Enighet i lønnsoppgjøret i kommunene

Nesten alle partene i kommunesektoren ble i natt enige om en ny hovedtariffavtale. 


(Artikkelen er oppdatert 16. september 2020 kl. 1508 med hovedpunkter i resultatet og kommentar fra forbundsleder Gerty Lund i NFF.)

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sier forhandlingsleder for Unio i KS-området, Steffen Handal. 

Unio har forhandlet på vegne 135 000 medlemmer i kommunesektoren. Det er blant annet lærere i barnehager og skoler, sykepleiere og annet helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Koronakrisen og hensynet til landets økonomi gjør at det har vært svært lite penger å fordele i årets oppgjør. 

– Dette lønnsoppgjøret er et unntaksår, og summene som er fordelt i oppgjøret er svært små. Samlet sett sikres Unios medlemsgrupper reallønnsvekst dersom forventet prisvekst blir 1,5 prosent, sier Handal. 

Oppgjøret har en ramme på 1,7 prosent, som er det samme som resultatet i frontfaget. Tilleggene gis med virkning fra 1. september og betyr at alle Unios grupper i KS får lønnstillegg på mellom 1400 og 1900 kroner. 

Forbundsleder Gerty Lund i NFF kommenterer resultatet slik:

– Med de marginale økonomiske rammene for dette oppgjøret var det ikke mulig å få til den lønnsmessige uttellingen som NFF ønsket på forhånd. Likevel har vi sammen med Unio sikret at våre grupper får en liten reallønnsvekst. Alle NFFs medlemmer i kommunene får et tillegg på mellom 1 400 og 1 900 kr.

Partene er enige om: 

  • Kommunesektoren har samlet sett fått en ramme på 1,7 prosent.  
  • Alle får et sentralt tillegg fra 1. september 2020 på mellom 1400 og 1900 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.  
  • Alle ledere i kapittel 4 får et generelt, prosentvis tillegg på 0,3 prosent av egen grunnlønn per 31. august i år. Tillegget får virkning fra 1. september 2020.
  • Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i år.  
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om kompetanse. Dette utvalget skal se på ulike temaer knyttet til kompetanse, læring, utvikling og omstilling.  
  • Det nedsettes et partssammensatt utvalg om heltidskultur. Utvalget skal særskilt arbeide med ulike avklaringer vedrørende langvakter og fleksiressurs. 

Tilleggene for de ulike gruppene.
Kategorier som inneholder storparten av fysioterapeutene er uthevet.

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Stillinger uten særkilt krav om utdanning

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Gr. 1

Fagarbeiderstillinger/tilsv fagarbeiderstillinger

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutd.

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Lærer og stillinger med krav om 3-årig U/H-utd.

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig U/H-utd.

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

Gr. 2

Adjunkt m/till. og stillinger med krav om 5-årig U/H-utd.

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

1 700

Lektor og stillinger med krav om mastergrad

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

Lektor med tilleggsutdanning

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

1 900

ledere

0,30 %

av egen grunnlønn