Helse i arbeid – Helsepolitisk barometer 2018

– Helsepolitisk barometer 2018 viser hvor overbevist befolkningen er om at fysioterapeutene er viktige for å holde folk friske og i arbeid, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


Kantar TNS la i dag fram resultatene fra den store befolkningsundersøkelsen Helsepolitisk barometer 2018. Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid med en rekke virksomheter og organisasjoner, blant disse Norsk Fysioterapeutforbund.

– Det norske arbeidslivet har i dag store utfordringer med sykefravær, særlig knyttet til muskel- og skjelettlidelser, men også psykiske lidelser. Undersøkelsen viser hvilke oppfatninger og forventninger befolkningen har når det gjelder helsevesenet, og synliggjør også det potensialet som ligger i å utnytte fullt ut fysioterapeutenes kompetanse i forebygging, behandling og arbeidsrettet rehabiltering, sier Fred Hatlebrekke, som legger til: 

– Det er mye helse i å delta i arbeidslivet, noe som gjør det spesielt meningsfullt for fysioterapeuter og andre yrkesgrupper å bidra til å holde folk i arbeid.

Muskel og skjelett = fysioterapeutene
Det legemeldte sykefraværet øker. I fjerde kvartal 2017 var det ifølge NAV i overkant av 2 746 000 tapte dagsverk etter såkalt legemeldt sykemelding på grunn av muskel- og skjelettlidelser. I samme periode utgjorde den neste store gruppen, psykiske lidelser, 1 490 000 tapte dagsverk.

I Helsepolitisk barometer 2018 framgår det at hele 43 % mener at fysioterapeutene er den gruppen som er best kvalifisert til å behandle muskel- og skjelettlidelser. Det er langt ned til de neste yrkesgruppene, som er kiropraktor (21 %) og fastlege (15 %).

– Disse tallene viser hvilken tiltro befolkningen har til oss på et område av største betydning for folkehelsen og arbeidslivet. Det ligger store forventninger i et slikt omdømme, det forplikter oss på kvalitet og samfunnsansvar, og vi skal fortsette å forvalte omdømmet godt, poengterer Hatlebrekke.

Sykefravær
Sammen med fastlegene (35 %) troner fysioterapeutene (30 %) øverst på lista over yrkesgruppene som befolkningen mener er spesielt effektive i arbeidet med å redusere sykefraværet. Forbundsleder Fred Hatlebrekke kommenterer resultatet slik:

– Dette understreker betydningen av at disse yrkesgruppene samarbeider godt. Derfor har Norsk forening for allmennmedisin og Norsk Fysioterapeutforbund i fellesskap utarbeidet en modell for økt og bedre samhandling mellom fastlegene og fysioterapeutene i primærhelsetjenesten.

Helseutfordringer for barn og unge
Nær en tredjedel av de spurte i Helsepolitisk barometer 2018 mener at fysioterapeutene bør være representert i skolehelsetjenesten. Til tross for at det har vært en betydelig politisk satsing på denne tjenesten de siste årene, er det fremdeles langt mellom fysioterapeutene, selv om tjenesten skal være tverrfaglig og vareta alle sider av helsa til barn og unge. Når fysioterapeutene mangler, går det blant annet ut over muligheten til å forebygge stress, hodepine og smerter i nakke og skuldre hos barn og unge.

– Helseutfordringene for barn og unge krever at det drives systematisk og tverrfaglig forebygging og oppfølging. Det arbeidet blir betydelig svekket uten fysioterapeutenes bidrag. Helsedirektoratet har anbefalt en norm for bemanning i skolehelsetjenesten for de ulike yrkesgruppene, en norm som innebærer at om lag 480 fysioterapeutårsverk må på plass, avslutter Fred Hatlebrekke.

Kontaktpersoner:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.