Gjør kloke valg!

Norsk Fysioterapeutforbund har sluttet seg til «Gjør kloke valg», en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling som ble lansert av Legeforeningen i dag.


Forbundsstyret i Norsk Fysioterapeutforbund vedtok i sitt møte 6. september at forbundet slutter seg til kampanjen «Gjør kloke valg». Gjennom en avtale med Legeforeningen forplikter NFF seg til å samarbeide med andre helseprofesjoner om å redusere overdiagnostikk og overbehandling for å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet i helsetjenesten. Avtalen innebærer at NFF blir en samarbeidspartner i kampanjen, og forholder seg til grunnprinsippene for den internasjonale «Choosing Wisely»-kampanjen, som «Gjør kloke valg» bygger på.

Legeforeningen har undertegnet den internasjonale avtalen, og tok tidligere i år initiativ til en norsk kampanje. I den forbindelse har Legeforeningen invitert Norsk Fysioterapeutforbund og andre organisasjoner for autorisert helsepersonell til å engasjere seg i kampanjens formål.

– Vår tilslutning til kampanjen har en åpenbar forankring i NFFs yrkesetiske retningslinjer. Pasienter og andre brukere av fysioterapitjenester må ha tillit til at fysioterapeuter alltid tenker pasientsikkerhet og høy kvalitet i tjenestene. Dessuten må samfunnet kunne forvente at fysioterapeutene gjør effektiv bruk av fellesskapets ressurser i den offentlige helsetjenesten, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

–  Et viktig poeng for oss er at tiltak mot overdiagnostikk og overbehandling må skje i møte med pasienten. Kampanjen er en invitasjon til pasienten om samarbeid og samhandling, poengterer Fred Hatlebrekke.

Grunnprinsipper
Kampanjens grunnprinsipper for helsetjenestene er at de skal være ledet av helsepersonell (ikke myndighetene), pasientrettede, tverrfaglige, kunnskapsbaserte og transparente.

Mål for fysioterapeuter
Kampanjen skal bidra til å oppmuntre fysioterapeuten og pasienten til å ha en samtale om overdiagnostikk og overbehandling, og sammen velge helsetjenester som er:

  • kunnskapsbaserte,
  • ikke påfører skade, og
  • er virkelig nødvendige.

Bidrag fra faggrupper
I forbindelse med kampanjen er NFFs faggrupper oppfordret til å identifisere tester, prosedyrer og behandlinger innenfor eget fagfelt som kan være unyttige eller unødvendige, eller som ikke tilfører pasienten reell verdi. Kristin Snøan er leder i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi, en av forbundets største faggrupper, og er blant dem som har noen refleksjoner rundt dette:

– Det er bra at denne kampanjen skal eies av oss som står med begge føttene i klinikken. Det er vi som vet hvor skoen trykker, og det er vi som har best forutsetning for å kunne si noe om de kartleggingsverktøyene vi bruker, og de metodene vi velger, sier Kristin Snøan.

– Foreldre som kommer til oss, kan ha en bekymring knyttet til sitt barns utvikling. De må møtes på denne bekymringen, men uten at vi igangsetter behandling som ikke er forankret i et reelt behov, eller med tiltak som ikke er kunnskapsbasert.

– En målsetning for oss som faggruppe i denne kampanjen må være at vi kan benytte anledningen til å rette søkelyset mot egen praksis, og trene den muskelen som sier «Er dette tiltaket virkelig nødvendig for barnet? Vi ønsker å tilby tjenester med høy faglig kvalitet, der både utprøving, målarbeid og intervensjon er etterprøvbart og kunnskapsbasert forankret, avslutter faggruppeleder Kristin Snøan.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.