Innspill til statsbudsjettet 2023

Norsk Fysioterapeutforbund har i dag sendt inn sine innspill til Helse- og omsorgsdepartementets budsjettforslag for 2023.


Regjeringen fastsetter på budsjettkonferansen 14.–16. mars 2022 rammer for forslaget til statsbudsjett for 2023, og arbeidet med budsjettforslagene er allerede startet i de ulike departementene.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) oppfordrer i sitt innspill Regjeringen til en mer helhetlig tenkning på tvers av departementene. Det å investere i folkehelse og bærekraftige helsetjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste, frisklivssentraler og habiliterings- og rehabiliteringstjenester i kommunene vil kunne utsette behov for pleie- og omsorgstjenester, føre til færre innleggelser i sykehus, og reduserte utgifter hos Nav i form av reduserte utgifter til blant annet sykepenger, AAP og uførepensjon. En bærekraftig helsetjeneste innebærer en prioritering av habilitering, rehabilitering, forebygging, læring og mestring, effektive og gode pasientforløp.

Videre understreker NFF i innspillet at et heltidsløft, som regjeringen har tatt initiativ til, også må gjelde fysioterapeuter, både ansatte og selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Derfor mener NFF at deltidshjemler for fysioterapeuter i kommunene må økes til fulle hjemler.

Dette er de 21 punktene NFF har spilt inn:

1. Norsk Fysioterapeutforbund mener at de økonomiske rammene for sykehusene og veksten i de frie inntektene til kommunene må økes for å møte pasientenes behov, sikre en bedre bemanning og utvikle helse- og omsorgstjenestene.

2. Det må utarbeides en nasjonal plan for habilitering og rehabilitering som sikrer kapasitet, kompetanse og samhandling i tjenesten – i dag er tilbudet fragmentert og tilfeldig. Norge trenger en rehabiliteringsreform.

3. Det må gis tilskudd til å styrke rehabiliteringstjenestene, utvikling av gode pasientforløp og samhandling i tjenestene. Rehabilitering må få en egen plass i helsefellesskapene – det kommer pasientene til gode.

4. Det må innføres bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder skolehelsetjenesten i VGS. Det mangler i underkant av 500 fysioterapeutstillinger i tjenesten, derfor må det bevilges 380 millioner kroner øremerket til nye fysioterapeutstillinger i en opptrappingsplan over tre år. Tjenesten må være tverrfaglig for å virke etter hensikten.

5. Det må avsettes ressurser til at én time fysisk aktivitet daglig i grunnskolen kan gjennomføres. Midlene må sikre lærerne kompetansemidler, rammer og aktuelt utstyr til den enkelte skole. Dette må inn som del av kommunal planlegging.

6. Det er sammenheng mellom psykisk helse og plager i muskler og skjelett, og det må derfor være søkelys på både psykisk og somatisk helse, også for barn og unge. Bevilgningene til program for folkehelsearbeid i kommunene må derfor økes betraktelig.

7. Det må settes av midler til en opptrappingsplan for frisklivssentraler. Alle kommuner skal ha frisklivssentral innen 2025.

8. NFF mener at alle kommuner skal ha en kommunal folkehelsekoordinator og finansiering av denne må sikres. Folkehelse er tverrsektorielt og kan ikke løses i helsetjenesten alene.

9. Egenandeler for ungdom: Alle må fritas for egenandel hos fysioterapeut til de er 19 år – aldersgrensen må heves fra 16 år. Ungdom skal ikke være nødt til å velge bort nødvendig fysioterapi pga. økonomi.

Arbeid og helse

10. En egen nasjonal portal for henvisning til arbeidsrettede helsetiltak bør innføres.

11. Helse og arbeid-oppbyggingen i spesialisthelsetjenesten må få tilført tilstrekkelig med midler. Samtidig må det understrekes at det viktigste arbeidet på dette området foregår i den kommunale helsetjenesten, derfor må finansieringen følge med til kommunene.

12. Stimulere til tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet tilpasset arbeidstaker og arbeidsoppgaver.

13. NFF mener at ABE-reformen må stoppes. Vi ser frem til regjeringens arbeid med å erstatte reformen.

14. NFF mener at det må etableres en offentlig spesialistgodkjenning for fysioterapeuter. Det må derfor avsettes midler i statsbudsjett 2023 til innføring og administrasjon av en offentlig spesialistgodkjenningsordning for fysioterapeuter.

15. Helseforetakene må få tilført midler til å støtte videreutdanning av fysioterapeuter, og det må opprettes ordninger som sikrer kompetansemidler gjennom inntektssystemet til kommunene for å sikre systematisk kompetanseoppdatering blant helsepersonell.

16. Det er viktig med finansieringsordninger som sikrer at utdanningsinstitusjonene har mulighet til å tilby og opprettholde gode kliniske videreutdanninger. NFF regner med at regjeringen følger opp det igangsatte arbeidet med å gjennomgå finansieringskategoriene i høyere utdanning, og at de helsefaglige utdanningene selvfølgelig inkluderes.

17. Det må også satses på helsefaglig doktorgradsutdanning, og program for offentlig sektor-ph.d. må videreføres og styrkes.

18. Samhandlingsmodellen for kommunal helsetjeneste, Knutepunktmodellen, innføres i flere kommuner. Helsemyndighetene må bevilge tilskudd til kommuner som ønsker å innføre modellen.

19. Rådet for muskel- og skjeletthelse må få tilført midler på lik linje med Rådet for psykisk helse, i 2022-budsjettet er det foreslått 4.4 mill. kroner.

20. Oppkobling til Helsenettet må være kostnadsfritt for helsepersonell, og det må avsettes midler til dette i statsbudsjettet 2023.

21. Et heltidsløft, som regjeringen har tatt initiativ til, må også gjelde selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Deltids driftshjemler for fysioterapeuter i kommunene må økes til fulle hjemler. Det kan synes nødvendig at kommunene får tydeligere nasjonale føringer for å innføre fulle driftshjemler, helst i form av finansiell støtte. Etter våre beregninger vil et slikt løft koste et sted mellom 120 og 180 mill. kroner.

Begrunnelsene for disse forslagene kan dere lese mer om i innspillet, vedlagt som relatert dokument.

Kontaktpersoner i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.
  • Christine Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no, tlf: 971 97 355.

(Illustrasjon, topp: Finansdepartementet, inngangspartiet. Foto: Christian A. Calmeyer, Flickr.com.)