Forenklet og mer målrettet BHT-ordning

Norsk Fysioterapeutforbund leverte i brev av 11. oktober 2021 sitt høringssvar på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til en forenklet og mer målrettet bedriftshelsetjenesteordning.


Bedriftshelsetjenesten (BHT) er en viktig bidragsyter i virksomhetenes arbeid med å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer, plager og skader. Når risikoforholdene i en virksomhet tilsier det, plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en BHT godkjent av Arbeidstilsynet. Om lag 50 bransjer/sektorer har på grunn av sin risikoprofil forskriftsfestet BHT-plikt, noe som innebærer at litt under 60 prosent av arbeidstakerne i norske virksomheter i dag omfattes av ordningen.

BHT har et viktig samfunnsoppdrag, og det er mye som fungerer godt i dagens ordning, men noen endringer har likevel vært ønskelig å få på plass. I høringsnotatet NFF nå har gitt innspill på, har Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) foreslått regelverksendringer i arbeidsmiljøloven, i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og i forskrift om administrative ordninger. Andre aktuelle virkemidler, så som tilsyn, veiledning og formidlingsarbeid, vil bli vurdert i andre sammenhenger.

NFFs høringssvar bygger i all hovedsak på innspill fra NFFs faggruppe for arbeids- og folkehelse.

Helsefremmende arbeidsmiljøarbeid
NFF er kritisk til at det i høringsnotatet framstår som at helsefremmende arbeid i all hovedsak er omtalt som individrettet arbeid uten relevans for arbeidet. Helsefremmende arbeid i arbeidslivet har fokus på organisatoriske forhold og rammene arbeidstakerne må forholde seg til. Dette er en viktig del i arbeidet med å skape gode, trygge arbeidsplasser og god arbeidshelse, jamfør formålsparagrafen i arbeidsmiljøloven, som stiller krav til å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Jobbengasjement, forutsigbarhet, håndterbarhet, meningsfullhet, krav, kontroll og ressurser er viktige faktorer som helsefremmende arbeid på arbeidsplassen blant annet handler om. Tiltak som å tilby jobbfrukt eller generell trening i arbeidstiden er en misforstått bruk av formålsparagrafen og begrepet helsefremmende arbeidsmiljøarbeid. NFF foreslår derfor endringer i regelverket slik at det blir tydelig at virksomheter bør kunne benytte BHT til helsefremmende vurderinger, informasjon, opplæring mv.

Krav for å få BHT-godkjenning
I dag er det krav om at fagområder som arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt-organisatorisk må være dekket av minimum 30 prosent av et årsverk. NFF mener at dette ikke er tilstrekkelig, og bør økes til minimum 50 prosent for å sikre faglig kvalitet.

I høringsnotatet blir det foreslått krav til obligatorisk opplæring for ansatte i BHT. NFF er positiv til opplæringskrav, og mener at slik opplæring med fordel kan gjennomføres digitalt. Dette vil bidra til å holde kostnadene for deltakelse nede, og gjøre kurset mer tilgjengelig uavhengig av bosted. NFF mener at kursleverandøren bør være ikke-kommersiell, som for eksempel STAMI eller en utdanningsinstitusjon.

Det er også foreslått at Arbeidstilsynet får utvidet tilsynsfunksjon til å omfatte kvaliteten på bedriftshelsetjenestens leveranser. Da mener NFF at det bør settes av nok ressurser til å følge dette i Arbeidstilsynet, og NFF forventer at dette synliggjøres i både tildelingsbrev og i bevilgningsøkninger.

Høringsnotat fra ASD og NFFs høringssvar finner du under henholdsvis relaterte lenker og relaterte dokumenter.

Kontaktperson i NFF:

  • Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.