Habilitering og rehabilitering – satsingsområde 2020–2022

Landsmøtet i 2019 vedtok at NFF skal ha habilitering og rehabilitering som ett av tre satsingsområder i landsmøteperioden 2020–2022. Fysioterapeuter er en selvsagt yrkesgruppe i habiliterings- og rehabiliteringsteam.


Et skarpere fokus på habilitering og rehabilitering er helt nødvendig for en bærekraftig helsetjeneste, en helsetjeneste som fremmer mestring og funksjon. Fysioterapeuter og tverrfaglige rehabiliteringsteam sparer samfunnet for store utgifter innen pleie og omsorg, og bidrar til at vi høster økonomiske og samfunnsmessige gevinster i form av færre innleggelser, reinnleggelser og økt samfunns- og arbeidsdeltakelse. For å få et godt habiliterings- og rehabiliteringstilbud må tjenesten styres og ha en hensiktsmessig organisering og finansiering. I tillegg må tjenesten ledes, og ha tilstrekkelig kompetanse og kapasitet.

For å få gode og likeverdige habiliterings- og rehabiliteringstjenester mener NFF at dette er nødvendig:

  • Nye styringssignaler på habiliterings- og rehabiliteringsområdet. Det er på høy tid at vi øker bevisstheten rundt avveiningen mellom nærhet til lokalmiljøet og behovet for spesialisert kompetanse. Pasientenes behov må settes i sentrum.
  • Tjenestene må finansieres på en slik måte at vi unngår at pasientene stadig flyttes mellom avdelinger og mellom forvaltningsnivå.
  • Tjenestene må ledes som en sammenhengende tjeneste.
  • Tjenestene må organiseres under helsetjenesten, ikke under pleie- og omsorgstjenesten. En tjeneste blir ikke prioritert dersom den er lagt inn under andre tjenester.
  • Kompetansen på habiliterings- og rehabiliteringsfeltet må styrkes, og det må stilles krav til habiliterings- og rehabiliteringskompetanse på alle nivå i beslutningskjeden, fra departementet og ned.

NFFs politiske plattform på området habilitering og rehabilitering er vedlagt som relatert dokument. Den ble vedtatt av Forbundsstyret 19. november 2019.

Kontaktperson i NFF:

  • Christine Thokle Martens, seniorrådgiver, cm@fysio.no.