Lønnsoppgjøret 2022: Her er de viktigste resultatene

Forbundsleder Gerty Lund er glad for at det ikke ble streik i noen av tariffområdene. Her får du oversikt over resultatene i de ulike tariffområdene. 


- Forhandlingene var utvilsomt tøffe og våre representanter i de ulike forhandlingsutvalgene har gjort en formidabel innsats. 3,84 prosent lønnsvekst er litt høyere enn frontfagsrammen på 3,7 prosent, og anses som akseptabelt, sier Lund. 

Norsk Fysioterapeutforbund har hatt representanter i alle forhandlingsutvalgene til Unio som nå har vært i mekling. I tariffområdet KS, som omfatter fysioterapeuter som jobber i norske kommuner, representerer Kristin Moen Tollefsen NFF i Unio kommune. I tariffområdet Stat er Susanne Gallala NFFs representant i Unio Stat, mens Henrietta Richter er NFFs representant i Unio Oslo. 

Forhandlingene for de tre ulike tariffområdene omfatter cirka 3.000 NFF-medlemmer. Alle tariffområdene fikk en ramme på 3,84 prosent. 

Tariffområde KS 

Billedtekst: Fra venstre Kristin Moen Tollefsen, forhandlingssjef Stine Malerød og forbundsleder Gerty Lund.

I tariffområde KS ble det, i tillegg til rammen på 3,84 prosent, gitt en profil som treffer våre medlemmer i kommunal sektor i stor grad. Det gjøres endringer i reglene for ansiennitetsberegninger og inngangslønnen heves. Det medfører også høyere lønn for turnusfysioterapeuter. Spesialfysioterapeuter med lang ansiennitet får et noe høyere tillegg enn øvrige, og ledere/fagledere i kapittel 4 gis et tillegg på 2,6 prosent av den enkeltes grunnlønn. 

- For oss var dette resultatet godt nok til å avverge streik. Innenfor forhandlingssystemets rammer har vi fått en profil som treffer våre grupper på mange av de elementene vi vet er viktige for våre medlemmer. Det var også viktig at vi fikk mer enn frontfaget, sier forbundsleder Gerty Lund. 

Du kan lese mer om resultatet i Riksmeklers forslag her

Tariffområde Stat 

Billedtekst: Henrietta Richter (til venstre) og Susanne Gallala.

Tariffområdet gjelder NFFs medlemmer som er ansatt ved høgskoler, universitet, departement og direktorater, NAV med flere. Målet for årets forhandlinger var ny, felles tariffavtale med Akademikerne.  

Avtalen er nå godkjent, og omfatter cirka 75.000 statsansatte, og sikrer at Unio og NFF har fått gjennomslag for et resultat som er bedre enn frontfagsrammen. 

 -Dette betyr en modernisering av lønnssystemet. Det er en forbedring som styrker de tillitsvalgte i lokale forhandlinger. Det sikrer også at tillitsvalgte ikke taper lønnsmessig på å inneha verv. Det er jeg svært glad for, sier Lund. 

 Med den nye avtalen skal alle lønnstillegg fordeles lokalt. Samtidig er prinsippet om kollektiv lønnsdannelse viktig. 

- Avtalen viser at vi følger opp intensjonen om å snu hver stein for å forbedre lønnsutviklingen til statsansatte medlemmer. Ikke alt er på plass, men vi har tatt store skritt i riktig retning. Vi må erkjenne at lønnsdannelsen blir noe annerledes. Vi vet at NFF har dyktige tillitsvalgte lokalt som er i stand til å gjøre en nødvendig jobb, og vi har et godt apparat sentralt som står klare til å bistå de tillitsvalgte på veien, sier Lund. 

Les mer her 

Oslo kommune 

Ansatte i Oslo kommune får også en ramme på 3,84 prosent. Et lavere lønnsoverheng gjør at NFFs medlemmer i Oslo får noe mer penger. 

Fra 1. mai får alle et generelt tillegg på 3,71 prosent på lønnstabellen, men minimum 18.800 kroner. Dette er særlig positivt for NFFs medlemmer på de laveste lønnstrinnene som får et viktig løft. I tillegg øker helgetillegget noe som får betydning for de som jobber helgeturnus.  

NFF er spesielt fornøyd med bedre formuleringer om at kompetanseheving kan gi lønnsutvikling, herunder plassering i ny stillingskode som reflekterer kompetanseutviklingen.  

Fokuset på bruk av profesjonskoder som synligjør fagkompetanse videreføres i neste tariffperiode, og virksomhetene oppfordres til å vurdere bruken av profesjonskoder.  Spesifikke profesjonskoder for fysioterapeuter i Oslo kommune er for eksempel Fysioterapeut 1, avdelingsleder (fysioterapeut) eller fysioterapeut. 

- Å synliggjøre den ansattes fagkompetanse er viktig. Bruk av profesjonskoder blir et viktig virkemiddel videre, sier Lund. 

I dokument 25 er det flere redaksjonelle endringer og tydeliggjøring av bestemmelsene. Hele resultatet samt detaljer om hvilke bestemmelser dette spesifikt gjelder, kan du lese mer om her.

Hovedtariffoppgjøret 2022 fortsetter   

Forhandlinger for NFFs medlemmer i helseforetakene (Spekter) og i tariffområdet Virke gjenstår.

Unios forbundsvise A2-forhandlinger med Spekter, som gjelder områdene 10 og 13, er planlagt å starte 30. mai. A2-forhandlingene mellom Spekter og Norsk Fysioterapeutforbund gjennomføres 10. juni.

Forhandlingene mellom Unio og tariffområde Virke var planlagt før sommeren, men ble utsatt på grunn av forhandlingsbrudd og meklinger i andre tariffområder. Forhandlingene skal gjennomføres i september 2022.   

  

Du kan følge årets Hovedtariffoppgjør her

Fakta

  • Årets hovedtariffoppgjør endte i brudd for tariffområdene KS, stat og Oslo kommune. Meklingsfrist var klokken 24 natt til tirsdag 24. mai. Resultatet er nå klart i alle tre tariffområdene etter mekling på overtid. Resultatet skal formelt vedtas av NFFs Forbundsstyre innen gitte frister i de tre områdene.  
  • I de tre tariffområdene er den samlede rammen for årets lønnsoppgjør på 3,84 prosent, altså litt over frontfagsrammen på 3.7 prosent. Fra fjorårets oppgjør er det ulike overheng og glidning per tariffområde som utgangspunkt for årets forhandlinger. Den disponible rammen og størrelsen på tillegg vil derfor variere mellom tariffområdene.