koordinerende ansvar for pasientene i kommunehelsetjenesten, og at dette samarbeidet er avgjørende for å sikre ivaretagelse av pasientene. Ved å tydeliggjøre dette i forskrift kan samarbeidet mellom lege og fysioterapeut ivaretas på en bedre måte enn det som har vært tilfelle frem til i dag.

NFF foreslår derfor i sitt høringssvar å forsterke plikten fysioterapeuter har, forutsatt pasientens samtykke, til alltid å sende epikrise til pasientens fastlege.

Hatlebrekke sier i en kommentar til dette at epikrise både er viktig for å dokumentere egen praksis og det er viktig for samhandlingen med legene. Videre understreker han at Helsenettet er et enkelt verktøy for innsending av epikrise. I tillegg har vi en takst som kan benyttes i forbindelse med epikriseskriving som vi nå regner med vil bli flittig brukt, avslutter han.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, Tlf: 934 04 037
  • Bente Øfjord, seniorrådgiver bo@fysio.no, Tlf: 482 61 726