Fysisk aktivitet i skolen i komitéhøring

Norsk Fysioterapeutforbund og Legeforeningen representerer Alliansen for fysisk aktivitet i skolen i dagens høring om statsbudsjettet i Stortingets utdannings- og forskningskomité.


Forbundsleder Fred Hatlebrekke og seniorrådgiver Kari Bente Sørlie deltar fra NFF, og visepresident Christer Mjåset fra Den norske legeforening. Høringen overføres direkte på Stortingets nett-TV fra kl. 1502. Se relaterte lenker for høringsprogram og nett-TV.

Det felles høringsnotatet til komiteen er vedlagt som relatert dokument. I notatet viser de fem organisasjonene i alliansen blant annet til følgende:

"Det er utført mer enn 100 studier om «én time fysisk aktivitet i skolen» i Norge de siste årene, og studiene rapporterer om at barn og unge blant annet får økt konsentrasjon, husker og lærer bedre, får bedre psykisk helse og trivsel gjennom bedret selvbilde og nærere forhold til familie og jevnaldrende. Sjelden er et stortingsvedtak underbygget av så mye solid dokumentasjon."

(...)

"I Kunnskapsdepartementets vurdering av Stortingets anmodningsvedtak legges det vekt på at vedtaket vil innebære et statlig påbud som setter begrensninger for skolenes og lærernes metodevalg for å nå skolens kompetansemål. Det er likevel ikke nødvendigvis slik at lærerne er negative til innføring av mer fysisk aktivitet i skolen. I en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Utdanningsforbundet sier 84 % av lærerne at 6-åringenes skolehverdag er for teoretisk, og at det er satt av for lite tid til fysisk aktivitet og lek. Og i alliansens egen undersøkelse fra 2012 svarer 84 % av de spurte lærerne at økt fysisk aktivitet bidrar til at elevene bedrer sine skoleprestasjoner."

Kontaktpersoner i NFF:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.
  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.