Fysioterapeuter på lag med barn og unge

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har sendt innspill til både regjeringens pårørendestrategi og regjeringens samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier. I begge er fokuset på barn og unge.


Ny pårørendestrategi: I dette innspillet løfter vi frem behovet for at barn og unge som har foreldre med langvarige smerter, blir sett og ivaretatt av helsepersonell. De må tilbys hjelp og støtte som kan virke forebyggende for senere vansker. Det har vist seg at både gutter og jenter som hadde foreldre med langvarige smerter, hadde en doblet risiko for angst og depresjon sammenlignet med ungdommene som ikke hadde foreldre med langvarige smerter. For guttene ble det rapportert en større sannsynlighet for at de startet med røyking og alkohol enn sine jevnaldrende. Jentene rapporterte lavere nivå av selvtillit og sosial kompetanse.

Ifølge helsepersonellovens paragraf 10a skal helsepersonell bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn kan ha som følge av at barnets forelder (eller søsken) er pasient med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. NFF mener at det bør vurderes om paragraf 10a i lov om helsepersonell bør utvides til også å gjelde når foreldre/søsken har langvarige smerter.

Videre trekker vi frem behovet for flere skolefysioterapeutårsverk, og at ungdom opp til 19 år bør fritas for egenandel til fysioterapeutbehandling.

Ny samarbeidsstrategi for barn i lavinntektsfamilier: De sosiale helseforskjellene i Norge øker, og er ifølge Folkehelseinstituttet større enn i de fleste andre europeiske land. Dette bekymrer Norsk Fysioterapeutforbund.

Helse og læring går hånd i hånd, og påvirkes begge av familiens sosioøkonomiske bakgrunn. Det innebærer at det er en klar sosial gradient i barn og unges helse, skoleprestasjoner og trivsel. For å gi barn og unge økt sjanse til å unnslippe en ond sirkel preget av dårlig helse, stress, lav selvfølelse, lave skoleprestasjoner, drop-out fra videregående skole, lav inntekt/arbeidsledighet, sykefravær og uføretrygd, er det avgjørende at det settes inn tiltak tidlig.

Norsk Fysioterapeutforbund anbefaler strukturelle tiltak som retter seg universelt til hele barne- og ungdomspopulasjonen, siden slike tiltak både minimaliserer stigma og har vist seg å gi størst effekt. NFF anbefaler også tiltak som øker helsekompetansen, fordi dette kan redusere sykdommer og lidelser i fremtiden. I tillegg må det også settes inn tiltak overfor høyrisikogrupper, som eksempelvis barn og unge med funksjonsnedsettelser. 

Behovet for tiltak rettet mot barn og unge er viktig fordi sosialøkonomiske faktorers rolle ikke bare har betydning for barn og unges helse her og nå, men også for deres fremtidige helse, og dermed inntektsmuligheter som voksen.

Jo tidligere i livsløpet vi legger inn innsatsen, jo mer får vi igjen.

Kontaktperson i Norsk Fysioterapeutforbund:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.

Strategiene kan lastes ned under "Relaterte lenker".