Innspillsmøte for ny nasjonal helse- og sykehusplan

Tor Frithjof Wigers Larsen, medlem av Forbundsstyret i NFF, framførte forbundets muntlige innspill til Helse- og omsorgsdepartementets arbeid med ny nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023.


I tillegg til styremedlem Tor Frithjof Wigers Larsen (bildet nederst) deltok NFFs kommunikasjonsleder Vidar Rekve på innspillsmøtet.

Helseminister Bent Høie møtte sammen med statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Helseministeren innledet møtet med å redegjøre kort for arbeidet med den nye planen. Han tok for seg hva som er utfordringene for utviklingen av sykehustjenestene, og hva som er blinket ut som planens helsepolitiske fokusområde: psykisk helsevern. Blant hovedutfordringene som ble skissert, var en aldrende befolkning, økning i kroniske sykdommer, teknologiske og medisinske framskritt, og at sykehustjenestene måtte være bærekraftige inn i framtiden.

For planens fokusområde psykisk helsevern var Høie blant annet opptatt av den uønskede variasjonen på dette området, sammenhengen i og samordningen av tjenestene, og pasientens innflytelse på behandlingen.

En hel rekke organisasjoner i helsesektoren hadde møtt opp for å gi sine innspill. Det ble holdt nærmere 20 innlegg totalt. Statssekretær Erlandsen (avbildet med Wigers Larsen nedenfor) pekte i sin oppsummering ved møtets slutt på tre oppfatninger som forente svært mange av innspillene:

  • At god kompetanse er viktig, og at det må legges til rette for at helsepersonell kan utvikle sin kompetanse.
  • At oppgavefordelingen må være slik at helsepersonells kompetanse og andre ressurser utnyttes effektivt.
  • At samarbeid og samhandling er viktig, overalt i helsevesenet.

Norsk Fysioterapeutforbunds innspill
Tor Frithjof Wigers Larsen er i tillegg til å være styremedlem i NFF også enhetsleder for Rehabiliteringstjenester ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen. I NFFs innspill tok han utgangspunkt i at en av dagens hovedutfordringer er at helsetjenestene som tilbys, ikke henger helt sammen for pasientene. Ønsket om å oppnå "pasientens helsetjeneste" krever at flyten i pasientforløpet og oppfølgingen av pasienter på og mellom tjenestenivåene forbedres.

Som et eksempel på hvordan dette kan oppnås gjennom blant annet bedre kommunikasjon, riktig oppgavefordeling mellom helsepersonell og god informasjon til pasientene, trakk han fram modellen for behandling av skulder- og knelidelser ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. (Se også reportasje om denne i Fysioterapeuten nr. 3-2018.) Her gjør fysioterapeuter vurderinger av pasienter med skulder- og knelidelser under tilsyn av en overlege. Dette har økt effektiviteten betydelig, med nær en firedobling av vurderinger per dag, og med en ventetid på å få en førstegangsvurdering som gikk ned fra sju måneder til tre uker.

Wigers Larsen pekte så på en annen kjent utfordring, nemlig at kommunehelsetjenesten ofte ikke har kapasitet til å håndtere alle dem med skulder- og knelidelser som ikke skal opereres, men trenger behandling/rehabilitering i kommunen. For Haraldsplass sin del har den lange køen til kommunene medført at sykehuset har satt inn en ekstra fysioterapeut ved vurderingspoliklinikken for å få pasientene som ikke skal opereres, raskt i gang med rehabiliteringen.

Avslutningsvis trakk Tor Frithjof Wigers Larsen fram utfordringene med elektronisk kommunikasjon mellom nivåer, etater og sektorer, der meldingsutvekslingen er for tungvinn og vanskelig, og et ISF-regelverk for poliklinisk behandling som ikke i tilstrekkelig grad er utformet slik at det fremmer nyttige endringer i oppgavefordeling og annen nytenkning i pasientbehandlingen.

Kontaktperson i NFF:

Nedenfor: Bent Høie innleder  |  Tor Frithjof Wigers Larsen presenterer NFFs innspill  |  Begge foto: Vidar Rekve

Bent Høie innleder på innspillsmøtet 7. november 2018
Tor Frithjof Wigers Larsen presenterer NFFs innspill