Ekspertbistand mot sykefravær

– Fysioterapeuter med særlig kompetanse i arbeidsrettede tiltak er blant ekspertene vi trenger for å minske sykefraværet, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.


Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet i desember 2018. Avtalen gjelder for perioden 1. januar 2019–31. desember 2022. Som en del av den nye IA-avtalen er det fastsatt en ny forskrift om tilskudd til ekspertbistand. I avtaleperioden vil regjeringen bevilge 50 millioner i året til slik bistand. Forskriften trådte i kraft 1. september 2019, og har som formål å:

«(…) støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær på den enkelte arbeidsplassen. Hensikten med bistanden er at eksperten skal bidra til å løse problemet som leder til sykefravær, med sikte på å tilbakeføre arbeidstakeren til arbeid.»

Norsk Fysioterapeutforbund kommenterte den nye IA-avtalen da den ble inngått i 2018, og leverte dessuten 19. august 2019 en høringsuttalelse til Arbeids- og sosialdepartementet om forslaget til forskrift (se relaterte lenker).  

– Bedriftshelsetjenesten og andre aktører med ekspertise på arbeidslivs- og sykefraværsutfordringer tilbyr arbeidsgivere en viktig ressurs i fysioterapeuter og deres kompetanse, understreker forbundsleder Fred Hatlebrekke i Norsk Fysioterapeutforbund.

– Fysioterapeuter har ekspertise på de områdene som oftest gir opphav til lange eller hyppige sykmeldinger, som muskel- og skjeletthelse og psykisk helse. Langvarige plager her henger ofte sammen. Fysioterapeuter er behandlere på disse områdene, forstår hvordan plagene og sammenhengene mellom dem kan virke inn på arbeidsevne og funksjon, og kan gi ekspertråd og god veiledning.

Hatlebrekke er opptatt av fysioterapeutene også på andre områder har en særlig kompetanse i arbeidsrettede tiltak.

– Kompetanse i arbeidsplassvurdering og arbeidsrettet rehabilitering er åpenbare grunner til at fysioterapeuter bør benyttes til ekspertbistand. I vår høringsuttalelse om forslaget til forskrift pekte vi blant annet på at en fysioterapeut som er spesialist i helse/miljø, ergonomi og arbeidshelse kan ta i betraktning en rekke ulike forhold i arbeidssituasjonen, i tillegg til arbeidstakerens arbeidsevne og funksjon. Med en slik tilnærming kan fysioterapeuten foreslå tiltak basert på en helhetlig vurdering, avslutter Fred Hatlebrekke.

Kontaktperson:

  • Fred Hatlebrekke, forbundsleder i NFF, fh@fysio.no, tlf. 934 04 037.