Hurdalsplattformen – ny regjeringsplattform

– Det er vanlige folks tur, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre og partileder Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet da de i dag la fram sin felles politiske plattform på Hurdal. 


Regjeringsplattformen peker retning for norsk politikk de neste fire årene, og har åtte hovedsatsingsområder:

 • trygt arbeid til alle til jobb nummer én
 • utvikle hele Norge
 • føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber
 • bekjempe ulikhet og urettferdighet
 • satse på kunnskap og praktisk læring gjennom hele livet
 • gi folk tryggheten tilbake i hele landet
 • ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse
 • gjøre en forskjell i verden.

Helse og omsorg i verdensklasse

– Vi skal ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasse. Vi må slå ring om alt fra primærhelsetjenesten til spesialisthelsetjenesten, sa Støre under pressekonferansen i dag. Noen av punktene som gjelder for helse og omsorg er:

 • Sørge for en finansiering som legger til rette for sammenhengende pasientforløp og økt pasientsamarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
 • Nedsette en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helsetjenestene og utdanningsinstitusjonene, for å fremme tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.
 • Slå fast at hele og faste stillinger skal være standarden i helsetjenestene.
 • Dagens markedstenkning, målstyring og privatisering i helsetjenesten må reduseres.
 • Avvikle fritt behandlingsvalg og sikre pasienters rett til å velge behandlingssted.
 • Mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering.
 • Utrede foretaksmodellen: Regjeringen vil utrede endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen, herunder et mål om mindre bruk av innsatsstyrt finansiering.
 • Regjeringen vil erstatte pakkeløsninger i psykisk helsevern med løsninger som er mer tilpasset brukergruppen, basert på tillit til fagpersonenes vurderinger.
 • E-helse: Sikre innføring av pasientjournalsystemer som gir sømløse overganger mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, der de nødvendige pasientsikkerhetshensyn er ivaretatt.

Barn og unges helse

 • Styrke helsestasjonene og skolehelsetjenesten gjennom en konkret opptrappingsplan som utarbeides i samarbeid med kommunene.
 • Gradvis innføre et daglig sunt, enkelt skolemåltid og daglig fysisk aktivitet i skolen, med frihet for skolene til å organisere dette selv.
 • Sikre gratis utlån av sports- og fritidsutstyr i alle deler av landet.
 • Investere i digital ungdomshelse som når ungdom på alle plattformer og er bemannet av helsepersonell, og som ivaretar personvern på en trygg måte.
 • Gradvis utvide ordningen med gratis fastlege, slik at det blir gratis å gå til fastlegen til og med fylte 18 år.
 • Opptrappingsplan: Partiene er enige om en opptrappingsplan som skal styrke tilbudene for psykisk helse både i kommunene og på sykehusene, med en særlig satsing på barne- og ungdomspsykiatri.

Habilitering og rehabilitering

 • Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud og utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike nivåer.
 • Sikre utvikling av hverdagsrehabilitering.

Arbeidsliv - noen høydepunkter

 • Fagforeningsfradraget på 3850 kroner har stått på stedet hvil i åtte år. Nå dobler Støre-regjeringen fagforeningsfradraget.
 • Sørge for at personer som mottar arbeidsavklaringspenger får forlengelse dersom de ikke er ferdig avklart fra NAV eller helsevesenet.
 • Styrke arbeidsmarkedstiltakene betydelig, slik at en større andel av dem som står utenfor arbeidslivet, får kvalifisering og bistand til å komme i jobb, blant annet ved økt brukt av lønnstilskudd og opplæring. Bemanningen i NAV må også varig styrkes for å sikre tettere oppfølging av brukerne.
 • Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet jobbe aktivt for å bygge heltidskultur i alle deler av arbeidslivet, styrke retten til heltid i loven og sørge for en kommune- og sykehusøkonomi som gir rom for økt grunnbemanning.

Kontaktperson i NFF:

 • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.