Høring om prioritering i kommunehelsetjenesten – NOU 2018:16

Norsk Fysioterapeutforbund er enig i at kriteriene alvorlighet, nytte og ressurser skal vektlegges. Mange av utfordringene i helsetjenesten må likevel løses med andre styringsverktøy enn prioritering.


Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) leverte 22. mai 2019 sitt høringssvar til NOU 2018:16 – Det viktigste først. NOU-en er en utredning om prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester.

Norsk Fysioterapeutforbund er enig i at kriteriene alvorlighet, nytte og ressurser skal vektlegges, og mener at nytte er like viktig som alvorlighet. Vi trakk frem våre pasientgrupper, og påpekte at utsikt til bedret funksjon og redusert fremtidig behov for offentlige tjenester må vektlegges sterkt ved vurderingen av ressursbruk.

I høringssvaret peker NFF på at mange av utfordringene i helsetjenesten må løses med andre styringsverktøy enn prioritering. Vi er opptatt av at tjenesten må styres og ledes bedre, og at styringsmekanismer som lov- og avtaleverk, finansiering, organisering og kommunale planverk må dra i samme retning. Fysioterapitjenesten i kommunen må styrkes ytterligere, og må ledes av fysioterapeuter, slik at vi kan prioritere bedre, prioritere kunnskapsbasert og fremme funksjon og mestring fremfor kompenserende tiltak. Videre må alle kommuner innføre prioriteringsnøkler for fysioterapi.

NFF mener at prioriteringsansvaret må ligge på systemnivå. Selv om klinikerne prioriterer og skal prioritere mellom pasienter i hverdagen, så skal klinikerne ikke ha ansvar for hvorvidt noen mottar nødvendige helsetjenester. Den enkelte kliniker skal heller ikke være ansvarlig for å prioritere strengere enn hva faglig forsvarlighet og profesjonelt skjønn tilsier. Fysioterapeuter opplever ofte at de kan komme i en prioriteringsskvis mellom kriteriene, der alvorlighetskriteriet får forrang foran nytte. Dette går særlig utover de pasientene som på sikt står i fare for stort helsetap. Klinikerne har direkte kontakt med pasientene, og vil føle et større personlig ansvar for å tilby behandling til mennesker som de vet kan ha nytte av det. Dette ansvaret kan veie tungt. Det må derfor være kommunen som er ansvarlig for å sikre et forsvarlig tilbud av nødvendige helsetjenester også til de menneskene som må prioriteres ned av klinikerne.

NOU 2018:16 starter med å slå fast at å prioritere betyr å sette noe fremfor noe annet. Å prioritere betyr å velge hva man skal gjøre først. NFF etterlyser en grundigere debatt rundt hva og hvem som skal prioriteres ned. Dette er en uunngåelig konsekvens av at noen prioriteres opp, og at ressursene er begrenset.

Norsk Fysioterapeutforbunds høringssvar: se relatert lenke.

Kontaktperson:

  • Christine Thokle Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no.