Arbeid og helse – satsingsområde 2020–2022

Landsmøtet i 2019 vedtok at NFF skal prioritere arbeid og helse i landsmøteperioden 2020–2022. Fysioterapeuter er blant yrkesgruppene som er mest involvert i dette bredt sammensatte feltet.


Arbeid og helse er også et nasjonalt satsingsområde, og myndighetene har tatt til orde for at det skal utvikles til å bli et eget fagfelt. Dette vil få betydning for fysioterapeuter, som møter arbeidstakere hver dag, blant annet i bedriftshelsetjenesten, som HMS-rådgivere, i avtalepraksis, i privat praksis, på frisklivssentralene, i arbeidsrettet rehabilitering i Nav-regi, på hjelpemiddelsentralene, i Arbeidstilsynet og i spesialisthelsetjenesten. Og manuellterapeutene kan både sykmelde og henvise til arbeidsrettet rehabilitering. Kanskje er fysioterapeuter den yrkesgruppen som er involvert i de fleste av de delområdene i dette bredt sammensatte feltet. Derfor har vi også et klart samfunnsansvar på området.

Norsk Fysioterapeutforbunds visjon for denne satsingen er at fysioterapeuter skal bidra til at mennesker kommer i arbeid, og at de som faller ut av arbeidet på grunn av helseplager, kommer tilbake til arbeid. Videre at fysioterapeuter skal bidra til at flere personer med nedsatt funksjonsevne kommer i jobb og deltar i arbeidslivet.

For å oppnå dette skal vi:

  • styrke det forebyggende helsearbeidet på arbeidsplassen, vi skal innta en aktiv rolle i IA-arbeidet, styrke bedriftshelsetjenestens rolle, styrke tillitsvalgsopplæringen mv.
  • styrke arbeidsperspektivet i møtet med pasient/bruker i primærhelsetjenesten, herunder bidra til samhandling mellom viktige aktører som NAV, arbeidsgiver, fastlege, hjelpemiddelsentral og andre.
  • bidra til gode og verdige tjenester til sykemeldte, herunder arbeidsrettet rehabilitering.
  • innta en aktiv rolle overfor arbeids- og velferdsmyndigheter.

NFFs politiske plattform på området arbeid og helse er vedlagt som relatert dokument. Den ble vedtatt av Forbundsstyret 19. november 2019. I løpet av første halvår 2020 vil det bli utarbeidet en strategi for hvordan målene i plattformen skal nås.

Kontaktperson:

Kari Bente Sørlie, seniorrådgiver, kbs@fysio.no, tlf. 482 25 205.