Enighet om Virke-hovedavtale

Forbundene i Unio og Virke forhandlet 11. januar 2022 fram en revidering av hovedavtalen i Virke. Fra NFFs side deltok forhandlingssjef Stine Malerød.


– Hovedavtalen regulerer samarbeidet mellom partene og gir en stabilitet i partssamarbeidet, og det foretas derfor sjelden de store endringer i denne avtalen, sier Kari Tangen, forhandlingsleder for Unio Virke.

– Vi har likevel fått til forbedringer i bestemmelser om bærekraft og klima, tillitsvalgtes rettigheter, ajourført bestemmelsene om kontrolltiltak og forsterket arbeidet med likestilling og mot diskriminering, sier hun.

Bedre bærekraft
Det har vært viktig for Unio-forbundene at hovedavtalen blir et bedre verktøy i arbeidet for en bærekraftig utvikling. I denne revisjonen har vi blitt enige med Virke om klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftmålene og inngår som en del av partssamarbeidet.

Forsterker likestilling
Partene er enige om et forsterket samarbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet, både sentralt og lokalt på den enkelte arbeidsplass.

Vern for tillitsvalgte
Partene er enige om at tillitsvalgte som jobber turnus, skal ha like muligheter til å utøve sitt tillitsverv, og være bedre vernet mot uheldige belastninger. Derfor er partene enige om at arbeidsgiver bør vurdere å gi ny fridag på et senere tidspunkt, der tillitsvalgtopplæringen faller på den lovbestemte ukefridagen.

– Dette er et skritt i riktig retning, avslutter Kari Tangen.

Protokoller fra forhandlingene er vedlagt som relaterte dokumenter.

Kontaktperson i NFF:

Norsk Fysioterapeutforbund har rundt 200 medlemmer i tariffområde Virke.

(Bildet, forside og nedenfor: Unios forhandlingsleder Kari Tangen og Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken.)

Unios forhandlingsleder Kari Tangen og Virkes forhandlingsleder Torgeir Kroken