Frykter mer sykeliggjøring av barn og unge

Regjeringen foreslår å utvide formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten til også å inkludere behandling og oppfølging av lettere psykiske og somatiske tilstander. Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er uenig i dette forslaget.


For to år siden ble samme forslag kontant avvist av stortingsflertallet. NFF var kritisk til forslaget, det samme var Sykepleierforbundet og Unio. Heller ikke denne gangen støtter vi forslaget.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en forebyggende og helsefremmende tverrfaglig "skal"-tjeneste. Vi mener at den foreslåtte endringen vil skape forventninger om mer individrettet behandling, og derved føre til en dreining bort fra dagens viktige formål, som er å fremme helse i hele barne- og ungdomspopulasjonen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gir en unik mulighet til å fremme både psykisk og somatisk helse på gruppenivå, samtidig som individuelle behov for tettere oppfølging avdekkes. 

̶  Vi er bekymret for en tendens til sykeliggjøring av barn og ungdom. Å innføre behandling i denne tjenesten kan bidra til å forsterke en slik tendens, der psykiske eller somatiske plager automatisk sees på som sykdom som skal utløse diagnose og behandling. I de fleste tilfelle er slike plager en naturlig og sunn reaksjon på en belastende situasjon eller en krevende livsperiode. Og etter vårt syn bør helsestasjons- og skolehelsetjenesten heller forsterke sitt fokus på friskhet, normalisering, mestring og ressurser, sier forbundsleder Gerty Lund i NFF.

Lund sier videre at det er behov for et lett tilgjengelig behandlingstilbud for barn og unge med lidelser som gir psykiske eller somatiske symptomer, og at de som trenger behandling, må få det. Men ikke på helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Det må de få i den ordinære helsetjenesten.

I NFFs høringssvar trekker vi også fram at egenandelsfritaket for fysioterapi må utvides slik at det omfatter alle ungdommer, i første omgang ungdom opp til 19 år. Dette er et tiltak som vil bety mye, men koste lite. Vi understreker videre at det er behov for 500 fysioterapeutårsverk i tjenesten, samtidig som vi sterkt anbefaler at grunnbemanningen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten forskriftsfestes. Grunnbemanning i helsestasjon skal bestå av helsesykepleier, fysioterapeut, jordmor og lege. Grunnbemanningen i skolehelsetjenesten skal bestå av helsesykepleier, fysioterapeut og lege.

Hele forbundets høringssvar, som for øvrig er utarbeidet sammen med NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi og faggruppe for psykomotorisk fysioterapi, finnes under relaterte dokumenter. Departementets høringsnotat og høringssvar fra andre er tilgjengelig under relaterte lenker.

Kontaktperson i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.