Lockout av sykepleiere rammer bredt

– I konflikten med NHO Service og Handel fører sykepleierne en viktig kamp som berører oss alle, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.


Norsk Sykepleierforbund (NSF) er i en lovlig arbeidskonflikt med NHO Service og Handel etter at partene ikke kom til enighet i årets tariffoppgjør. Torsdag sendte NHO Service og Handel varsel om lockout, som innebærer en utestenging av alle de 500 sykepleierne som omfattes av overenskomsten mellom NSF og NHO Service og Handel.

– Det er svært alvorlig at en arbeidsgiver går til et slikt skritt. Å bruke et slikt maktmiddel for å stoppe en rettferdig lønnskamp oppfatter vi som et forsøk på å svekke streikeretten gjennom å provosere fram en tvungen lønnsnemnd. Vi mener dette er en overdreven reaksjon på en lovlig arbeidskonflikt, hvor det allerede er tatt behørig hensyn til liv og helse fra NSFs side, sier Hatlebrekke, og tilføyer:

– NHO argumenterer med at deres virksomheter står i fare for å gå konkurs. Til det svarer vi at om noen av dem skulle ha svak økonomi, ligger utfordringen i hvordan virksomhetene styres, ikke sykepleiernes tariffoppgjør for 2018. NSFs krav lå godt innenfor rammen av årets oppgjør.

Hatlebrekke undrer seg over at NHO Service og Handel tar i bruk dette virkemidlet når de ønsker å fremstå som en seriøs aktør med ansvar for pasientenes liv og helse. Ved å utestenge helsepersonellet kan verken den private virksomheten eller kommunen ivareta sine lovpålagte plikter.

Utfordrer maktbalansen
Konflikten handler nå ikke bare om sykepleierne, men også annet helsepersonell.

– Dette handler om hvordan maktbalansen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal være. Med NHOs vekst innenfor helsesektoren de siste årene har vi sett et økende press på arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår i NHO-virksomheter, poengterer NFFs forbundsleder.

For NFFs medlemmer har NHO Service og Handel ikke ønsket å inngå tariffavtaler med vilkår som er på linje med sammenlignbare områder.

Konsekvenser for NFFs medlemmer
Samtidig som NFF støtter NSF, er Hatlebrekke opptatt av hvordan NFFs medlemmer rammes av streiken.

– Dessverre får streiken indirekte konsekvenser for våre medlemmer. Vi har allerede 13 medlemmer som er permittert, og med iverksettelse av lockout fra tirsdag må vi regne med flere permitteringer.

Totalt har NFF 51 medlemmer i virksomheter hvor NSF-medlemmer blir utsatt for lockout. Permitteringen innebærer at arbeidsgiver kun har lønnsplikt 14 dager etter at varsel om permittering er gitt. Deretter går medlemmene over på dagpenger, som tilsvarer 66 % av lønnen, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Det er derfor viktig at NFFs medlemmer som blir indirekte rammet av lockouten, raskest mulig melder til Nav at de har mottatt varsel om permittering, slik at de ikke blir stående uten inntekt.

– NHO Service har med sitt varsel om lockout vist at de ikke tar ansvar for verken pasientene eller er en ansvarlig aktør innenfor helsektoren. Det blir nå av største betydning hvordan regjeringen håndterer denne saken, avslutter forbundsleder Fred Hatlebrekke i NFF.

Kontaktpersoner i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Thea Wessel Jørgensen, forhandlingssjef/advokat, twj@fysio.no.

(Foto: fra streikemarkeringen foran Stortinget 7. november 2018. Foto ved Cecilie Bakken Høstmark (toppfoto) og Kari Bente Sørlie.)